Späť

Batériové úložisko ENGIE

Projekt: Výstavba a prevádzka batériového úložiska ENGIE

Začiatok prevádzky: 1. január 2024

Technické detaily nového batériového úložiska ENGIE: 

  • Inštalovaná kapacita: 1,25 MW
  • Prevádzková životnosť batérie: 6 000 cyklov (cca. 10 rokov)
  • Vyvedenie výkonu: NN/VN/VVN (22kV kiosk zaslučkovaný v 22kV linke TS110/22Kv)
  • Manažment: Bilančná skupina ENGIE / Centrálny dispečing 24/7
  • Certifikácia: Batériové úložisko spĺňa komplexné štandardy SEPS bez ohľadu na obchodný model.

Batériové úložisko je inštalované a prevádzkované v priamom vyvedení výkonu do 110 kV transformačnej stanice, ktorú vlastní a prevádzkuje Skupina ENGIE. Projekt sa nachádza v Priemyselnom parku Veľká Ida, kde ENGIE zabezpečuje distribúciu elektriny.

Zámer

Projekt je súčasťou stratégie ENGIE zameranej na poskytovanie komplexných energetických služieb s využitím obnoviteľných zdrojov.

Úložisko bolo naprojektované a malo by slúžiť na viacero účelov. Tým prvým je poskytovanie podpornej služby FCR pre SEPS v rozsahu 1 MW. Pričom FCR (Frequency Control Reserve) je primárna úroveň regulácie frekvencie v sieti s aktiváciou do 30 sekúnd.

Ďalšími účelmi sú riadenie bilančnej odchýlky (RBO) Skupiny ENGIE, podpora rozvoja obnoviteľných zdrojov s kolísavou výrobou elektriny (fotovoltika, kogenerácia, bioplyn) a riadenie odchýlky zákazníkov. V neposlednom rade vďaka batériovému úložisku tiež ENGIE môže zákazníkom ponúkať flexibilitu energetiky ako službu.

Späť