Späť

Modernizácie tepelných hospodárstiev Skupiny ENGIE za viac ako 2,5 milióna eur

Skupina ENGIE aj tento rok investične podporí modernizáciu tepelných hospodárstiev v slovenských mestách a obciach. Celkový investícia, v hodnote viac ako 2,5 milióna eur, bude využitá na výmenu rozvodov, zastaraných technológií a zariadení.

„Počas posledných 10-tich rokov sme do obnovy tepelných hospodárstiev, ktoré na Slovensku prevádzkujeme, investovali takmer 25 miliónov eur. Tieto nemalé finančné prostriedky sa počas uplynulej dekády zúročili najmä vo forme efektívnejšej prevádzky, vyššej účinnosti zariadení a nižších nákladov na výrobu tepla,“ hovorí Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky ENGIE Services.

Medzi najvýznamnejšie tohtoročné investičné projekty, realizované spoločnosťami Skupiny ENGIE, patria modernizácie tepelných hospodárstiev v bratislavských mestských častiach Rača a Nové Mesto, v Skalici, Liptovskom Mikuláši, Kanianke, Moldave nad Bodvou a vo Veľkých Kapušanoch.  

Bratislavská mestská časť Rača

Spoločnosť Račianska teplárenská, ktorá pôsobí v Rači od roku 2005, v posledných rokoch v spolupráci s mestskou časťou zrekonštruovala kotolňu v časti Východné (Rendez), výmenníkovú stanicu v Zdravotnom stredisku na Cyprichovej a systém kúrenia v objekte  Dobrovoľného hasičského zboru na Detvianskej a na Miestnom úrade na Kubačovej.

Tento rok spoločnosť prispeje k znovuoživeniu opustenej Základnej školy Plickova, kde vybuduje výmenníkovú stanicu, ktorá bude pripojená na existujúcu centrálnu kotolňu.

Bratislavská mestská časť Nové Mesto

Spoločnosť TERMMING prevzala do správy prevádzku tepelného hospodárstva v bratislavskom Novom Meste v roku 2019. Odvtedy do obnovy jeho infraštruktúry a modernizácie zariadení preinvestovala viac ako 3 milióny eur.

V minulom roku zrekonštruovala 4,6 km sekundárnych rozvodov ÚK a TV napojených na Bratislavskú teplárenskú. Tento rok plánuje zmodernizovať zariadenia plynových kotolní na uliciach Vlárska a Višňová. Okrem toho vymení 2 km technicky zastaraných sekundárnych rozvodov za nové, predizolované potrubie s dlhšou životnosťou a lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami, vďaka ktorým sa zníži riziko vzniku porúch. 

Celková investícia do modernizácie, v hodnote takmer 5 miliónov eur, prispeje k optimalizácii prevádzky a zefektívneniu výroby a distribúcie tepla.   

Skalica

Spoločnosť SKAL & CO pôsobí v Skalici od roku 1994 a počas tohto obdobia preinvestovala do obnovy infraštruktúry a modernizácie tepelných zariadení celkovo viac ako 6,5 miliónov eur. 

V minulom roku zrekonštruovala kotolňu Trávniky v celkovej hodnote takmer 250 tisíc eur. V tomto roku plánuje pripojiť k centrálnemu zásobovaniu teplom (CZT) bytové domy Lúčky. Predpokladaná hodnota investície je 200 tisíc eur.

Liptovský Mikuláš 

Spoločnosť LMT pôsobí v Liptovskom Mikuláši od roku 2009 a počas tohto obdobia preinvestovala do modernizácie tepelného hospodárstva celkovo viac ako 8 miliónov eur.

Tento rok spoločnosť plánuje zrekonštruovať rozvody na okruhu kotolne na Nábreží v celkovej hodnote takmer 250 tisíc eur. Okrem toho vymení rozvody na okruhoch kotolní na uliciach Komenského a Guotha. V kotolni na Jesenského do konca roka zmodernizuje zariadenia slúžiace na výrobu tepla. Celková hodnota tejto investície presiahne 200 tisíc eur.

Kanianka

Spoločnosť TERMMING pôsobí v Kanianke od roku 2017 a počas tohto obdobia preinvestovala do modernizácie viac ako 520 tisíc eur.  

Tento rok plánuje v kotolni na Školskej ulici vymeniť zastaraný štiepkový kotol za nový, moderný, s lepšími technickým vlastnosťami a efektívnejšou prevádzkou. Celková hodnota investície dosiahne takmer 300 tisíc eur. Vďaka výmene kotla sa podiel drevnej štiepky na celkovej výrobe tepla v Kanianke sa zvýši zo súčasných 50 % na až takmer 70 %.

Moldava nad Bodvou

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo Moldava pôsobí vo Moldave nad Bodvou od roku 1997. Tento rok plánuje k vlastnej odovzdávacej stanici tepla pripojiť novú multifunkčnú halu na Rožňavskej ulici. Celková hodnota investície dosiahne 90 tisíc eur.

Veľké Kapušany

Spoločnosť TERMMING, ktorá pôsobí vo Veľkých Kapušanoch od roku 2016, preinvestovala počas tohto obdobia do obnovy infraštruktúry a modernizácie zariadení tepelného hospodárstva celkovo viac ako 2,5 milióna eur. 

Minulý rok zrekonštruovala 2,5 km technicky zastaraných rozvodov tepla, zrealizovala dodávku a montáž 25 domových odovzdávacích staníc tepla, montáž merania a regulácie a upravila  technológiu v jednej z plynových kotolní.

Tento rok sa aktívne pripravuje na ďalšiu etapu modernizácie rozvodov tepla v meste. Odborné tímy z Divízie realizácie projektov v súčasnosti pracujú na príprave projektovej dokumentácie. Ukončenie rekonštrukčných prác je plánované na september 2023.  Predpokladaná hodnota investície v rámci 2. etapy modernizácie rozvodov bude 1,5 mil. eur.

Prečo modernizovať?

Modernizácia tepelného hospodárstva je výhodná a prínosná nielen pre jej prevádzkovateľa, ale aj pre konečného odberateľa. Efektívnejšia prevádzka šetrí náklady na výrobu a distribúciu tepla a  znižuje spotrebu primárnych zdrojov energie. Vďaka tomu pozitívne ovplyvňuje konečnú cenu tepla, ktorú dnes odberatelia, vzhľadom k energetickej kríze, citlivo vnímajú. Navyše moderné zariadenia a technológie znižujú uhlíkovú stopu, a tak zlepšujú životné prostredie v našej krajine,“ uzatvára Miroslav Pajchl.

Potvrdením, že investície do rozvoja tepelných hospodárstiev sa vyplácajú, je skutočnosť, že spoločnosti Skupiny ENGIE tento rok vrátili obyvateľom v lokalitách, v ktorých pôsobia, na preplatkoch za teplo viac ako 5 miliónov eur.

Späť