Etika

Sme si vedomí, že naša povesť sa odvíja od našich činov.

Vo svojom podnikaní presadzujeme a dodržiavame prísne etické pravidlá, pričom náš etický kódex pokrýva všetky aktivity spoločnosti.

Transparentnosť, dodržiavanie zákonov a predpisov, integrita, lojálnosť, čestnosť a rešpekt sú kľúčovými hodnotami ENGIE Services, ktoré sa usilujeme zohľadňovať pri všetkom, čo robíme.

Naša Skupina uprednostňuje dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi, čo si žiada lojálne a čestné správanie, na ktorom je možné stavať vzájomnú dôveru.

Predchádzame situáciám, ktoré by mohli viesť ku konfliktu medzi osobnými záujmami a záujmami ENGIE Services.

Podporujeme pracovné prostredie založené na dôvere a chránime ho pred korupčnými praktikami, ktoré vážne ohrozujú obchodné meno každej spoločnosti.

ENGIE Services očakáva, že zamestnanci budú konať v súlade s týmito etickými princípmi a predchádzať akýmkoľvek pochybnostiam o etike Skupiny.

Etické princípy uplatňujeme vo vzťahu k zákazníkom a zamestnancom, tiež aj k:

  • dodávateľom,
  • konkurencii,
  • orgánom štátnej správy,
  • komerčným subjektom,
  • investorom.

Základný rámec nášho správania upravuje Etická charta Skupiny ENGIE.

ENGIE vedie aktívny dialóg so všetkými partnermi, zamestnancami, širokou verejnosťou, verejnými činiteľmi a mienkotvornými osobnosťami s cieľom získať názory a informácie vedúce k zlepšeniu svojich služieb a projektov, či už z krátkodobého, alebo dlhodobého hľadiska.

Etická charta ENGIE je určená pre všetkých zamestnancov Skupiny, ako aj pre dodávateľov a externých partnerov spolupracujúcich so Skupinou ENGIE. Vymedzuje etické zásady, ktoré je potrebné dodržiavať v rámci pracovných postupov a každodenného správania.

Etickú chartu dopĺňa Praktická príručka etiky, ktorá podrobne opisuje podmienky uplatňovania záväzkov prijatých Skupinou. Tieto dva dokumenty Skupina zdieľa s externými partnermi, s ktorými v rámci svojich obchodných aktivít spolupracuje (dodávatelia, zákazníci, investori, mimovládne organizácie atď.).

Viac informácií o etických princípoch, záväzkoch a postupoch nájdete na stránke: Skupina ENGIE – Ethics, Complience & Privacy