Späť

Modernizácia bezobslužnej TS 110/6 kV v Senici

Bratislava, 22. marec 2021

Začiatkom tohto roka spoločnosť ENERGY Distribution, člen Skupiny ENGIE, úspešne ukončila rekonštrukciu Transformačnej stanice (TS) 110/6 kV v priemyselnom parku v Senici. Cieľom modernizácie bolo vytvorenie bezobslužnej TS s pripojením na centrálny dispečing ENGIE.       

ENERGY Distribution v roku 2018 kúpila a začala s prevádzkou Transformačnej stanice (TS) 110/6 kV s výkonom 25 MW, prostredníctvom ktorej zabezpečuje distribúciu elektrickej energie pre priemyselnú a rezidenčnú časť priemyselného parku v Senici, ktorý bude mať po dokončení celkovú rozlohu 110 ha. Spoločnosť si po prevzatí stanice nechala vypracovať komplexnú štúdiu retrofitu zariadenia. Z jej záverov vyplynuli návrhy výmeny a modernizácie technicky zastaraných prvkov VVN a VN častí stanice s cieľom vytvorenia bezobslužnej rozvodne s pripojením na centrálny dispečing.


Pôvodný stav: Transformačná stanica 110/6 kV 


Pôvodný stav: Rozvodňa 6 kV 

TS pozostáva z vonkajšej rozvodne 110 kV typu „H“, dvoch transformátorov 110/6,3 kV,  25MVA, rozvodne 6 kV, zariadení vlastnej spotreby, sekundárnej techniky a kompresorovej stanice. Stanica bola pôvodne vybudovaná ako obslužná, s trvalou 24/7 obsluhou, ktorú vykonávali 4 zamestnanci. Riadenie bolo zabezpečované manuálne, prostredníctvom ovládacích panelov v dispečerskom pracovisku a ovládacích skríň rozvodne 110 kV a 6 kV. Na základe výsledkov a odporúčaní štúdie sa pre zabezpečenie diaľkového ovládania a bezobslužnej prevádzky vybudoval nový riadiaci  informačný systém (RIS) SCADA, zrekonštruovala sa rozvodňa 6 kV, vymenili sa vypínače 110kV a ochrany 110kV a doplnili sa prenosové zariadenia a zariadenia vlastnej spotreby. Priestory novej 6 kV rozvodne sa vybudovali v bývalej miestnosti reaktorov. Súčasťou modernizácie boli aj stavebné práce v časti rozvodne 110 kV, kde sa po výmene vypínačov z bezpečnostných a statických dôvodov upravili povrchové plochy.


Zmodernizovaná Transformačná stanica 110/6 kV

 
Zmodernizovaná rozvodňa 6 kV

„Nový RIS SCADA teraz zabezpečuje priame ovládanie všetkých vypínačov a odpojovačov rozvodne 110 kV a 6 kV z centrálneho dispečingu ENGIE, trvalé meranie a signalizáciu stavov TS, poruchovú signalizáciu, prenos dát, stavových, výstražných a alarmových hlásení. Celá TS využíva technológiu ABB, ktorá je spolu s novými rozvádzačmi 6 kV umiestnená v budove spoločných prevádzok (BSP).  RIS SCADA, ktorý je napojený na centrálny dispečing v priestoroch nášho tepelného hospodárstva v Senici, nám umožňuje ovládať celú TS diaľkovo. Výhodou tohto riešenia je, že aj keď sa priamo v priestoroch TS nenachádzajú naši zamestnanci, v prípade potreby vieme do niekoľkých minút zasiahnuť a riešiť prípadné poruchy osobne,“ vysvetľuje Marián Horov, senior projektový manažér HVAC v ENGIE Services.  

Rekonštrukcia TS 110/6 kV nie je prvým projektom ENERGY Distribution. V roku 2018 v Logistickom a priemyselnom parku vo Veľkej Ide vybudovala a odovzdala do prevádzky TS 110/22 kV s celkovým výkonom 25 MW. „Teší nás, že sa nám úspešne podarilo dokončiť ďalší projekt z oblasti výstavby a modernizácie TS a splniť cieľ rekonštrukcie, ktorým bolo zefektívnenie prevádzky a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dodávok elektrickej energie. TS 110/6 kV v Senici je po ukončení modernizácie kapacitne pripravená na ďalší rozvoj a expanziu parku Nová Hodvábka,“ uzatvára Marián Horov. 

Späť