Späť

ENGIE dosiahla v Malackách garantované energetické úspory

Projekt modernizácie, rekonštrukcie a racionalizácie objektov a zariadení v Malackách, realizovaný v roku 2015, s využitím modelu Garantovanej energetickej služby (GES) bol úspešný. Plánované garantované energetické úspory vo výške 28 % sa podarilo dosiahnuť a dokonca prekročiť aj pri zachovaní komfortu obyvateľov mesta. Malacky získali v júni 2017 cenu EFEKTIA za najlepší projekt energetickej efektívnosti v kategórii verejných budov.

Projekt

ENGIE Services v roku 2014 na základe výhry v súťaži podpísala s mestom Malacky zmluvu na realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia 3 objektov v správe a majetku mesta – kino, domov sociálnych služieb a športová hala.

Projekt bol riešený modelom Garantovanej energetickej služby (GES), ktorej hlavným cieľom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti budov v meste a ich tepelno-technických zariadení, vrátane zabezpečenia finančných zdrojov prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých a dodávateľom zaručených úspor.

Po obhliadke a vykonaní inžinierskych expertíz pristúpila ENGIE Services k návrhu riešenia s cieľom identifikovať potenciál úspor. V rámci Oddelenia energetických služieb (OES) bol potenciál vyčíslený na 38 000 eur ročne. Po nastavení ekonomického modelu financovania sa spracovali podklady pre rekonštrukciu dotknutých objektov a zariadení. Do návrhu realizácie modernizácie boli doplnené zariadenia slúžiace na sledovanie energetickej spotreby – systém energetického monitoringu. Prostredníctvom týchto zariadení mohli ďalej zamestnanci OES sledovať a vyhodnocovať energetickú spotrebu s cieľom dodržať plánované garantované úspory. „Z pohľadu ENGIE Services ide o prvý projekt energetického manažmentu, ktorý sme zrealizovali. Na základe výsledkov meraní spotreby sme následne veľmi promptne vedeli mestu a prevádzkovateľom budov navrhnúť riešenia, ktoré zaručovali dosiahnutie garantovaných úspor. Vďaka ústretovej spolupráci a otvorenej komunikácii s mestom sa nám tieto úspory aj v konečnom dôsledku podarilo dosiahnuť,“ hovorí Daniel Čurka, riaditeľ Oddelenia energetických služieb. 

Prevádzka a úspory

ENGIE Services zrealizovala modernizáciu a odovzdala zrekonštruované zariadenia a objekty mestu na jeseň 2014. Od nového roka 2015 boli tieto objekty uvedené do ostrej prevádzky. ENGIE Services, ktorá sa v rámci kontraktu zaviazala nastaviť ich prevádzkový režim tak, aby dosiahla garantované úspory energie, začala so sledovaním spotreby energie na dennej, týždennej a mesačnej báze a na základe meraní ďalej koordinovala prevádzku zariadení (napr. nastavenie teploty a iné okrajové podmienky).

Úspory dosiahnuté v rokoch 2015 a 2016 boli porovnávané s komparačných rokom 2012. Počas týchto dvoch rokov sa podarilo garantované úspory (28 % ročne) nielen dosiahnuť, ale aj prekročiť. V roku 2016 ENGIE Services dosiahla úsporu až 32 %. V tomto roku spoločnosť dosiahla garantovanú polročnú úsporu už v piatom mesiaci.

Veľkú časť úspor sa ENGIE Services podarilo získať výmenou osvetľovacej sústavy v dvoch najväčších športových halách. Výmenou bežného osvetlenia za LED osvetlenie sa podarilo usporiť až 50 % nákladov na elektrickú energiu.    

Realizáciou projektu ušetrili Malacky ročne 147 342 kWh elektriny, 307 900 kWh zemného plynu a 33 005 kWh tepla, čo predstavuje celkovú ročnú úsporu 43 841 eur.

„Každý z troch projektov – z troch zmodernizovaných objektov v meste – bol špecifický a náročný na dodržanie garantovaných úspor. V Domove sociálnych služieb sa napríklad nachádza vývarovňa s energeticky náročnými zariadeniami, zabezpečujúca stravu pre početnú skupinu seniorov v Malackách. Okrem toho Domov prevádzkuje denný stacionár, v rámci ktorého musí byť pre seniorov zachovaná stála vnútorná teplota. Ďalším príkladom môže byť nastavenie teploty vody v bazéne športovej haly. Teplota vody v bazéne, ktorá je nastavená v súlade s platnou legislatívnou o prevádzkovaní športových zariadení, nie je vždy komfortná pre všetkých návštevníkov plavárne. Nastavenie a dodržiavanie spotreby zariadení je preto niekedy mimoriadne náročné. Spolu s mestom sa snažíme hľadať riešenia ako dosiahnuť stanovené úspory a pritom zachovať tepelnú pohodu obyvateľov. Vďaka obojstranne fungujúcej spolupráci sa nám to zatiaľ darí. Mesto oprávnene bojuje za svojich obyvateľov, čo je nám veľmi sympatické, a my sa zase snažíme hľadať také riešenia, aby sme zachovali ich komfort a pritom dosiahli stanovené úspory,“ vysvetľuje Daniel Čurka.

Malacky získali za projekt GES cenu EFFEKTIA 2017

Projekt Rekonštrukcia zariadení a objektov v meste Malacky získal jednu z hlavných cien súťaže EFEKTIA,  ktorú tento rok v júni po prvýkrát zorganizovala Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Záštitu nad projektom prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu.
Mesto Malacky so svojím projektom GES zvíťazilo v kategórii verejných budov.

Doplnkové informácie – rozsah realizovaných prác

Kino Záhoran:

 • výmena pôvodných okien a dverí
 • zateplenie podkrovia a plášťa budovy a fasády
 • výmena bleskozvodu a klampiarskych konštrukcií

Domov sociálnych služieb:

 • výmena termostatických ventilov
 • inštalácia IQRC hlavíc
 • hydraulické vyregulovanie sústavy
 • obmedzovače prietoku vody na armatúrach umývadiel

Športová hala Malina:

 • inštalácia nového kondenzačného kotla
 • úprava TÚV
 • výmena termostatických ventilov
 • inštalácia IQRC hlavíc
 • hydraulické vyregulovanie sústavy
 • výmena VZT jednotiek (bazénová jednotka, vetranie šatní)
 • kompletná úprava všetkých VZT uzlov
 • výmena osvetlenia (LED reflektory a LED svietidlá v bazéne, fitness centre a v telocvični)
 • výmena presklených stien plavárne
Späť