Späť

TERMMING odmieta spôsob, akým chce MČ Staré Mesto vymeniť dodávateľa tepla

  • Spoločnosť TERMMING, a.s. nesúhlasí s krokmi Mestskej časti Staré Mesto, ktoré smerujú k zmene dodávateľa tepla netransparentným spôsobom, obchádzajúcim verejné obstarávanie.
  • Zároveň, spoločnosť TERMMING, a.s. ako súčasný dodávateľ tepla pre Staré Mesto, považuje za mimoriadne dôležité, aby sa na aktuálnu situáciu prestalo nazerať cez optiku prípadu tzv. osobitného zreteľa. Snahou nielen MČ Staré Mesto, ale všetkých samospráv by malo byť, aby na prevádzku tepelno-energetických zariadení robili transparentné verejné obstarávania s cieľom získať najvýhodnejšie ponuky. Jedným z vhodných spôsobov môže byť koncesia.
  • Vyjadrenia MČ Staré Mesto obhajujúce netransparentný postup rozdielom v cene sú zavádzajúce, nezakladajú sa na faktoch a neprinesú obyvateľom deklarovanú úsporu.
  • Spoločnosť TERMMING, a.s. využije všetky zákonné možnosti, aby obhájila záujmy svojich odberateľov. Preto podala podnety na relevantné orgány ako Protimonopolný úrad (PMÚ), Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), aby postup MČ Staré Mesto preskúmali.

Transparentným riešením nie je priame zadanie, ale verejné obstarávanie

Spoločnosť TERMMING, a.s. patriaca do francúzskej Skupiny ENGIE zaoberajúcej sa výrobou a distribúciou tepla a teplej úžitkovej vody, si plne uvedomuje aktuálnu situáciu s cenami energií na trhu a ich dopadmi na koncových odberateľov. Len transparentná verejná súťaž pre širší okruh uchádzačov môže vygenerovať najlepšiu ponuku spolupráce na výrobu a dodávku tepla pre inštitúcie a domácnosti v Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme mestskej časti vytvoriť priestor na prípravu a realizáciu verejného obstarávania s cieľom uzavretia nového zmluvného vzťahu na výrobu a dodávku tepla s tými najlepšími podmienkami, ktoré sú schopní jednotliví uchádzači ponúknuť. Zároveň, do súťažných podmienok je možné zakomponovať všetky technické, prevádzkové, legislatívne a rozvojové/environmentálne informácie.

Ako dobrým krokom, ktorý všetky tieto atribúty zohľadňuje, sa javí verejné obstaranie koncesie na prevádzku tepelno-energetických zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Je to transparentný spôsob, ako získať čo najvýhodnejšiu ponuku. Podpisovanie koncesných zmlúv s dodávateľmi na základe verejnej súťaže je osvedčeným príkladom dobrej praxe, ktoré využívajú aj slovenské samosprávy.

NKÚ kritizuje obce za nesprávne používanie tzv. osobitného zreteľa

Využitie prípadu hodného osobitného zreteľa obciam zákon umožňuje, avšak len výnimočne v prípadoch, kedy nie je možné organizovať súťažné, trhové, transparentné prostredie formou verejnej súťaže.

Existuje aj metodické usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré hovorí, kedy sa osobitný zreteľ môže využívať. Jedná sa iba o prevody a prenájmy majetku na verejnoprospešné účely či na prevody a prenájmy majetku a pozemkov nízkej hodnoty či výmery.

Aj NKÚ vo svojom stanovisku v súvislosti s využívaním prípadov osobitného zreteľa upozornil[1], že obce sa v prípade nehnuteľného majetku nesnažia postupovať tak, aby ho predali či prenajali čo najvýhodnejšie. Uzavretie zmluvy na 20 rokov, ktorá zahŕňa aj dodávku tepla v hodnote niekoľko desiatok miliónov EUR, priamym zadaním (jej schválenie prípadom hodným osobitného zreteľa) bez transparentnej verejnej súťaže sa javí ako zásadné obchádzanie a porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Keďže takýto postup je v rozpore s vyššie uvedeným názorom NKÚ, obrátili sme sa na NKÚ, ale aj na ďalšie relevantné orgány ÚVO a PMÚ s podnetmi, aby kroky MČ Starého Mesto preskúmali. 

Po vyhodnotení transparentného verejného obstarávania je spoločnosť TERMMING, a.s. pripravená (v prípade, že nebude úspešným uchádzačom) ukončiť zmluvný vzťah pred dátumom platnosti dohodou a poskytnúť maximálnu súčinnosť budúcemu prevádzkovateľovi pri odovzdaní predmetu nájmu s cieľom kontinuálnej a bezpečnej výroby a dodávky tepla pre koncových odberateľov.  

Informácie o výške rozdielu v cene sú nekorektné

Spoločnosť TERMMING, a.s. más MČ Staré Mesto uzatvorenú platnú zmluvu o nájme technologických zariadení na výrobu tepla do jesene 2025. Vedenie MČ Staré Mesto poslancom navrhlo vypovedať a bez súťaže podpísať novú nájomnú zmluvu na 20 rokov so spoločnosťou MH Teplárenský Holding, a.s. (MH TH). Vedenie MČ Staré Mesto obhajuje tento krok aj nepodloženým a zavádzajúcim tvrdením o výške úspory.

„MČ Staré Mesto prezentuje cenu tepla od nás ako maximálne schválenú cenu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Uvedená cena pritom nezohľadňuje nielen skutočné náklady (ktoré budú nižšie), ale ani každoročne poskytovanú zľavu vo výške 120 tisíc EUR pre obyvateľov, ktorá bola dohodnutá medzi spoločnosťou TERMMING, a.s. a vedením Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto,“ hovorí Roman Doupovec, generálny riaditeľ ENGIE Services.

Naviac,  od 1. januára 2023 sa začína nové regulačné obdobie pre podnikanie v tepelnej energetike, ktoré určí nové pravidlá a spôsob kalkulácie ceny tepla pre koncových odberateľov. Nakoľko predmetná legislatíva ešte nie je v platnosti, nie je možné v súčasnosti deklarovať, ako budú vyzerať ceny tepla od jednotlivých dodávateľov. Prezentované informácie poskytované zo strany MČ Staré Mesto tak nie sú ani v tomto bode relevantné.

Nejde len o cenu, ale aj ďalšie parametre

Pri kritériách výberu nového dodávateľa energií by sa naviac nemala zohľadňovať len cena, ale na zreteľ treba brať aj ďalšie faktory ako hodnotu investície do rozvoja, výšku nájmu za tepelno-energetické zariadenia, zelené riešenia s nízkou uhlíkovou stopou či iné kritériá zohľadňujúce potreby obstarávateľa.  

MČ Staré Mesto by na základe novej zmluvy, ktorú sa snaží presadiť osobitným zreteľom, dostala nižší nájom o takmer 11 000 EUR ročne, čo by pri 20-rokoch znamenalo zníženie príjmu o 220 000 EUR, ktoré by mohli byť použité na rozvojové projekty.

Nezanedbateľným prínosom sú aj investície do tepelno-energetických zariadení, ktoré má dodávateľ v prenájme. Spoločnosť TERMMING, a.s. je pripravená v MČ Staré Mesto investovať do infraštruktúry aj ďalších inovácií, ktoré sa prejavia vo forme kvalitných a ekologických služieb pre odberateľov.

[1]Zdroj: NKÚ, apríl, 2021


Späť