Späť

6 miliónová investícia do obnovy tepelných hospodárstiev

Skupina ENGIE tento rok preinvestuje do modernizácie tepelných hospodárstiev 6 miliónov eur.  Najväčšia časť finančných prostriedkov bude využitá na rekonštrukciu rozvodov tepla a technologických zariadení kotolní.

„Vďaka modernizácii spoločnosti Skupiny ENGIE dlhodobo zvyšujú efektivitu výroby a distribúcie energie, čo má pozitívny vplyv aj na konečnú cenu tepla. O tom, že tento model naozaj funguje, sa mohli presvedčiť naši odberatelia, ktorým sme v rámci vyúčtovania nákladov za teplo a teplú vodu tento rok vrátili viac ako 3,6 milióna eur,“ hovorí Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky. 

Skupina ENGIE v rámci plánu obnovy a rozvoja tepelných hospodárstiev každoročne preinvestuje tisíce eur do modernizácie technológií a zariadení. Tento rok patrí medzi najväčšie investičné projekty  rekonštrukcia rozvodov v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto a vo Veľkých Kapušanoch.  

Modernizácia tepelného hospodárstva v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto

Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, vyrába a distribuuje teplo už od roku 1996 a tepelné hospodárstva prevádzkuje vo viacerých slovenských mestách a obciach – Bratislava, Trnava, Báhoň, Malacky, Pezinok, Stupava, Kanianka,  Lehota pod Vtáčnikom a Veľké Kapušany.

V júli 2019 spoločnosť prevzala do prevádzky aj tepelné hospodárstvo v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. V koncesnej zmluve, uzavretej na 20 rokov, sa zaviazala zmodernizovať vykurovací systém. Termming začal s modernizáciou už počas minulého roka, avšak vzhľadom na prekážky, ktoré vyplynuli z mimoriadneho stavu počas koronakrízy, bol nútený presunúť časť investičných plánov na tento rok.

Tepelné hospodárstvo v Novom Meste tvoria 2 plynové kotolne s celkovým výkonom 22 MW, 2 odovzdávacie stanice tepla a 15,5 km rozvodov tepla.  Modernizácia, v celkovej výške 4,5 milióna eur, je rozdelená na 2 časti:

  1. Rekonštrukcia 4,6 km sekundárnych rozvodov ÚK a TV (ústredného kúrenia a teplej vody) napojených na Bratislavskú teplárenskú.  
  2. Rekonštrukcia 2 kotolní a sekundárnych rozvodov ÚK a TV v časti Kramáre.

Práce v rámci oboch častí modernizácie boli zahájene v máji tohto roku. Prvá časť by mala byť ukončená v októbri 2021 a druhá o rok neskôr, v októbri 2022. Najväčší objem investičných prostriedkov bude využitý na výmenu sekundárnych rozvodov tepla. Zastarané rozvody sa postupne vymenia za nové plastové, využívajúce predizolovaný systém. Nové potrubie bude mať lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, menšie riziko porúch a dlhšiu životnosť.

Rekonštrukcia rozvodov vo Veľkých Kapušanoch

V januári 2016 spoločnosť Termming prevzala do prevádzky tepelné hospodárstvo vo Veľkých Kapušanoch. Prostredníctvom 3 zdrojov tepla s celkovým výkonom 25 MW, ročne dodáva obyvateľom mesta teplo v objeme takmer 55 tisíc GJ.

V máji tohto roku Termming začal s komplexnou modernizáciou tepelného hospodárstva, ktorá zahŕňa rekonštrukciu 2,5 km rozvodov, dodávku a montáž 25 domových odovzdávacích staníc tepla, montáž merania a regulácie a úpravu technológie v jednej z plynových kotolní.  Najväčšia časť viac ako 2-miliónovej investície bude využitá na modernizáciu distribučnej siete, ktorá zmení systém dodávky tepla v meste zo 4-rúrkových na 2-rúrkové rozvody, čo výrazne zvýši jej účinnosť.  Technicky zastarané rozvody sa postupne vymenia za nové oceľové a plastové predizolované potrubie s lepšími izolačnými vlastnosťami, vďaka čomu sa znížia tepelné straty. Celá rekonštrukcia bude ukončená v októbri 2021. 

Rekonštrukciou časti rozvodov modernizácia tepelného hospodárstva vo Veľkých Kapušanoch nekončí. Termming má v budúcnosti v pláne pokračovať vo výmene ďalších úsekov rozvodov tepla v meste.

Prínosy modernizácie

„Modernizácia tepelných hospodárstiev prispieva k minimalizácii porúch a následných odstávok a k celkovému zastabilizovaniu dodávky energie. Vďaka výmene technológie a technických zariadení v kotolniach sa optimalizuje ich prevádzka a rekonštrukcie rozvodov zefektívňujú distribúciu tepla.  Moderné technické zariadenia prispejú k zníženiu využitia primárnych energetických zdrojov, čo sa tiež premietne do zníženia nákladov na výrobu tepla, a zároveň bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie,“ uzatvára Miroslav Pajchl.

Späť