Späť

Dekarbonizačná stratégia a modernizácia prevádzok idú ruka v ruke

Pokračovanie rozhovoru s Kristínou Baloghovou, vedúcou Úseku energetických služieb o význame a výhodách tvorby dekarbonizačných stratégií. V rozhovore sa porozprávame o tom:

  • Ako má vyzerať tender na dekarbonizačné stratégie?
  • Ako k nim pristupujú naši klienti? Čo ich motivuje, či odkladajú prípravu stratégie na neskôr a akým problémom čelia?
  • Využívajú pripravenú stratégiu v praxi?
  • Majú záujem o využívanie energie z OZE (obnoviteľných zdrojov energie)?
  • Rieši dekarbonizáciu aj ENGIE na Slovensku? Ako?

Ako vyzerá príprava tendra na dekarbonizačné stratégie? Na aké informácie by klienti nemali zabúdať a čo všetko by mal tender obsahovať?  

U nás v ENGIE dekarbonizačné stratégie pripravuje tím Úseku energetických služieb. Pre nás je kľúčové získať čo najviac informácií týkajúcich sa spotrieb energie. Taktiež oceníme čo najpodrobnejšiu projektovú dokumentáciu o existujúcich technických zariadeniach, systémoch, či potrubných trasách.

V rámci tendra je dobré vedieť, aké má zákazník v tejto oblasti preferencie, pretože téma dekarbonizácie je široká a každý ju vníma inak. Okrem toho by mal na strane klienta vzniknúť tím,  ktorý sa celému projektu dokáže naplno venovať. A tu treba spomenúť, že nenahraditeľným členom tímu je technológ závodu, ktorý je oboznámený s dôvodmi vypracovania stratégie. Navyše neberie túto tému ako problém navyše, ale naopak, je pripravený podporovať jej vypracovanie a následné plnenie.

Čo je podľa tvojich skúseností motiváciou klientov pre prípravu tendra?

Dnes už firmy vedia, že aj keď nie priamo pre záchranu planéty, ale pre pragmatický konkurenčný boj,  musia znižovať emisie. A v neposlednom rade sú pre vysoké ceny energie nútené znižovať jej spotrebu a šetriť. 

Teoretická príprava stratégie vyzerá jednoducho, ale prax môže byť iná. Na aké problémy narážate v rámci prípravy stratégie a ako ich riešite?

Najväčší problém obyčajne býva s projektovou dokumentáciou. Závody majú dlhú históriu a keďže množstvo systémov v ich prevádzkach bolo inštalovaných pred viac ako 30-timi rokmi, býva komplikované dohľadať potrebnú dokumentáciu. My si s tým však vieme poradiť, keďže naši kolegovia si počas obhliadok vytvoria vlastný podklad.

Uvedomujú si klienti, prečo je vytvorenie dekarbonizačnej stratégie pre nich práve v súčasnosti dôležité? Alebo naopak odkladajú svoje rozhodnutie na neskôr?

Najmä kvôli energetickej kríze si väčšina klientov uvedomuje, prečo je dôležité modernizovať technológie. V praxi sa stretávame s tým, že vedenie závodu sa rozhodne prepojiť dekarbonizáciu s modernizáciou a využije tento silný stimul na to, aby preukázali svoje environmentálne ciele.

Dekarbonizácia pozitívne ovplyvňuje výšku nákladov závodu. Či už znižovaním platieb za emisie skleníkových plynov, alebo priamo znižovaním nákladov za energie. Jednou z výhod stratégie je, že klientovi pomáha plánovať súčasné a budúce energetické výdavky.  

Aká je spätná väzba klientov? Vytvárali sme stratégie pre firmy a samosprávne kraje. S akým výsledkom? Skončili založené v zásuvke, alebo ich naši klienti aktívne využívajú?

