Späť

Vieme, ako znižovať negatívne dopady energetickej krízy

Vysoké ceny komodít a energetická kríza majú v súčasnosti vplyv na životy takmer všetkých Európanov. Ani na Slovensku tomu nie je inak, a preto dnes každý hľadá spôsoby, ako šetriť a znižovať rastúce náklady na energie. O možnostiach úspor, cenách energie, či spôsoboch šetrenia sa v rozhovore porozprávame s Ing. Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku výroby a distribúcie tepla Skupiny ENGIE.

Predtým, ako prejdeme k samotným opatreniam, povedzme si, aké ceny energií môžu vaši odberatelia v nasledujúcom období očakávať?

Toto je asi otázka, ktorá zaujíma všetkých našich odberateľov. Bohužiaľ, v súčasnosti na ňu neexistuje priama odpoveď. Finálne ceny budú totiž známe v priebehu novembra a decembra, po ukončení cenového konania na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Zlou správou je, že budú určite vyššie, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Na druhej strane, máme aj dobré správy, a to že nárast cien môžu zmierniť regulačné cenové opatrenia prijaté na európskej a národnej úrovni a tiež, že aj napriek stále vysokým cenám plynu a elektrickej energie v súčasnosti sledujeme ich pokles.

Naša skupina prevádzkuje na Slovensku aj 8 kotolní, ktoré na výrobu tepla používajú drevnú štiepku ako významný obnoviteľný zdroj energie. Jej cena medziročne vzrástla o vyše 100 %. Pri drevnej štiepke  považujeme za nevyhnutné, aby štát prijal také opatrenia, ktoré obmedzia jej vývoz, budú motivovať k spracovaniu drevnej hmoty na Slovensku a uprednostnia výrobu energie z tohto obnoviteľného zdroja.

Takže vyšším nákladom za energie sa s istotou nevyhneme. Môžeme ovplyvniť ich výšku šetrením?

Určite áno. Návodov, ako môžu obyvatelia šetriť energiu, je nespočetne veľa. Aj my sme na našej stránke uverejnili zoznam úsporných opatrení, ktoré vedú k zníženiu spotreby tepla a TÚV.   

Mohli by ste niektoré z nich spomenúť?

Niektoré opatrenia sú jednoduché, často sú samotným odberateľov známe, avšak niekedy sa na ne zabúda. A pritom sú veľmi účinné.

  • Znížte priestorovú teplotu v miestnostiach (1°C = 6 % energie navyše)
  • Správne nastavte termostatické hlavice
  • Zatvárajte dvere
  • Neprekrývajte radiátory
  • Vetrajte krátko a intenzívne (3 – 5 minút)
  • Nechajte žalúzie a závesy odostreté
  • Kontrolujte tesnenia okien a dverí

Toto sú opatrenia, ktoré môžu odberatelia zrealizovať sami. Existujú však aj také, ktoré je možné zrealizovať na strane dodávateľa tepla, prípadne správcov bytových domov.  

Áno, v tomto prípade hovoríme o optimálnom nastavení parametrov dodávky ÚK (ústredné kúrenie) a TÚV (teplej úžitkovej vody), ktoré znížia spotrebu energie a ušetria náklady. Možnosti nastavenia sa však líšia podľa toho, či má odberné miesto samostatný zdroj tepla (kotolňu, resp. vlastnú odovzdávaciu stanicu tepla), alebo je súčasťou distribučnej sústavy s ďalšími odberateľmi.  

Buďme konkrétni.

Ak má odberné miesto (dom) samostatný zdroj tepla (kotolňa/odovzdávacia stanica tepla), nové parametre dodávok je možné nastaviť podľa požiadaviek odberateľa.

Pri dodávke ÚK je možné napríklad nastaviť parametre pre ekvitermickú krivku (závislosť teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty), nočný útlm, či čas trvania útlmu. Pri dodávke TÚV sa nastavujú parametre teploty TÚV počas prevádzky a útlmu. Navyše je možné nastaviť samotný čas útlmu.

Ing. Miroslav Pajchl

A čo v prípade, ak odberné miesto nemá samostatný zdroj tepla?

V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že je súčasťou distribučnej sústavy, do ktorej sú pripojené aj iné odberné miesta, nielen jeden konkrétny odberateľ. Tento síce môže požiadať o zmenu parametrov dodávky ÚK a TÚV, avšak na to, aby dodávateľ mohol navrhovanú zmenu zrealizovať, musí získať súhlasné stanovisko od všetkých odberných miest, ktoré sú z dotknutej distribučnej sústavy zásobované. A to je v realite niekedy zložité.

