ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.

Začiatok činnosti 2015
Transformačná stanica 110/22 kV Veľká Ida
Transformačná stanica 110/0,4 kV Senica
Lokálne miestne distribučné sústavy VN/NN Pokrytie celej SR
Celkové ročné distribuované množstvo el. energie 47,6 GWh

Poskytované služby

  • Distribúcia a dodávka elektrickej energie
  • Prevádzka energetickej infraštruktúry
  • Legislatívne povinnosti
  • Technické poradenstvo


Lokality, v ktorých prevádzkujeme MDS 

Veľká Ida, Senica


Riešenie reklamácií

Reklamačný záznam pre odberateľov elektriny
Reklamačný záznam pre odberateľov plynu 


Servisné správy
 

Kontaktné údaje 

Adresa

ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 1    
831 03 Bratislava

Pozrieť na mape

Kontakty

+421 2 5831 6223, 6139

Otváracie hodiny
Po-Pia: 8:00 – 14:00 h

Fakturačné údaje

IČO: 47 608 919
DIČ: 2023965944
IČ DPH: SK2023965944

Bankové spojenie
IBAN  SK46 1100 0000 0029 4823 6009

Žiadosti

Poučenia

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov

Cenové rozhodnutie číslo: 0191/2021/E zo dňa 21.01.2021 platné od 1.2.2021 do konca 5 regulačného obdobia
Ide o Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou užívateľov distribučnej sústavy v domácnostiach,   ktorých odberné elektrické zariadenia alebo elektroenergetické zariadenia sú na príslušnej napäťovej úrovni pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava,IČO 47 608 919  pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS – Nákupné centrum Vajnoria, DS Green Point Offices a.s., MDS Shopping Palace na Zlatých Pieskoch 2/A Bratislava a DS Pradiareň 1900 Bratislava, Svätoplukova 2/18892, Bratislava. Súčasťou týchto taríf sú aj ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose elektriny.
Cenovým rozhodnutím 0191/2021/E zo dňa 21.01.2021 sa m e n í rozhodnutie č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E z 12. 12. 2019 v znení rozhodnutia č. 0263/2020/E z 27. 01. 2020 v znení rozhodnutia č. 0102/2021/E z 17. 12. 2020.


Cenové rozhodnutie Číslo: 0156/2020/E zo dňa 12.12.2019. 

Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v areáli Slovenského Hodvábu v Senici a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach
regulovaný subjekt ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova 2961/1,831 03 Bratislava, IČO 47 608 919, pre prevádzku: areál Slovenského Hodvábu v Senici m e n í rozhodnutie č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14.12.2018 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 
 
Rozhodnutie č. 0263/2020/E zo dňa 27.01.2020platné od 1.2.2020 do 31.12.2021
Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0263/2020/E sa slová „pre prevádzku: areál Slovenského Hodvábu
v Senici“ nahrádzajú slovami „pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS – Nákupné centrum Vajnoria a DS Green Point Offices a.s.“
Ostatné časti rozhodnutia č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia
č. 0100/2019/E z 14.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E z 12. 12. 2019 zostávajú
nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0279/2018/E
z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E z 12. 12. 2019

Cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia od 7.05.2019 do 31.12.2021Cenové rozhodnutie č . 0036/2019/P zo dňa 29.04.2019
Cenník za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu platný od 7.5.2019

Rozhodnutie č: 0014/2018/P
Schválená maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 01. marca 2018 do 31. decembra 2021 je vo výške 0,0577 €/m3, t. j. 5,3976 €/MWh pre lokálnu distribučnú sieť v Veľkej Ide, číslo rozhodutia 0014/2018/P.  

Cenové rozhodnutie č. Číslo: 0054/2021/P zo dňa 22.12.2020
Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 1.01.2021 do konca regulačného obdobia platné pre distribučnú sieť v Senici (toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0037/2019P zo dňa 30.04.2019)

Cenové rozhodnutie č. 0037/2019/P zo dňa 30.04.2019 
Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 7.05.2019 do 31.12.2021 platné pre lokálnu distribučnú sieť v Senici

Cenové rozhodnutie Číslo: 0156/2020/E zo dňa 12.12.2019. 

Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v areáli Slovenského Hodvábu v Senici a podmienky ich uplatnenia:

Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach
regulovaný subjekt ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova 2961/1,831 03 Bratislava, IČO 47 608 919, pre prevádzku: areál Slovenského Hodvábu v Senici m e n í rozhodnutie č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14.12.2018 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 nad toto

Cenové rozhodnutie URSO č.0100/2019/ E (pdf) zo dňa 14.12.2018

Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 – prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v areáli Slovenského Hodvábu v Senici a podmienky ich uplatnenia:

Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach
Cenové rozhodnutie č. 0100/2019/E  mení vo výrokovej časti cenové rozhodnutie č. 0279/2018/E. zo dňa 27.11.2018.

