Späť

Transformácia v energetike nie je jediná výzva

Rozhovor s Ing. Róbertom Ruňaninom, obchodným riaditeľom ENGIE Services, pre SAFM GUIDE 2023

Spoločnosť ENGIE Services pôsobí okrem segmentu technického facility managementu aj v oblasti energetiky a energetických služieb. Ktoré hlavné problémy musia v súčasnosti riešiť vlastníci a prevádzkovatelia budov?

Okrem štandardných prevádzkových aktivít sú dnes pre nich témou č. 1 energie, ich cena, a s tým súvisiaca výška prevádzkových nákladov. Energetická kríza z roku 2021 a vojna na Ukrajine spôsobili nárast ceny zemného plynu a elektrickej energie na historické maximum. V minulosti manažéri firiem  túto oblasť vôbec neriešili, pretože náklady na energie sa pohybovali hlboko pod 5 % ich celkových nákladov. V súčasnosti v mnohých prípadoch tvoria viac ako 15 až 20 %, čo už predstavuje vážny problém pre udržateľnosť jednotlivých projektov.

Akými opatreniami možno túto situáciu na trhu s energiami eliminovať?

Ak neberiem do úvahy samotný nákup energie, kľúčový je pohľad na energetickú spotrebu v danom  objekte, v prevádzke, prípadne spotrebu jednotlivých technologických zariadení, a s tým súvisiaca energetická efektívnosť.

V prípade neefektívnych budov je nevyhnutné detailne analyzovať ich prevádzkové parametre a navrhnúť súbor opatrení, ktoré prispejú k nižšej spotrebe energií a dlhodobej udržateľnosti. Kombináciou investičných a neinvestičných opatrení je možné dosiahnuť úsporu v desiatkach percent. Aj tu platí staré známe pravidlo, že najlacnejšia a najzelenšia je tá energia, ktorá sa nespotrebuje.

V súčasnosti sa okrem nákladov na energie často hovorí o diverzifikácii zdrojov energie a znižovaní CO2. Prečo je táto téma dôležitá?

Klimatické zmeny, ktoré nastávajú vplyvom zvyšovania rôznych emisií a následným globálnym otepľovaním, sa negatívne prejavujú už v súčasnosti. Európska únia a jej členské štáty si stanovili 2 ambiciózne ciele v oblasti klímy.

Do roku 2030 chcú znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % (v porovnaní s rokom 1990) a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Z môjho pohľadu ide o náročný cieľ. Ak sa však spoja všetky nevyhnutné aspekty, ako sú politická podpora, vhodné legislatívne prostredie, komerčný sektor, štátna a verejná sféra, je tento cieľ podľa mňa realizovateľný.

V najbližšom období sa pripravuje spoplatnenie producentov CO2. Odkedy bude toto nariadenie platné a na koho sa bude vzťahovať?

V súčasnosti poplatky za emisie CO2 v oblasti energetiky platia iba veľké priemyselné podniky a elektrárne. Európska únia schválila legislatívu, podľa ktorej od roku 2027 budú za emisie CO2 platiť daň aj ostatní znečisťovatelia vrátane domácností. Kombinácia vysokej ceny zemného plynu a dodatočnej dane z neho vytvorených emisií CO2 bude prirodzeným  ekonomickým motivátorom na zmenu palivovej základne pri výrobe tepelnej energie pre budovy.

Ako sa tejto výzve stavia súkromný sektor a kam energetika z globálneho hľadiska smeruje?