Aké iné opatrenia je ešte možné realizovať na strane odberateľa, prípadne správcu bytového domu?

Investičné. Medzi základné investičné opatrenia je možné zaradiť inštaláciu regulačných prvkov a ekvitermickej regulácie.

Regulačné prvky sa inštalujú v rámci realizácie hydraulického vyregulovania objektových rozvodov ÚK priamo na vstupe do odberného miesta. Ich funkciou je obmedzovať prietok vykurovacej vody v závislosti od tlakových pomerov v objektovej sústave. Súčasťou hydraulického vyregulovania je samozrejme aj inštalácia termostatických hlavíc na vykurovacích telesách. Okrem manuálnych hlavíc sú dnes na trhu dostupné aj elektronické, na ktorých si koncový odberateľ môže nastaviť ním zvolený individuálny režim vykurovania jednotlivých miestností v byte.

Ekvitermická regulácia sa tiež inštaluje na vstupe do odberného miesta  a umožňuje znižovať teplotu vykurovanej vody oproti dodávanej vykurovacej vody. Odberateľ tak následne môže nastavovať  útlmové režimy podľa vlastného uváženia.

Okrem toho by som v rámci investičných opatrení rád spomenul opravu izolácie objektových rozvodov UK a TUV, prípadne z tých dlhodobejších výmenu okien, inštaláciu solárnych panelov, či zateplenie budovy.

Stále hovoríme iba o opatreniach pri dodávke tepla v rámci odberných miest. Môže však výšku konečnej ceny pre odberateľa ovplyvniť aj samotný výrobca a dodávateľ tepla? Ako?

Jednoznačne môže. A to starostlivosťou o prevádzku tepelného hospodárstva v danom meste, obci, či mestskej časti. Mám na mysli nielen celoročnú prevádzku a údržbu, ale aj dlhodobé investície do modernizácie technických zariadení, technológie, či výmenu rozvodov.

Ako Skupina ENGIE na Slovensku prispieva k znižovaniu negatívnych dopadov energetickej krízy na svojich odberateľov?

Skupina ENGIE v súčasnosti prevádzkuje 20 tepelných hospodárstiev vo všetkých regiónoch  Slovenska. Uvedomujeme si, že pre zabezpečenie efektívnej prevádzky tepelných zdrojov a celej sústavy tepelného hospodárstva je potrebné kontinuálne investovať do jej rozvoja. Počas posledných 10-tich rokov sme preto do obnovy tepelných hospodárstiev investovali takmer 25 miliónov eur. Pre teplárov sú investície do modernizácie nevyhnutnosťou. Vďaka nim zefektívňujeme prevádzku, zabezpečujeme stabilitu dodávok (bez zbytočných prerušení spôsobených opravami) a v neposlednom rade znižujeme odberateľom náklady za teplo.

drevná štiepka
Drevná štiepka

Ďalšou, nemenej dôležitou súčasťou našich plánov, je podpora rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie. Na Slovensku mám na mysli hlavne výrobu tepla z drevnej štiepky. Práve drevná štiepka má v našom palivovom mixe 25 %-né zastúpenie. Vďaka tomu znižujeme našu závislosť na zemnom plyne a v prípade priaznivých cien za komoditu aj konečnú cenu tepla pre odberateľov. Ako som spomínal, v súčasnosti prevádzkujeme 8 kotolní na spaľovanie drevnej štiepky. V budúcnosti plánujeme výstavbu nových biomasových kotolní, či napojenie ďalších odberných miest na tie existujúce.

Na záver by som už len rád spomenul, že Skupina ENGIE, okrem dlhoročných skúseností, odbornosti, množstvu referenčných projektov, disponuje aj medzinárodným know-how materského koncernu ENGIE. A práve to jej umožňuje držať krok s dobou, implementovať moderné a inovačné riešenia, ktoré tiež prispievajú k znižovaniu negatívnych dopadov energetickej krízy na jej odberateľov.

Takže vaši odberatelia v tom nezostanú sami.

To určite nie. Rád by som ich ubezpečil, že aj naďalej budeme pre nich stabilne zabezpečovať kvalitné dodávky energie a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby negatívne dopady krízy pocítili čo najmenej.

Späť