Povolenie na distribúciu a dodávku elektriny, 8. zmena
Povolenie na distribúciu a dodávku plynu, č. 2018P 0281, 3. zmena

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.01.2021

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok. Účinné od 1.1.2021

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov s ročnou spotrebou plynu viac ako 100 000 kWh za predchádzajúci rok. Účinné od 1.1.2021

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov s ročnou spotrebou nad 100 000 kWh účinné od 1.5.2019
Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov s ročnou spotrebou do 100 000 kWh účinné od 1.5.2019

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky účinné od 09.01.2021
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti účinné od 09.01.2021

Rozhodnutie č. 0010/2020/E-OP zo dňa 10.12.2020 Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky
Rozhodnutie č. 0009/2020/E-OP zo dňa 10.12.2020 Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti

Rozhodnutie č. 003/2019 /E-OP zo dňa 17.07.2019
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky platné od 25.7.2019

Rozhodnutie URSO č:  0005/2018/E-OP zo dňa 21. 02. 2018
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky platné do 25.7.2019
Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky schválené pod Číslo: 0002/2019/P-OPM, právoplatné dňa 17.05.2019

Rozhodnutie, č. 0002/2019/P-OP k obchodným podmienkam dodávaky plynu č. 0002/2019/P-OPM
Obchodné podmienky pre dodávky elektriny pre domácnosti, Rozhodnutie č. 0026/2018/E-OP
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, právoplatné 1.3.2018

Rozhodnutie č. 0035/2021/E-PP zo dňa 21.07.2021
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy č.0035/2021/E-PP, zo dňa 21.07.2021

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete č. 0002/2018/P-PP, zo dňa 19.2.2018
Rozhodnutie č. 0003/2019/P-PP, súčasť rozhodnutia č. 0002/2018/P-PP
P
revádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, č. 0003/2018/E-PP

Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy účinné od 3.1.2021
Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete, účinné od 9.1.2021
Technické podmienky pripojenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy, platné od 7.4.2018
Technické podmienky pripojenia prevádzkovateľa distribučnej siete, platné s účinnosťou od 6.5.2018

Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika distribúcia 
Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika dodávka
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika distribúcia 
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika dodávka
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika dodávka

Štandardy kvality dodávka PLYN – 2020
Štandardy kvality distribúcia PLYN – 2020
Štandardy kvality dodávka PLYN – 2019
Štandardy kvality distribúcia PLYN – 2019
Evidencia štandardov kvality za rok 2018 oblasť PLYN – DISTRIBÚCIA

Cenové rozhodnutie č. 0297/2021/E zo dňa 17.8.2021 platné od 1.9.2021 do konca 5. regulačného obdobia pre prevádzku areál Slovenského hodvábu v Senici za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy

Cenové rozhodnutie č. 0126/2019/E – ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny domácnosti  a  malým podnikom na rok 2019 (platnosť od 1.1.2019 do 31.12.2021)

Cenové rozhodnutie č. 0280/2018/E – ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti na rok 2018 (platnosť od 1.12.2018)

Cenové rozhodnutie č. 0258/2018/E – tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia pre prevádzku priemysleného parku vo Veľkej Ide (platnosť od 1.3.2018 do 31.12.2021)

Cenník distribúciu plynu pre lokálnu distribučnú sieť Senica platný od 1. januára 2021 do konca 5. regulačného obdobia.

Cenník elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom platný od 1.01.2019 do 31.12.2021
Cenník elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom platný od 1.12.2018

Cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy  a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučných sústav pre prevádzku EUROPA SCHOPPING &RELAX CENTER –Námestie SNP 9690/63, 960 01  Zvolen  na obdobie od 01. 01. 2021 – Rozhodnutie č. 104/2021/E

Cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy  a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučných sústav pre prevádzku EUROPA SCHOPPING &RELAX CENTER –Námestie SNP 9690/63, 960 01  Zvolen  na obdobie od 01. 02. 2021 do konca 5. regulačného obdobia – Rozhodnutie č. 128/2021/E

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy  a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej  sústavy  pre prevádzku EcoPoint Office Center, Magnezitárska ulica, Košice a OD Hlavná 69/111, Košice – Staré Mesto na obdobie od 01. 04. 2021 do 31. decembra 2021 s predĺženou účinnosťou o jeden rok do 31. decembra 2022. – Rozhodnutie č.  0291/2021/E  zo dňa 29.03.2021

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy  a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej  sústavy  pre prevádzku EcoPoint Office Center Magnezitárska ulica, Košice   na obdobie od 01. 01. 2021 – Rozhodnutie č. 103/2021/E

Cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy  a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej  sústavy  pre prevádzku EcoPoint Office Center Magnezitárska ulica, Košice   na obdobie od 01. 02. 2021 do konca 5. regulačného obdobia – Rozhodnutie č. 256/2021/E

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia pre prevádzky : areál Slovenského Hodvábu v Senici, areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS – Nákupné centrum Vajnoria, DS Green Point Offices a.s. a MDS Shopping Palace na Zlatých Pieskoch 2/A Bratislava“ na obdobie od 01. 01. 2021 do konca 5. regulačného obdobia – Rozhodnutie č. 102/2021/E