Späť

Viac ako 6,5 miliónová investícia do obnovy tepelných hospodárstiev

Ako už každoročne, tak aj v roku 2018, majú spoločnosti Skupiny ENGIE starostlivo pripravený nemalý balík prostriedkov na investície do modernizácie svojich tepelných hospodárstiev. V rámci celého Slovenska dosiahne táto suma viac než 6,5 milióna eur. Väčšina investícií je určená na pokračovanie realizácie už začatých projektov týkajúcich sa napríklad rekonštrukcie rozvodov či výmeny technológií a zariadení.

 

Liptovský Mikuláš

Spoločnosť LMT, člen Skupiny ENGIE, vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu pre viac než 7000 bytov a budovy občianskej vybavenosti už takmer 10 rokov. Od roku 2010 sa významná časť tepla v meste vyrába z obnoviteľných zdrojov, a to spaľovaním drevnej štiepky v biomasovej kotolni Podbreziny, ktorá v tom istom roku prešla výraznou rekonštrukciou.

LMT tento rok plánuje vybudovať v polyfunkčnom objekte LIVE Center v centre Liptovského Mikuláša kotolňu, ktorú bude následne prevádzkovať a dodávať z nej rezidenčným obyvateľom teplo a teplú vodu. Spolu so zrušením plynovej kotolne na ulici J. Jánošku a napojením na druhú, rozvodom po ulici T. Vansovej, pôjde o investíciu v celkovej výške viac ako 500 tisíc eur.

 

Kanianka

Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, prevádzkuje tepelné hospodárstvo v Kanianke od 1. septembra 2016. Už na začiatku spolupráce s obcou sa zaviazala preinvestovať v rámci modernizácie technológií a prevádzky takmer 400 tisíc eur.

Cieľom modernizácie je rozšírenie výroby tepla z biomasy, a to rekonštrukciou kotolne  a prepojením dvoch okruhov tepelných rozvodov existujúcich kotolní.  Modernizácia prispeje k zvýšeniu podielu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov, pretože vo väčšej miere využije výkon súčasného štiepkového kotla, ktorý dokáže plne pokryť dodávku tepla a teplej vody v menej náročných mesiacoch. Rekonštrukcia sa týka aj strojovne plynovej technológie, kde sa pôvodný kotol vymení za kondenzačný s vyššou energetickou účinnosťou.

 

Senica

Službyt v Senici, ako člen Skupiny ENGIE, zabezpečuje pre svojich klientov výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody či komplexnú správu a servis pre polyfunkčné, prevádzkové a obytné budovy už od roku 1994. Službyt v roku 2010 zrekonštruoval mestskú výhrevňu na spaľovanie biomasy. V kotolni boli inštalované dva biomasové kotly s celkovým výkonom 8 MW a kotly na zemný plyn s celkovým výkonom 12,2 MW.

 

V rámci plánovaných investícií Službyt nadviaže na práce z minulých rokoch treťou etapou výmeny rozvodov teplej vody a ústredného kúrenia v lokalite Robotníckej ulice. Predpokladaná výška investície je 160 tisíc eur. Okrem toho bude v Senici zrekonštruovaná aj kotolňa Základnej umeleckej školy, kde bude zastaralá technológia nahradená novou. Spolu s ďalšími menšími plánovanými projektmi preinvestuje Službyt v rámci modernizácie tepelného hospodárstva tento rok celkovo približne 240 tisíc eur.

 

Skalica

Spoločnosť SKAL&CO, ktorá pôsobí v oblasti tepelnej energetiky v Skalici od roku 1994, plánuje v tomto roku výmenu plynového kotla v centrálnej kotolni a komplexnú rekonštrukciu rozvodu spájajúceho odovzdávacie stanice tepla (OST) na ulici Klementisa v dĺžke 500 m z dôvodu zmeny distribučného média z pary na teplú vodu. Skalica, ako jediné tepelné hospodárstvo prevádzkované Skupinou ENGIE na Slovensku, malo z historických dôvodov parné rozvody tepla. Nakoľko ich údržba je technicky náročnejšia, prevádzka menej bezpečná a účinnosť nižšia, bolo len otázkou času, kedy sa prikročí k ich výmene. Celkové investičné náklady sú stanovené na viac ako 450 tisíc eur.

 

Malacky

V Malackách sa v tomto roku mala začať prvá etapa výmeny rozvodov tepla v lokalite Sídliska Juh.  Spolu s meraním a reguláciou, inštaláciou nových meračov a rekonštrukciou budovy a technológie v  centrálnej štiepkovej kotolni na Brnianskej pôjde o investíciu v celkovej sume 295 tisíc eur.

 

Brezová pod Bradlom

Spoločnosť ENGIE v Brezovej pod Bradlom vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu od roku 2009. Tento rok plánuje v rámci štvrtej a zároveň záverečnej etapy výmeny rozvodov v lokalite Nám. 7. apríla preinvestovať približne 180 tisíc eur. Projekt výmeny rozvodov nadväzuje na modernizáciu prvej vetvy v minulých rokoch. Dokončením uvedenej investície budú zrekonštruované obe vetvy rozvodu vedúceho od odovzdávacej stanice tepla na Námestí 7. apríla k obytným domom na rovnakom námestí a Ulici Dr. Štefana Osuského. Cieľom modernizácie je najmä zvýšenie účinnosti prípravy teplej vody.

 

Moldava nad Bodvou

Tepelné hospodárstvo Moldava, člen Skupiny ENGIE, vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu pre viac než 2 000 bytov a viaceré budovy občianskej vybavenosti už viac ako 20 rokov. V rámci modernizácie tepelného hospodárstva tento rok plánuje v kotolni na Bartalošovej ulici vymeniť 3 zastaralé plynové kotly za nové s vyššou účinnosťou. Ďalšou investíciou je pripojenie dvoch nových odberných miest (Poliklinika a Úrad práce) na rozvody účinného centralizovaného zásobovania teplom a  inštalácia dvoch domových odovzdávacích staníc tepla v existujúcich odberných miestach na uliciach Školská a Bartalošova. Celková investícia do modernizácie tepelného hospodárstva, ktorá zabezpečí vyššiu účinnosť výroby tepla a zvýši podiel vyrobeného tepla z obnoviteľných zdrojov energie, dosiahne v tomto roku čiastku 600 tisíc eur.

 

 „V ENGIE podporujeme investície v regiónoch, a preto sa nám v priebehu rokov darí neustále zvyšovať účinnosti na tepelných okruhoch a zariadeniach. Spolu s pravidelným tendrovaním cien zemného plynu sú to najefektívnejšie možnosti ako udržiavať ceny energií pre našich zákazníkov dlhodobo výhodné. V prípade tepelných hospodárstiev, v ktorých dodávame teplo z kotolne na spaľovanie drevnej štiepky prispieva k stabilizácii ceny aj charakter štiepky ako paliva. Jej cena na trhoch je z dlhodobého hľadiska nižšia a stabilnejšia ako pri zemnom plyne, ktorého cena zaznamenáva v priebehu času väčšie výkyvy. Navyše ENGIE podporuje spomínaný všeobecný trend diverzifikáciou miestnych dodávateľov paliva pre obnoviteľné zdroje,“ vysvetľuje Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky, ENGIE Services.

 

Dôkazom, že investície do rozvoja tepelných hospodárstiev sa vyplácajú, je skutočnosť, že spoločnosti Skupiny ENGIE tento rok vrátia obyvateľom v lokalitách, v ktorých pôsobia, na preplatkoch za teplo spolu takmer 3,5 milióna eur.

 

Späť