Späť

Nové batériové úložisko umožní ENGIE poskytovať flexibilné energetické služby

Pilotný projekt výstavby batériového úložiska Skupiny ENGIE vo Veľkej Ide bol ukončený a uvedený do prevádzky na začiatku tohto roka. Batériové úložisko s kapacitou 1,25 MW bude poskytovať podpornú službu FCR pre SEPS, a taktiež bude slúžiť na riadenie odchýlky Bilančnej skupiny ENGIE. Projekt je súčasťou stratégie ENGIE zameranej na poskytovanie komplexných energetických služieb s využitím obnoviteľných zdrojov.

Prečo batériové úložisko?

„Projekt výstavby a prevádzky prvého Batériového úložiska ENGIE na Slovensku je pre našu spoločnosť významným medzníkom. Ako jeden z európskych lídrov transformácie v energetike, sa dlhodobo snažíme vnímať tento segment komplexne. Zmenili sme sa z dodávateľa tepla na poskytovateľa komplexných energetických služieb so zameraním na plnenie dekarbonizačných cieľov,“ vysvetľuje Milan Pavle, obchodný manažér Skupiny ENGIE.

A práve výstavba batériového úložiska je súčasťou komplexných energetických riešení Skupiny, s využitím obnoviteľných zdrojov. ENGIE sa už nezameriava iba na výrobu a distribúciu energie. Snaží sa prispôsobovať neustále sa meniacemu trhu a ponúkať nové riešenia so zameraním na flexibilitu a agregáciu. Chce sa priblížiť k svojím klientom, z ktorých sa postupne stávajú aj prosumeri a pružne reagovať na ich aktuálne potreby.

Batériové úložisko, ako súčasť komplexnej energetiky, je integrované do Bilančnej skupiny ENGIE. Prostredníctvom nových biznis modelov ponúka klientom pomoc a podporu v rámci ich energetických riešení, bez ohľadu na lokáciu podnikania.

Výstavba

S výstavbou batériového úložiska, ktorá trvala 9 mesiacov, začala ENGIE v apríli 2023. Na sklonku minulého roka bola stavba ukončená a od 1. januára 2024 uvedená do prevádzky.  

Technické detaily nového batériového úložiska ENGIE: 

  • Inštalovaná kapacita: 1,25 MW
  • Prevádzková životnosť batérie: 6 000 cyklov (cca. 10 rokov)
  • Vyvedenie výkonu: NN/VN/VVN (22kV kiosk zaslučkovaný v 22kV linke TS110/22Kv)
  • Manažment: Bilančná skupina ENGIE / Centrálny dispečing 24/7
  • Certifikácia: Batériové úložisko spĺňa komplexné štandardy SEPS bez ohľadu na obchodný model.

Batériové úložisko je inštalované a prevádzkované v priamom vyvedení výkonu do 110 kV transformačnej stanice, ktorú vlastní a prevádzkuje Skupina ENGIE. Projekt sa nachádza v Priemyselnom parku Veľká Ida, kde ENGIE zabezpečuje distribúciu elektriny.

Zámer

Zámer projektu výstavby a prevádzky batériového úložiska súvisí s, už vyššie spomenutým, komplexným nastavením energetických služieb. Úložisko bolo naprojektované a malo by slúžiť na viacero účelov. Tým prvým je poskytovanie podpornej služby FCR pre SEPS v rozsahu 1 MW. Pričom FCR (Frequency Control Reserve) je primárna úroveň regulácie frekvencie v sieti s aktiváciou do 30 sekúnd. „Ďalšími účelmi sú riadenie bilančnej odchýlky (RBO) Skupiny ENGIE, podpora rozvoja obnoviteľných zdrojov s kolísavou výrobou elektriny a riadenie odchýlky našich zákazníkov. V neposlednom rade vďaka batériovému úložisku tiež môžeme zákazníkom ponúkať flexibilitu energetiky ako službu,“ vysvetľuje Martin Žigo, riaditeľ Divízie energetiky v Skupine ENGIE.   

Plány do budúcna

Skupina ENGIE už teraz plánuje výstavbu podobných projektov v iných lokáciách. „Okrem samotnej výstavby chceme v blízkej budúcnosti ponúknuť flexibilitu energetiky ako službu aj pre prosumerov a riadenie odchýlky pre zákazníkov mimo našej bilančnej skupiny,“ uzatvára Martin Žigo.  

Späť