Etika

Sme si vedomí, že naša povesť sa odvíja od našich činov.

Vo svojom podnikaní presadzujeme a dodržiavame prísne etické pravidlá, pričom náš etický kódex pokrýva všetky aktivity spoločnosti.

Transparentnosť, dodržiavanie zákonov a predpisov, integrita, lojálnosť, čestnosť a rešpekt sú kľúčovými hodnotami Skupiny ENGIE, ktoré zohľadňujeme pri našej činnosti.

Naša Skupina uprednostňuje dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi, čo si vyžaduje lojálne a čestné správanie, na ktorom je možné stavať vzájomnú dôveru.

Predchádzame situáciám, ktoré by mohli viesť ku konfliktu medzi osobnými záujmami a záujmami ENGIE.

Podporujeme pracovné prostredie založené na slušnosti a dôvere a chránime ho pred korupčnými praktikami, ktoré vážne ohrozujú obchodné meno každej spoločnosti.

ENGIE očakáva, že nielen zamestnanci, ale aj všetky zainteresované strany, budú konať v súlade s našimi etickými princípmi, a tým predchádzať akýmkoľvek pochybnostiam o etickom záväzku Skupiny.

Etické princípy uplatňujeme vo vzťahu k zamestnancom, a tiež aj k:

 • zákazníkom,
 • dodávateľom,
 • konkurencii,
 • orgánom štátnej správy,
 • komerčným subjektom,
 • investorom,
 • neziskovým organizáciám…

Základný rámec nášho správania upravuje Etický kódex Skupiny ENGIE. Podrobne a prehľadne opisuje podmienky uplatňovania záväzkov prijatých Skupinou.

 Je určený zamestnancom všetkých spoločností Skupiny, v ktorých má ENGIE majetkovú účasť, ako aj tretím stranám spolupracujúcim so Skupinou ENGIE. Vymedzuje etické princípy, ktoré je nevyhnutné dodržiavať v rámci každodenných pracovných postupov a aktivít.

V dodržiavaní etických princípov netolerujeme žiadne kompromisy. Nulová tolerancia stojí na 5 základných pilieroch:

 1. prísnom zákaze korupcie a podvodu;
 2. dodržiavaní ľudských práv;
 3. ochrane životného prostredia;
 4. rešpektovaní a dodržiavaní zákonov, predpisov a pravidiel;
 5. lojalite, čestnosti a slušnosti vo vzťahoch.

Na pozadí našich každodenných aktivít sú v rámci etiky a súladu s pravidlami 4 priority:

 1. osobná angažovanosť a pozitívny príklad každého z nás ;
 2. informovanosť, vzdelávanie sa a prevencia;
 3. nahlasovanie incidentov a podpora obetí a svedkov;
 4. spravodlivé sankcie za porušenie etických princípov.

Viac informácií o etických princípoch, záväzkoch a postupoch nájdete aj na stránke: globálnej Skupiny ENGIE – Ethics, Complience & Privacy

Akékoľvek otázky? Akékoľvek pochybnosti? Potrebujete viac informácií? Pomôžeme Vám.

SLOVENSKO

 • informácie a poradenstvo v oblasti etiky a dodržiavania predpisov: etický komisár pre spoločnosti Skupiny ENGIE na Slovensku – dominika.hippova@engie.com
 • nahlásenie etického incidentu: podnety.sk@engie.com
 • informácie o ochrane osobných údajov: zodpovednaosoba@engie.com

KORPORÁT

 • oddelenie etiky, dodržiavania predpisov a ochrany osobných údajov:

ethics-communication@engie.com

 • Whistleblowing systém: ethics@engie.com
 • informácie o ochrane osobných údajov: dpo@engie.com