Politika SM a certifikáty

Politika systému manažérstva vychádza z etického kódexu a stratégie organizácie. Rozvíja sa hlavne v oblastiach vývoja a zlepšovania podnikateľských aktivít organizácie, s hlavným zameraním svojho úsilia na  kvalitné  plnenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov a ostatných zainteresovaných partnerov, na trvalé zlepšovanie svojich aktivít v oblasti ochrany životného prostredia a zabezpečenia dodržiavania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, identifikáciu aktivít v rámci riadenia informačnej bezpečnosti a zavedenie kritérií na hodnotenie rizík v súlade s normami STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, STN EN ISO 45001, EN ISO/IEC 27001 a STN EN ISO 50001.

Vedenie spoločnosti sa prijatím politiky systému manažérstva kvality zaväzuje a sleduje :

 • zavedenie a udržiavanie jednoznačných pravidiel vo všetkých činnostiach a vo všetkých procesoch v celej organizácii,
 • dosiahnutie úplného súladu s požiadavkami, potrebami a očakávaniami zákazníkov na základe ich poznania a predvídania ich potrieb,
 • dosiahnutie súladu  s právnymi a inými požiadavkami na ochranu životného prostredia, BOZP a OPP súvisiacimi s oblasťou nášho pôsobenia,
 • trvalé zvyšovanie dosiahnutého stupňa vzdelania a kvalifikácie našich zamestnancov ako aj spolupracovníkov s cieľom, dosiahnutia a udržania najvyššieho štandardu poskytovaných služieb,
 • kvalitnou prípravou dodávok a poskytovaných služieb na základe našich skúseností
  a najnovších poznatkov, predchádzať možnostiam vzniku havarijných situácií a pracovných úrazov našich zákazníkov a zamestnancov na pracoviskách. Zahrnúť pracovnú úrazovosť ako kritérium hodnotenia kultúry organizácie a dosiahnuť toho, aby každý zamestnanec cítil vlastnú zodpovednosť za pracovný úraz, ktorý vznikol jemu, alebo na pracovisku, ktoré riadi,
 • nadväzovanie a udržiavanie vzájomne výhodných vzťahov s dodávateľmi,
 • znižovanie  prevádzkových nákladov, úspora energií, surovín a ďalších zdrojov u nás a u našich zákazníkov,
 • neustály rozvoj energetických aktivít v oblasti facility managementu a výroby a rozvodu tepla, zameraných na šetrenie energií,
 • podporu obstarávania energeticky účinných výrobkov a služieb, ktoré majú vplyv na hospodárenie s energiou,
 • návrh / projektové činnosti, ktoré zohľadňujú zlepšovanie hospodárenia s energiou,
 • zabezpečovať pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a šetrenia energií, BOZP a OPP,
 • pri spracovávaní informácií preukázateľne plniť požiadavky platnej legislatívy s dôrazom na ochranu osobných údajov,
 • splniť a dodržiavať všetky aplikovateľné požiadavky zavedených noriem, trvale rozvíjať a zlepšovať zavedený systém manažérstva.


Certifikáty

Politika systému manažérstva (SM)

Potvrdenie Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa

Certifikát systému riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2015
Certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015
Certifikát manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001:2019
Certifikát systému energetického manažérstva podľa normy STN EN ISO 50001:2020
Certifikát manažérstva bezpečnosti informácií STN EN ISO/IEC 27001 : 2014