Zásady spracúvania osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Nastavenia a detaily COOKIES nájdete v Cookies lište.

Spracúvanie osobných údajov pri prístupe a používaní portálu ENGIE Recruitment

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť ENGIE Services a ostatné spoločnosti Skupiny ENGIE podľa prílohy.
Prevádzkovateľ má vymenovanú Zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracúvaním osobných údajov, kontaktovať ju môžete e-mailom na: zodpovednaosoba.sk@engie.com.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

V súvislosti s ponukou poskytovaných služieb, tovaru a činností na našich webových stránkach, v  masovokomunikačných prostriedkoch, či osobných stretnutiach spracúvame osobné údaje kontaktných osôb – zamestnancov právnických alebo fyzických osôb, ktoré sa prejavili záujem o spoluprácu a poskytli nám svoje kontaktné údaje, a to bez súhlasu,  na základe zmluvného a predzmluvného vzťahu.

V súvislosti so správou bytových a nebytových priestorov spracúvame  osobné údaje bez súhlasu,  na základe zmluvného vzťahu, alebo individuálneho zákona.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na našom webe sú na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb, informácia o produkte) a sme oprávnení spracúvať ich taktiež bez súhlasu.

Spracúvanie na základe súhlasu

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie v rozsahu životopisu alebo v rozsahu osobného profilu uchádzača zaslaného emailom na účel zaradenia do elektronickej databázy uchádzačov o zamestnanie, môžeme spracúvať len na základe jeho dobrovoľného súhlasu. Súhlas získavame priamo od dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie) alebo od tretích strán (Profesia).

Bezplatný newsletter spoločnosti, prostredníctvom ktorého informujeme klientov o našich novinkách (priamy marketing), im zasielame len s ich dobrovoľným súhlasom.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na e-mail: zodpovednaosoba.sk@engie.com.

Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Využívame služby externých dodávateľov, ktorí môžu spracúvať osobné údaje. Sprostredkovateľmi sú spoločnosti zabezpečujúce špedičné služby, spracovanie miezd, účtovníctva, BOZP a ochranu pred požiarmi, spoločnosti zabezpečujúce školenie a vzdelávanie našich zamestnancov, poskytovatelia aplikácii a dodávatelia IT služieb a zmluvní partneri, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť v našom mene. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov a zaslaného životopisu sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka, ak nedôjde  k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.

Osobné údaje získané s vašim súhlasom (na odber newslettera, poskytnutie fotografie) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov:
Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):
Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 • ak spracúvame vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s vašim súhlasom,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme vám na základe vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Naša spoločnosť má vymenovanú zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z vašich práv, napíšte nám na: zodpovednaosoba.sk@engie.com. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu vašich práv.

Spoločnosti Skupiny ENGIE 

Spoločnosť ENGIE Services a.s., IČO 35966289: 
Centrála Jarošova 1
831 03 Bratislava

Pobočka Žilina
Kragujevská 1
010 01 Žilina

Pobočka Košice
Magnezitárska 2/B
040 13 Košice

LMT, a. s., IČO 44 438 982
Za traťou 605/1
031 04 Liptovský Mikuláš

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., IČO 35 768 266
Jarošova 1
831 03 Bratislava

Račianska teplárenská, a.s., IČO 35 886 781
Hečkova 5
831 05 Bratislava

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., IČO 36 173 061
Ul. Čs. armády 34
045 01 Moldava nad Bodvou

TERMMING, a. s., IČO 35 972 254
Jarošova 2961/1
831 03  Bratislava

ENERGY DISTRIBUTION a.s., IČO 47 608 919
Jarošova 1   
831 03 Bratislava