Späť

Prečo je dnes dôležité prepájať Facility manažment s energetikou?

Podcast #2 / Rozhovor s Tomášom Korpášom, riaditeľom Divízie Facility manažmentu o tom, prečo je dnes viac, ako kedykoľvek predtým, dôležité prepájať Facility manažment (FM) s energetikou.  

Dnes už asi nikto nepochybuje o tom, že prepojenie FM s energetikou je nielen dôležité.

TK: Je to tak. Hlavným dôvodom, prečo je toto prepojenie dôležité je zabezpečenie kontinuálnosti prevádzky a zvýšenie efektivity v zmysle znižovania nákladov za jej chod.

Ešte prednedávnom sa firmy v tejto oblasti zameriavali hlavne na služby spojené s energetickými auditmi, či energetickým manažmentom. Ako je to tomu dnes? Zmenili sa požiadavky klientov? O aké energetické služby je najväčší záujem?

Energetické audity sú z hľadiska legislatívy stále povinné. Rozdiel je možno v tom, že pri tak extrémnom náraste cien energií, ako to zažívame teraz, nie sú už energické audity realizované iba s cieľom splnenia si legislatívnej povinnosti. Naopak, klienti výsledky auditov využívajú na nastavenie úsporných opatrení, zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov za energie.

Predtým, ako s energetickým auditom u klienta začneme, tak si zvyčajne spolu prejdeme jeho komplexnosť a oblasti, na ktoré sa chceme zamerať. Cieľom je, aby následné zistenia a navrhnuté opatrenia mohli byť aj zrealizovateľné. Nechceme robiť audity do zásuvky, ale pre klientov a ich projekty.   

Je možné percentuálne vyčísliť, aké úspory môže audit firme priniesť?

Zrealizované úsporné opatrenia, ktoré vychádzajú z odporúčaní auditu, môžu pomôcť firme znížiť náklady v desiatkach percent. Výsledky auditov často vychádzajú z čiastkových, alebo súhrnných meraní rôznych druhov zariadení, ich prevádzkových režimov, časov, či spotrieb. Vtedy zistíme, či sú tieto zariadenia energeticky efektívne prevádzkované, alebo nie. A tu vlastne tiež dochádza k prelínaniu FM s energetikou.

Aby som bol konkrétnejší, môžem uviesť príklad. Robili sme energetický audit pre nákupné centrum a v rámci dlhodobých meraní sme zistili, že veľa zariadení je v prevádzke aj v čase, kedy je centrum zatvorené. Na základe týchto zistení sme v rámci prevádzkových režimov navrhli neinvestičné opatrenia. A musím povedať, že tieto opatrenia sa takmer okamžite prejavili na znížení spotreby energie, a tým aj nákladov. V prípade tohto konkrétneho nákupného centra hovoríme o úspore desiatok tisíc eur ročne. Iba vďaka zmene prevádzkového režimu zariadení.

Okrem dobre nastaveného režimu prevádzkovania zariadení sa pozeráme aj na to, či nie sú technológie v objektoch zastarané. Pretože aj zmysluplná výmena zariadení s krátkodobou  návratnosťou investície môže klientom priniesť významnú úsporu.

Je pre klienta výhodou, ak spolupracuje s jedným partnerom, ktorý dokonale pozná jeho objekty a zariadenia, pretože pre neho zastrešuje nielen FM, ale aj energetické služby?

Je to často výhoda, ale nie je to nevyhnutnosť. V ENGIE máme výhodu, že môžeme pre klienta hľadať najlepšie riešenia vďaka spolupráci rôznych odborných tímov z viacerých segmentov – energetiky, FM a inštalácií. Navyše, dokonale poznáme klientské projekty a disponujeme takými informáciami  o prevádzkach, ktoré by externá firma pri jednej zákazke nemala možnosť získať. 

V súčasnosti je v rámci energetiky v B2B segmente témou číslo jedna výstavba a využívanie fotovoltických elektrární. Aj v ENGIE zažívame boom dopytov po týchto riešeniach.

Fotovoltika, ako taká, je zaujímavá z dôvodu znižovania energetických nákladov. Je jednoducho inštalovateľná, jednoducho prevádzkovateľná a má dlhú životnosť. Čiže, pri súčasných cenách energie, je rentabilita takejto elektrárne výborná.

Netreba však zabúdať na to, že fotovotliku je potrebné navrhnúť tak, aby bola vhodná pre konkrétny typ budovy a zariadení. Jednoducho, aby bola technológia maximálne využiteľná. V ENGIE sa v súčasnosti napríklad snažíme k inštalácii fotovoltiky využívať strechy budov našich klientov.

To znie ako dobrý nápad, pretože fotovoltická elektráreň sa tak inštaluje v priestore, ktorý by inak nebol využitý. Viem však, že nie je strecha, ako strecha.