Ako prvý na danú situáciu zareagoval priemysel. Predovšetkým veľké medzinárodné spoločnosti už majú, resp. pracujú na svojich dekarbonizačných plánoch. Čo je dôležité povedať, ich nastavené ciele sú ešte odvážnejšie, ako stanovuje EÚ. Aj samotná Skupina ENGIE, ktorá vlastní a prevádzkuje energetické zdroje po celom svete vrátane Slovenska, si stanovila cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2045. Ak to môžem zhrnúť, energetika smeruje k dekarbonizácii. Podľa môjho názoru je riešením kombinácia viacerých opatrení: využitie fotovoltiky, biomasy, tepelných čerpadiel, bioplynu, veternej energie, batériových úložísk, flexibilita výroby a spotreby a mnoho ďalších. Mňa osobne teší, že ENGIE na Slovensku má už mnohé z uvedených riešení zrealizované. Ďalšie sú v štádiu prípravy a budú uvedené do prevádzky v blízkej budúcnosti.

Čo firmy, ktoré dekarbonizácii svojho podnikania nebudú venovať pozornosť ani v budúcnosti?

Ako som spomínal, veľké priemyselné podniky už cestu dekarbonizácie začali. V druhom kroku práve ony stanovia pravidlá aj pre svojich potenciálnych subdodávateľov, ktorí budú musieť preukázať svoju uhlíkovú stopu skôr, ako sa budú chcieť uchádzať o zákazku. V ďalšom kroku podobný scenár čaká aj budovy, administratívu, retail, služby a iné.

Ak si budú chcieť vlastníci budov udržať svojich nájomcov, bez zníženia emisií CO2 to nepôjde. Ako bolo na nedávnej konferencii SAFM povedané: „Kto nenastúpi v blízkej dobe na už rozbehnutý vlak k dekarbonizácii, stratí svoj biznis.“

Aké služby v rámci dekarbonizácie energetiky poskytuje ENGIE  services pre svojich klientov?

Spoločnosť ENGIE chce byť partnerom pre klientov, ktorí vnímajú dekarbonizačné výzvy podobne ako my. Treba si však uvedomiť, že transformácia v energetike nie je jediná výzva pre súkromný sektor.  Firmy sa musia sústrediť aj na iné problémy, ktoré súvisia napríklad s ich výrobným procesom: digitalizácia, efektívnosť výroby, nové technologické postupy, nedostatok pracovnej sily a podobne. Preto sa chce veľa spoločností orientovať najmä na svoj core business a zodpovednosť za energetiku preniesť na svojho partnera. A práve ENGIE chce byť tým partnerom, ktorý im pomôže s nevyhnutnou dekarbonizáciou podnikania.

Viete nám priblížiť aj nejaké konkrétne ponúkané riešenia, ktoré by mohli klienti využiť?

Ponúkané riešenia vychádzajú z reálnych skúseností na našich vlastných prevádzkach. Už dnes má ENGIE na Slovensku aplikované projekty na báze biomasy, fotovoltiky, kogeneračných jednotiek, tepelných čerpadiel voda-voda, resp. vzduch-voda. V blízkej budúcnosti uvedieme do prevádzky batériové úložisko a bioplynovú stanicu.

V rámci globálnej Skupiny ENGIE čerpáme cenné skúsenosti s výstavbou a prevádzkou projektov na báze veternej a geotermálnej energie, ktoré sú súčasťou našej stratégie rozvoja energetiky na Slovensku.

Uvedené riešenia ponúka ENGIE s komplexnou zodpovednosťou voči zákazníkom: od návrhu cez realizáciu po prevádzku vrátane financovania navrhnutého riešenia. Ako príklad uvediem prvý projekt PPA (Power Purchase Agreement), ktorý sme na Slovensku uzatvorili tento rok. Ide o projekt  fotovoltickej elektrárne s výkonom 3,5 MWp, ktorý bude umiestnený na streche klienta v automobilovom sektore. Okrem návrhu a realizácie bude ENGIE počas dlhodobého kontraktu dodávať klientovi zelenú elektrickú energiu. Projekt je momentálne vo výstavbe a jeho uvedenie do prevádzky očakávame na jar budúceho roka.

Energetická kríza urýchlila proces dekarbonizácie, čo predstavuje ambicióznu výzvu nielen pre zákazníkov ENGIE, ale aj pre ich vlastné energetické zdroje.

Späť