Späť

ENGIE chce byť uhlíkovo neutrálna

01.04.2021   |   #Blog #Uhlíková neutralita

Bratislava, 1. apríl 2021

Svet čelí klimatickej kríze. Je ešte možné odvrátiť neodvrátiteľné? Spomaliť klimatické zmeny? Aj bez odpovede na túto otázku je jasné, že našou spoločnou úlohou a snahou by malo byť, aby sme sa o to aspoň pokúsili. Či už na úrovni jednotlivcov, spoločností, korporácií alebo štátov. Skupina ENGIE, ktorá patrí medzi popredných svetových dodávateľov energie a energetických riešení, prikladá tejto úlohe strategickú dôležitosť. Vyjadrila ju aj vo svojom zámere (“raison d’être”), ktorý bol prijatý na valnom zhromaždení akcionárov v roku 2020: „Naším zámerom je urýchliť prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku prostredníctvom zníženia spotreby energie a vďaka riešeniam priaznivým pre životné prostredie. Náš cieľ spája spoločnosť, jej zamestnancov, klientov a akcionárov a zosúlaďuje ekonomickú výkonnosť s pozitívnym vplyvom na ľudí a planétu.“ 

Skupina ENGIE je v boji proti klimatickým zmenám aktívna už 15 rokov. V roku 2015 implementovala nový akčný plán, ktorý bol zosúladený s medzinárodnými cieľmi a záväzkami (napr. aj s Parížskou dohodou COP21). Odvtedy sa jej podarilo podstatne znížiť emisie skleníkových plynov, a to najmä vďaka radikálnym strategickým zmenám, zameraním na nízkouhlíkové aktivity, zelenú energiu a znižovaním spotreby u svojich zákazníkov.

Čo ďalšie sa ENGIE v tejto oblasti podarilo?

 • V portfóliu má viac ako 800 zdrojov na výrobu obnoviteľnej energie
 • 19 % zvýšenie kapacity výroby obnoviteľnej energie od roku 2016
 • 59 % zníženie emisií skleníkových plynov od roku 2016
 • o 72 % menej uhlia pri výrobe energie od roku 2015
 • 466 mil. eur – investície a výdavky spojené s ochranou životného prostredia v roku 2020

ENGIE získala Certifikáciu SBTi (Science Based Targets) pre nové ciele do roku 2030, ktoré sú kľúčové pre prechod Skupiny k uhlíkovej neutralite.

Aké sú ciele ENGIE do roku 2030?

 • 58% obnoviteľných zdrojov energie v jej energetickom mixe
 • 52% zníženie emisií CO₂ na kWh vyrobenej energie
 • 35% zníženie spotreby vody priemyselnými činnosťami*

*v porovnaní s rokom 2019

Medzinárodná Skupina ENGIE si v súlade so svojím zámerom stanovila 3 hlavné strategické priority, ktoré by jej mali pomôcť s urýchlením transformácie v energetike a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.

 1. Akcelerácia investícií do obnoviteľných zdrojov s ambicióznym cieľom zvýšiť kapacitu obnoviteľnej energie z 3 na 4 GW ročne.
 • Zameranie na rozvoj obnoviteľných energií (solárna, vodná a veterná energia,  biomasa) a investície do pokrokových technológií (veterná energia na mori, bioplyn, vodík).
 1. Zvýšenie investícií do infraštruktúry
 • Posilnenie a diverzifikácia infraštruktúry s cieľom zabezpečiť efektívny prenos energie z miesta jej výroby k odberateľovi.
 1. Zameranie na klientske riešenia
 • Najmä v oblasti nízkouhlíkovej výroby energie, energetickej infraštruktúry a s ňou súvisiacich službách, pri poskytovaní sofistikovaných, integrovaných a komplexných riešeniach pre mestá, komunity a priemyselné odvetvia. Medzi hlavné činnosti v tejto oblasti patrí mestské vykurovanie a chladenie, decentralizovaná výroba energie, energeticky efektívne riešenia, smart cities, zelená mobilita a inžiniering.

A aby nezostalo iba pri slovách a strategických zámeroch, ENGIE pravidelne vyhodnocuje svoje projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na boj proti klimatickým zmenám a na zníženie uhlíkovej stopy. Na záver preto prinášame prehľad niekoľkých úspechov, ktoré sa jej podarilo v tejto oblasti dosiahnuť v roku 2020.

 • + 3 GW kapacity výroby z obnoviteľných zdrojov uvedených do prevádzky
  • Takmer + 2 GW / USA, + 300 MW / Mexiko, + 205 MW / Nórsko, + 200 MW / Francúzsko, + 169 MW / Španielsko, + 144 MW / India
 • Významné akvizície v segmente vodnej energie na európskom trhu
  • ENGIE sa stalo druhým najväčším prevádzkovateľom vodných elektrární v Portugalsku (+1,7 GW)
 • Akcelerácia v oblasti veternej energii na mori
  • Uvedenie do prevádzky: Windfloat Atlantinc park v Portugalsku (+ 25 MW)
  • Inštalácia SeaMade turbíny v Belgicku (+487 MW)
 • Vedúce postavenie v oblasti zelených korporátnych PPA (Power Purchase Agreement)
  • 1,5 GW zakontrahovaných v roku 2020 verejnou správou a spoločnosťami
  • Spolupráca ENGIE X Amazon: projekty z oblasti výroby obnoviteľnej energie s kapacitou 650 MW v Európe a USA
 • Projekty z oblasti obnoviteľných plynov
  • Biometán: + 20 % výrobných jednotiek v roku 2020
  • Obnoviteľný vodík: + 30 projektov
 • Priekopnícke technológie zajtrajška
  • SPORE, Singapur – inaugurácia pilotného projektu 100 % obnoviteľných mikrosústav (microgrid)
  • GAYA, Francúzsko –  prvá molekula syntetizovaného metánu z odpadu
  • ZEBRA, Francúzsko – prvé 100% recyklovateľné rameno veternej turbíny

Ak vás táto téma zaujíma, prečítajte si viac na engie.com:
Náš zámer
Naša stratégia
Naše klimatické záväzky

Späť