Späť

C3NTINEL – analytický systém na správu energetického manažmentu

02.01.2020   |   #Blog #Energetické služby

Autor článku: Filip Choura, projektový manažér úseku energetických služieb ENGIE ServicesViac článkov, nielen o online nástroji C3NTINEL a energetickom manažmente, si môžete prečítať na LinkedIn stránke ENGIE Services.

 

 

C3NTINEL je online nástroj pre pokročilý energetický manažment využívajúci vlastnosti „Machine Learning“-u. Používa sa na vyhodnocovanie a analýzu veľkého množstva dát a pomáha znižovať spotreby primárnych energií spolu so zefektívnením fungovania sledovanej technológie. C3NTINEL umožňuje podrobné nastavenie algoritmov, ktoré neustále v čase overujú efektivitu sledovaných parametrov a v konečnom dôsledku aj dosahovanie plánovaných cieľov.

 

Aké dáta C3NTINEL podporuje?

Online nástroj umožňuje konfiguráciu rôznych typov meraných parametrov. Pre zjednotenie vytvorených dátových bodov je vytvorená spoločná šablóna, ktorá obsahuje nasledovné polia – projekt, objekt, budova, skupina meraných bodov, súradnice umiestnenia, názov, typ meraného parametra, sériové číslo, všeobecná poznámka, informácia, či je merač fakturačný, informácia, či je meranie kumulatívne, dátový zdroj, frekvencia, alarmy pri výpadku dát, tagy a iné.Typ meraného parametra môže mať rôzny charakter – stlačený vzduch (m3), koncentrácia, chladenie (kWh), dennostupne, pozícia ventilu (%), spotreba elektriny (kWh), entalpia (kJ/kg), rýchlosť ventilátora (%), hmotnostný tok (m3/h, m3/s), frekvencia (H), spotreba plynu (kWh/m3), kúrenie (kWh), teplota (°C), prevádzkové hodiny, relatívna/absolútna vlhkosť (%), obsadenosť, PPM, tlak (kPa), produkcia vo výrobe, rýchlosť čerpadla, jalový prúd (kVArh), vyhodnocovanie účinníka, pozícia klapky (%), množstvo odpadu (kg), voda (m3, litre) a iné.Akým spôsobom a ako často dáta vstupujú do systému?Tok dát do systému je zabezpečovaný dvomi možnými spôsobmi. Prvou možnosťou je manuálny import dát pomocou .csv súboru, ktorý musí byť upravený podľa predpripravenej šablóny. Tento súbor je možné importovať priamo jeho nahraním v prostredí C3NTINEL alebo nahraním na vytvorený FTP server. Manuálny report sa využíva najmä pri nových projektoch, kedy je potrebné spätne analyzovať historické dáta.Pre automatický import dát je potrebné zabezpečiť zdroj, z ktorého sa dáta prevezmú (systém meračov, podružných meračov a MAR). Vďaka automatickému importu dát z miestnych systémov je možné ich sledovať online, okamžite vyhodnocovať a porovnávať s historickými hodnotami. Pomocou neustálej kontroly spojenej s automatickým hlásením nepredvídateľných stavov je možné okamžite zasiahnuť s nevyhnutným opatrením.Pri tvorbe štruktúry meracích bodov je nevyhnutné správne špecifikovať, aké dáta budú v rámci meraní k dispozícii. C3NTINEL umožňuje výber z niekoľkých presne špecifikovaných časových periód – (frekvencia posielaných dát):  1 minúta, 5 minút, 10 minút, 15 minút, ½ hodina, 1 hodina, deň, atď.„Dashboard“-yPre energetický manažment je nevyhnutné vidieť viac kľúčových informácií na jednom mieste. Sumárny pohľad na vybrané parametre je možné nastaviť opäť v energetickom nástroji C3NTINEL, ktorý ponúka široký záber rôznych monitorovacích „widgetov“. Tím energetického manažmentu má tak možnosť v rámci dispečingu okamžite vyhodnocovať zmenu nastavení v jednotlivých technológiách. Nástroj zároveň ponúka sledovanie všetkých parametrov, ktoré sa obyčajne v rámci EPC projektov  sledujú. Samozrejmosťou je nastavenie viacerých dashboardov súčasne na jeden projekt, čím sa zabezpečí okamžitý prehľad tých najdôležitejších parametrov v systéme a v celom objekte. Dodávateľ energetických služieb zabezpečí prístup do vytvorených dashboardov aj pre objednávateľa.Vizualizácia dátAnalytický nástroj C3NTINEL ponúka monitoring všetkých dostupných parametrov na projekte, na základe čoho dokáže energetický tím okamžite zistiť, či sledovaná technológia pracuje technicky správne a energeticky efektívne. Meranie jednotlivých parametrov je tak prvým krokom pre následnú analýzu sledovaných dát, ktorá je ďalej využitá pre výpočet modelu.Pre zber jednotlivých údajov sa využíva existujúci systém meraní v objekte. V prípade, že niektorý z kľúčových meraných bodov chýba, úlohou energetického manažéra je takéto meranie zákazníkovi navrhnúť.Príklad vizualizácie dát:Zobrazenie spotreby elektriny po minútach Zobrazenie spotreby plynu po týždňoch 