Čo sa samotnej realizácie týka, pred inštaláciou musíme rezervovať požadovanú kapacitu pre daný objekt. Potom riešime statiku, či konkrétny druh technológie. Pri nových stavbách sa ešte dá ovplyvniť typ konštrukcie budovy, či haly tak, aby statika vyhovovala navrhnutej fotovoltike. Na Slovensku evidujeme bohužiaľ aj množstvo budov, či hál, kde to staticky nevychádza. Ale na druhej strane, existujú typy fotovoltických technológií, ktoré umožňujú inštaláciu aj na takýchto strechách.

Čiže určite odporúčaš pred výstavbou haly rozmýšľať aj nad statikou strechy s tým, že raz môže byť využitá na inštaláciu fotovotliky?

Presne tak. Cenový rozdiel pri stavbe novej haly s posilnenou statikou je pár percent. Ale potenciál jej prenájmu, či vlastného využitia, túto počiatočnú investíciu určite prevyšuje.

V ENGIE často spolupracujeme s klientmi, ktorí nás oslovujú už pri samotnej výstavbe. V rámci poradenstva dbáme na to, aby súčasťou návrhu boli zariadenia, ktoré zabezpečia dlhodobo udržateľnú a efektívnu prevádzku. A tiež, aby technológie, ktoré tam budú využité, mali zmysel. Pretože často sa stáva, že majitelia chcú mať všetko SMART, digitálne a diaľkovo ovládateľné. Ale v skutočnosti sa nie vždy všetko využíva. Snažíme sa klientom vysvetliť, že je potrebné pozerať sa aj na rentabilitu. Každá technológia niečo stojí a ak sa nevyužíva, ide o zbytočne vynaloženú investíciu.

Inštaláciu a prevádzku fotovoltických elektrární dnes realizujeme aj pre mnohých klientov v segmente FM. Je podľa teba výhodné, ak tieto služby pre nich zastrešuje jeden partner?

Energetika a FM sú dnes úplne prepojené. V minulosti to nebolo až tak vnímané, ako teraz, pri prudkom náraste cien energie. Ak klient spolupracuje s dobrým poskytovateľom služieb FM, tak ten mu vie náklady za energie reálne znížiť aj o desiatky percent, oproti porovnateľnej budove.

A aj preto je výber partnera pre realizáciu spomenutých služieb veľmi dôležitý. Aké riziko podstupuje klient, ktorý tento výber podcení a vyberie si nevhodného partnera?

Často to býva tak, že krátkodobo sa nestane nič. Obyčajne je to spôsobené tým, že klient spolupracoval s korektným dodávateľom, ktorý udržiaval zariadenia vo výbornom stave, a tak ešte nejaký čas prevádzka funguje tak, ako má. Možno pol roka, rok. Ale po roku – dvoch, sa začnú vynárať prvé problémy so zariadeniami a klient zistí, že to nemá kto riešiť. S tým sa stretávame najčastejšie. Alebo namiesto poskytovateľa služby tieto problémy rieši X-iných subdodávateľských firiem, ktoré nepoznajú históriu toho zariadenia, alebo nepoznajú jeho spojitosť s činnosťou prevádzky. A keď je  niečo nastavené a servisované bez znalosti okolností, zvyčajne to má negatívny vplyv na ďalšie fungovanie celej prevádzky. Napríklad môže dôjsť k rapídnemu zníženiu životnosť zariadení, kvality budovy a podobne. Takže v konečnom dôsledku na zlé rozhodnutie dopláca vlastník budovy.

Hovorili sme, že súčasnosť je spojená s fotovoltikou. Aké trendy predikuješ do budúcnosti v spojitosti s využívaním a prepojením služieb FM a energetiky?

Budúcnosť vidím v diverzifikácii energetiky, a to nielen na európskej, ale aj na lokálnej úrovni. Určite sa u nás postupne budú dopĺňať a čoraz viac využívať aj iné obnoviteľné zdroje a s nimi spojené zariadenia – napr. veterné elektrárne, či kogeneračné jednotky.

V budúcnosti bude tiež potrebné myslieť na správne nastavenie a prepojenie technológií, či správne bilancovanie vyrobenej elektrickej energie medzi odbernými miestami. To znamená, že keď sa napríklad vyrobí elektrická energia prostredníctvom fotovoltiky na streche budovy v Dunajskej Strede a táto ju nespotrebuje, tak ju majiteľ nemusí skratovať, alebo odovzdať zadarmo do siete. Môže ju využiť v inej svojej budove, na inom mieste, napríklad v priemyselnej hale v Trenčíne. Firmy dnes dokážu takto vyrobenú elektrickú energie pre klienta pretransportovať v rámci siete na iné miesto. Takže zdroj výroby môže byť v Dunajskej Strede a spotreba v Trenčíne. Vďaka tomu nebude potrebné elektrickú energiu nakupovať externe u tretieho dodávateľa, ale priamo u firmy, ktorá sa postará jej výrobu a transport.  

Späť