Späť

Výzva poslancom v Ružinove a v Starom Meste: Nehlasujte o výbere dodávateľa tepla bez súťaže, hrozia vám za to miliónové pokuty

V utorok 28. júna majú poslanci bratislavských MČ Ružinov a Staré Mesto hlasovať o zmene dodávateľa tepla bez verejnej súťaže. Postup sa javí byť v rozpore s metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie a za nedodržanie zákonného postupu hrozia mestským častiam pokuty v miliónoch EUR. Meniť dodávateľa tepla na najbližších 20 rokov priamym zadaním a bez dostatočnej odbornej diskusie je v dnešnej dobe prinajmenšom nezodpovedné. Preto Skupina ENGIE adresovala poslancom oboch miestnych zastupiteľstiev otvorený list, v ktorom ich na základe argumentov a faktov vyzvala, aby nehlasovali o výbere jediného dodávateľa tepla osobitným zreteľom. Takýto postup je nevýhodný pre obyvateľov MČ a navyše je zjavne v rozpore s platnou legislatívou.

Cieľom návrhu je zmeniť dodávky tepla od súčasného dodávateľa Prvej ružinovskej spoločnosti (člen Skupiny ENGIE) na MH Teplárenský holding (bývalá BAT – Bratislavská teplárenská, a. s.) priamym zadaním. Podobný scenár sa chystá aj bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, kde teplo dodáva   spoločnosť TERMMING, a.s. (člen Skupiny ENGIE). Súhrnne ide o kontrakty v hodnote štvrť miliardy eur na 20 rokov a postup oboch samospráv môže byť, podľa dostupných podkladov, s vysokou pravdepodobnosťou v rozpore so zákonom. 

Pri koncesii je verejná súťaž povinná

Zmluvy na spolu štvrť miliardy eur plánujú Ružinov a Staré Mesto uzavrieť bez súťaže formou tzv. osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí. Ten v prípade jednoduchého nájmu umožňuje uskutočniť zmenu dodávateľa priamym rozhodnutím bez verejnej súťaže. Tvrdenie v Návrhu na schválenie nájmu MČ Ružinov, že v minulosti sa výber dodávok tepla v iných mestách už uskutočnil formou osobitného zreteľa je zavádzajúci, nakoľko sa vtedy jednalo o predlžovanie už existujúcich zmluvných vzťahov, nikdy nie o výbere nového dodávateľa, ako je tomu dnes.

V prípade prenájmu sekundárnych rozvodov však podľa dostupných informácií nepôjde o nájom, ale o tzv. koncesiu alebo zákazku. Hovorí o tom aj zverejnené Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie. Úrad upozorňuje, že koncesia je nutná, ak na nájomcu prechádza tzv. prevádzkové riziko. Prevádzkové riziko znamená, že nájomca nemá zaručenú návratnosť vynaložených investícií alebo nákladov, a je vystavený výkyvom trhu. Tieto podmienky prenájom sekundárnych rozvodov jednoznačne spĺňa, a to aj napriek tomu, že detaily navrhovanej zmluvy medzi MH TH a MČ Ružinov a Staré mesto zatiaľ známe nie sú. 

Nájomný vzťah nie je hlavným predmetom kontraktu, ale iba prostriedkom/nástrojom na jeho naplnenie. Predmet kontraktu je výroba a dodávka tepla, pričom sa na tento účel využíva prevádzka prenajatej sústavy tepelného hospodárstva. MČ na dodávateľa tepla prenáša vlastné povinnosti a riziká v súvislosti s prevádzkou tepelného hospodárstva (keďže nemá licenciu na výrobu tepla) a taktiež očakáva zhodnocovanie svojho majetku vo forme modernizácie. Z toho vyplýva, že v tomto prípade sa nejedná iba o nájom obecného majetku, ale o koncesiu.

Poslanci by vedome obišli zákon

Ak by sa po hlasovaní prostredníctvom osobitného zreteľa potvrdilo, že sa skutočne jedná o koncesiu (čo je podľa vyššie uvedeného zjavné), poslanci v Ružinove a Starom Meste by svojim konaním vedome obišli zákon o verejnom obstarávaní. Obstarávateľovi v prípade nedodržania zákona hrozí udelenie pokuty až do výšky 5 % z hodnoty zákazky. V prípade 20 ročných kontraktov pre Ružinov a Staré Mesto ide o pokuty vo výške približne 12,5 milióna EUR (10 miliónov eur pre Ružinov a 2,5 milióna eur pre Staré Mesto).

Súťaž je najlepšie riešenie

V čase rastúcich cien energií je cena tepla pre obyvateľov mimoriadne citlivou otázkou. Je preto ešte dôležitejšie riešiť výber dodávateľov maximálne transparentným spôsobom.

 „Uzavretie zmluvy na 20 rokov, ktorá zahŕňa dodávku tepla v hodnote spolu za vyše 250 miliónov EUR priamym zadaním, sa javí ako zásadné obchádzanie zákona. Vyzývame preto poslancov, aby už poznajúc názor ÚVO, hlasovanie o zmluvách formou osobitného zreteľa odložili, a namiesto toho  zorganizovali verejnú súťaž, napríklad za účelom obstarania koncesie,“ hovorí Roman Doupovec generálny riaditeľ ENGIE Services.

Aby sa poslanci Ružinova a Starého Mesta v utorok 28. júna vyhli riziku, že rozhodnutím na základe osobitného zreteľa obídu zákon, mali by hlasovanie odložiť a pripraviť riadnu verejnú súťaž. Tá sa môže uskutočniť v priebehu pár mesiacov a do súťažných podmienok sa môžu zakomponovať všetky technické, prevádzkové, legislatívne, rozvojové a environmentálne kritériá a informácie.

„Nevidíme žiadny dôvod na to, aby sa verejná súťaž v tomto prípade nemohla uskutočniť. Výberu sa môže zúčastniť aj MH Teplárenský holding a ponúknuť obyvateľom aj výhodnejšie, ako už deklarované ceny. Aj my sme samozrejme pripravení ponúknuť čo najvýhodnejšiu cenu,“ dodáva R. Doupovec.

Cena nezahŕňa takmer dvojmiliónový náklad

Iniciatíva oboch MČ je navyše postavená na nekorektnej cenovej ponuke možného budúceho dodávateľa. Cenová ponuka spoločnosti MH Teplárenský holding (MH TH) totiž nezahŕňa náklady na prevádzku kotolní a sekundárnych rozvodov, ktoré teplo privádzajú priamo ku koncovému odberateľovi. Cena tak pôsobí zdanlivo výhodnejšie, v skutočnosti však bude znamenať zvýšenie nákladov až o 1,8 milióna EUR. Tie sa premietnu do ceny tepla aj v ďalších mestských častiach, v ktorých MH TH pôsobí.

„Aby sa horúca voda dostala cez primárne rozvody MH TH na konkrétne miesto spotreby, sú potrebné výmenníkové stanice tepla a sekundárne tepelné rozvody. Prevádzkovateľ sekundárnej tepelnej infraštruktúry má náklady so svojou sieťou, ktoré sa samozrejme premietajú do cien tepla,“ vysvetľuje Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.

Podľa Janiša je filozofia MH TH účelová, bez transparentnej súťaže, bez diskusie k danej problematike, s cieľom priamo získať na 20 rokov prevádzku dvoch tepelných hospodárstiev.

Doplnkové informácie:

List Prvej ružinovskej spoločnosti poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Ružinov

List spoločnosti TERMMING poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto

Späť