 

Výpočtový model

 

Spolu s možnosťou sledovania nameraných hodnôt ponúka C3NTINEL okamžitý výpočet modelu na základe iných nameraných hodnôt (napr. vonkajšia teplota, vlhkosť, intenzita slnečného osvetlenia, prípadne informácia o obsadenosti budovy v danom momente). Čím je počet parametrov, ktoré priamo ovplyvňujú spotrebu energií, väčší, tým je model spotreby presnejší. V spodnej časti obrázku sú zobrazené odchýlky od výpočtového modelu, pričom po prekročení nastavených hraníc prichádza k automatickej aktivácii alarmu.Modré stĺpce zobrazujú skutočne namerané hodnoty, z ktorých prebieha výpočet modelu. Model, ktorý zobrazuje hodnoty vypočítané na základe priradených parametrov, je zobrazený červenou farbou. Tento spôsob farebného zobrazenia platí aj pre regresnú analýzu.

 

 

„Action Centre“ v systéme C3NTINELJednou zo základných súčastí C3NTINELU je komunikačný kanál, v rámci ktorého majú užívatelia možnosť vytvoriť požiadavky či rôzne typy udalostí. C3NTINEL tak okrem pokročilého energetického manažmentu ponúka miesto, kde je možné podrobne uchovávať celý sled udalostí a krokov, ktoré sú späté s každou zmenou v rámci energetického opatrenia.Každá udalosť je obyčajne po jej vytvorení zaradená do celkového zoznamu a pridelená pod konkrétny projekt, na základe čoho je zobrazovaná vybraným užívateľom. C3NTINEL zároveň ponúka prehľad o tom, koľko požiadaviek je aktívnych, resp. úspešne uzavretých. Spolu s informáciou o jej dôležitosti a počtu dní od otvorenia vedia zúčastnené strany aktívne riešiť kroky, ktoré sa s ňou spájajú.Pre každú vytvorenú udalosť alebo požiadavku sú uchovávané jednotlivé kroky, ktoré sú nemenné a zároveň sú v systéme C3NTINEL uchovávané bez časového obmedzenia. Samozrejmosťou je prepojenie na aktívnu časť energomanažmentu, čím je možné neustále sledovať ďalší priebeh spotreby sledovaného zariadenia. C3NTINEL taktiež ponúka možnosť exportu histórie do formátu PDF. 

 

Automatické reportyVyužívaný nástroj C3NTINEL ponúka možnosť nastaviť automaticky posielané reporty na vybrané emailové adresy v presne nastavenom časovom harmonograme. Reporty, tak ako v prípade dashboardov, je možné aplikovať pre každý jeden sledovaný parameter. Späť