Späť

Nová fotovoltická elektráreň (450 kWp) v Senici

V januári bola v areáli Novej Hodvábky v Senici ukončená výstavba fotovoltickej elektrárne s výkonom 450 kWp. Jej výstavbu realizovala Skupina ENGIE na Slovensku, ktorá prostredníctvom tohto projektu potvrdzuje svoj zámer – podporu využívania obnoviteľných zdrojov a dekarbobnizáciu.  

Samotnej realizácii výstavby fotovoltickej elektrárne predchádzala niekoľkomesačná príprava projektovej dokumentácie, vrátane zabezpečenia legislatívnych povinností. 6-mesačná výstavba, ktorá sa začala v júli 2022, bola realizovaná v areáli Miestnej distribučnej sústavy Skupiny ENGIE v Senici.

Fotovoltická elektráreň ENGIE v areáli Novej Hodvábky v Senici

„Cieľom výstavby bolo vhodne doplniť našu miestnu distribučnú sústavu o vlastnú výrobu elektrickej energie, a tým súčasne zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie v Skupine ENGIE na Slovensku,“ hovorí Juraj Sochor, riaditeľ Divízie realizácie projektov a služieb ENGIE Services.

Fotovoltická elektráreň, ktorú tvorí 834 fotovoltických panelov s celkovým výkonom 450 kWp, sa skladá z dvoch častí – pozemnej a strešnej. 

Pozemná časť

  • 654 fotovotlických panelov s výkonom 540 Wp
  • Sklon: 30 stupňov
  • Celkový výkon: 353,16 kWp

Strecha

  • 180 fotovoltických panelov s výkonom 540 Wp
  • Sklon: 10 stupňov
  • Celkový výkon: 97,2 kWp

Juraj Sochor opisuje štandardný proces výstavby fotovoltickej elektrárne: „Celý projekt zvyčajne začína obhliadkou a konzultáciou so zákazníkom, kedy zhodnotíme statickú únosnosť strechy, jej orientáciu na svetové strany, riziká prípadného tienenia, a tiež možnosti pripojenia a vyvedenia výkonu.

Ďalším krokom je podanie žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy, príprava projektovej dokumentácie, získanie potrebných stavebných povolení a následne samotná výstavbou. Pri našich návrhoch fotovoltiky kladieme dôraz najmä na zhodnotenie profilu spotreby tak, aby bola navrhnutá účelne a správne.

Čas výstavby závisí od mnohých faktorov. V prvom rade je to veľkosť samotnej inštalácie, a tiež  povoľovací proces. Obvyklý čas výstavby bežných fotovoltických zdrojov trvá od dvoch do šiestich  mesiacov.“  

V súčasnosti Skupina ENGIE realizuje viaceré projekty výstavby fotovoltických elektrární na Slovensku. „V súvislosti s uvoľnením regulácie pre pripájanie zdrojov elektrickej energie do distribučných sústav, zaznamenávame zvýšený dopyt našich zákazníkov po týchto riešeniach. Jednou z našich konkurenčných výhod je medzinárodné know-how materského koncernu, vysoká odbornosť a množstvo referenčných projektov. Inštalovaná kapacita fotovoltických elektrární ENGIE vo svete je 4,2 GW. Teší nás, že našim zákazníkom môžeme okrem rôznych alternatívnych možností spolupráce ponúknuť aj financovanie celého projektu. Navyše aj samotní zákazníci výrobou elektrickej energie z obnoviteľného zdroja prispievajú k znižovaniu ich uhlíkovej stopy,“ uzatvára Juraj Sochor.  

Späť