Spoločnosti ich aktívne využívajú. Navyše častokrát rozširujeme našu spoluprácu, pretože ENGIE vie klientom ponúknuť realizáciu služieb, ktoré priamo v stratégii navrhneme. Či už je to fáza monitoringu, zberu údajov, vyhodnocovania, projektovania, alebo samotnej realizácie. Ponúkame aj PPA (Power Purchase Agreement) projekty, ktoré sa na Slovensku zatiaľ iba rozbiehajú. ENGIE v rámci PPA projektu financuje inštaláciu zariadení  a následne klientovi dodáva energiu za vopred dohodnutú cenu. Po realizácii investícií vieme navyše spoločnostiam ponúknuť služby energetického manažmentu.

Ako sme už spomenuli, v súčasnosti rezonuje téma využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Je o tieto služby a dodávku energie z OZE zo strany klientov záujem? 

Záujem je obrovský. Je to trochu zložitejšie, lebo obnoviteľné zdroje tiež nie sú úplne zadarmo. Ale je to výborný doplnkový zdroj. Väčšina klientov si v súčasnosti napríklad necháva posudzovať výhodnosť inštalácie  fotovoltických systémov.

Veterná energetika sa na Slovensku zatiaľ iba rozbieha, ale na druhej strane máme vynikajúce podmienky na využívanie geotermálne energie.

Dnes sa do popredia dostáva aj využívanie biomasy, ako obnoviteľného zdroja. Pri biomase je však potrebné posúdiť  environmentálne a ekonomické hľadisko. Teda napríklad, či vieme dodržať dĺžku prepravnej trasy samotnej biomasy, aby sme ešte stále mohli hovoriť o zelenom palive a aby to bolo pre klienta rentabilné.

V súčasnosti sa tiež často diskutuje o odpadnom teple, čo je aj z nášho pohľadu dobrá investícia, keďže klienti využívajú teplo, ktoré už počas prevádzky vyprodukovali.

Aj my sami v ENGIE máme nastavené jasné dekarbonizačné ciele, medzi ktoré patrí napríklad dosiahnutie nulových emisií uhlíka do roku 2045. Aby sme ich splnili, musíme im prispôsobiť naše fungovanie a úsilie. Konkrétnejšie, v rámci našich prevádzok zvyšujeme využívanie obnoviteľných zdrojov.

To je pravda. ENGIE prevádzkuje 18 tepelných hospodárstiev. A ako subjekt, pôsobiaci na trhu s tepelnou energetikou, sme povinný mať pripravený plán prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Do roku 2026 by sme mali dodávať 50 % vyrobeného tepla z obnoviteľnej energie. ENGIE buduje vlastné fotovoltické elektrárne, využíva tepelné čerpadlá a snaží sa modernizáciou transformovať existujúce tepelné hospodárstva na účinné CZT (Centrálne zásobovanie teplom).

Vzhľadom ku klimatickým zmenám a teplejším zimám sa reálne a štatisticky znižuje výroba tepla. Pre nás to, s ohľadom na dekarbonizáciu, znamená, že budeme viac využívať existujúce biomasové kotolne, na úkor tých plynových. Tieto môžeme postupne odstavovať a zároveň meniť zokruhovanie vykurovacích systémov a prepájať ich s biomasovými kotolňami tak, aby vznikali účinné CZT. Cieľom je, aby aj tepelná energetika bola nízkoemisná.

V súčasnosti v ENGIE rozbiehame prevádzku prvej bioplynovej stanici. Vďaka tomu budeme môcť v našom systéme vyžívať aj zelený biometán. To je pre nás výhodné najmä v lokalitách, kde pre hustú zástavbu nemôžeme inštalovať tepelné čerpadlá, či biomasové kotolne.

ENGIE okrem návrhu a prípravy dekarbonizačných stratégií ponúka klientom aj ich realizáciu, financovanie, prevádzku a dodávku energie. Je z tvojho pohľadu pre klientov výhodné, využiť služby jednej spoločnosti a získať tak stabilného energetického partnera?  

Podľa môjho názoru je to pre klienta najlepšie riešenie. Už len z logického hľadiska – firma, ktorá navrhuje riešenie a vopred vie, že ho bude aj sama realizovať a prevádzkovať, si už pri návrhu dá pozor na to, aby ho pripravila najlepšie ako vie, pretože dodávka ďalších služieb bude v jej réžii.

Späť