Späť

Úsporne opatrenia pre zníženie spotreby tepla a TÚV

 I. Odporúčania pre odberateľov – zníženie spotreby tepla

Znížte priestorovú teplotu v miestnostiach

Domy alebo byty zbytočne neprekurujte. Nezabúdajte, že zvýšenie teploty o 1°C = 6 % energie navyše. Keď je vám v miestnosti teplo, neotvárajte okná, ale nastavte regulačnú hlavicu, aby obmedzila výkon radiátorov.

Správne nastavte termostatické hlavice

Optimálnu teplotu v miestnosti udržujte prostredníctvom správne nastavenej termostatickej hlavice.

Každé číslo termostatickej hlavice zodpovedá teplote, na ktorú termostatický ventil reaguje:

 • Stupeň 1-2 (12-16°C)
 • Stupeň 2-3 (16 – 20°C)
 • Stupeň 3-4 (20-23°C)
 • Stupeň 4-5 (23-26°C)
 • Stupeň 5 (nad 26°C)

Správne nastavenie regulačných termostatických hlavíc je jedným z najefektívnejších spôsobov zníženia spotreby tepla.

V prípade manuálne ovládaných hlavíc nezabúdajte na zabezpečenie ich privretia na nižší stupeň pred odchodom z domu, či z pracoviska a následné otvorenie v dostatočnom predstihu, pred opätovným nástupom.

Keďže šetrenie závisí najmä od individuálneho prístupu, výhodnejšie je vymeniť manuálne ovládané hlavice za digitálne, ktoré umožňujú programovanie regulácie teploty podľa požadovaných parametrov. Výhodou tohto riešenia je, že programovateľná hlavica sa dokáže sama uzatvoriť, ak zaregistruje náhly pokles teploty v jej okolí (napr. otvorené okno). Pri digitálnych hlaviciach je navyše možné nastavenie ovládania na diaľku.

Zatvárajte dvere

Jednoduchou ochranou pred zbytočnými únikmi tepla je zatváranie dverí na miestnostiach. Najmä tých, ktoré nevyužívate a vykurujete minimálne. Ak v miestnostiach regulujete teplotu podľa ich využitia, a pritom nechávate otvorené dvere, studený vzduch sa mieša s vyhriatym a vykurovanie je neefektívne.

Nevypínajte vykurovanie úplne

Kúrenie nikdy nevypínajte úplne. Nechajte ho nastavené na udržiavanie nižšej teploty. Je to lacnejšie, ako neskôr opätovne vykurovať úplne vychladnuté izby. Ideálnym riešením je zadefinovanie minimálnej akceptovateľnej teploty.

Neprekrývajte radiátory

Ak je radiátor prikrytý závesom, schovaný za nábytkom, alebo sa na ňom suší oblečenie, nemôže efektívne distribuovať teplo. Dbajte preto na to, aby prúdenie tepla z radiátora do miestnosti nebolo ničím obmedzované.

Vetrajte krátko a intenzívne

Vetrať je potrebné aj v zime. Otvorené vetracie okno počas celého dňa však znižuje teplotu v miestnosti. Vetrať preto treba nárazovo, počas 3 – 5 minút.

Nechajte žalúzie a závesy odostreté

Využite bezplatnú slnečnú energiu a nebráňte slnečným lúčom prehriať vaše miestnosti. Najmä v zime tak môžete jednoducho a efektívne využívať tepelné zisky. 

Kontrolujte tesnenia okien a dverí

Kvôli zlému tesneniu okien a dverí vám teplo zbytočne uniká do okolia a náklady na vykurovanie sa tak môžu zvýšiť až o 20 %. Pravidelne preto kontrolujte, či tesnenia nie sú staré alebo poškodené.

 II. Odporúčania na strane dodávateľa tepla

Optimálne nastavenie parametrov dodávky ÚK a TÚV znižuje spotrebu energie a šetrí náklady. Možnosti nastavenia sa však líšia podľa toho, či má odberné miesto samostatný zdroj tepla, alebo je súčasťou distribučnej sústavy s ďalšími odberateľmi.   

Dom/odberné miesto má samostatný zdroj tepla (kotolňa/OST)

V tomto prípade je možné nastavenie nových parametrov ÚK a TÚV podľa požiadaviek odberateľa.

Parametre nastavenia dodávky pre ÚK:

 • ekvitermická krivka (závislosť teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty),
 • nočný útlm (môže byť aplikovaný aj na víkendy),
 • čas trvania útlmu.

Parametre nastavenia dodávky pre TÚV:

 • teplota TÚV počas prevádzky,
 • teplota TÚV počas útlmu,
 • čas trvania útlmu.

Dom/odberné miesto je zásobované z distribučnej sústavy, na ktorú sú pripojené aj iné odbery

Odberateľ aj v tomto prípade môže požiadať o zmenu parametrov dodávky ÚK a TÚV. Avšak na to, aby dodávateľ mohol navrhovanú zmenu zrealizovať, musí získať súhlasné stanovisko od všetkých odberných miest, ktoré sú z dotknutej distribučnej sústavy zásobované.

 III. Investičné opatrenia

Zníženie spotreby energie je možné dosiahnuť vhodnými investičnými opatreniami.

Medzi základné opatrenia je možné zaradiť:

 • Inštaláciu regulačných prvkov

V rámci realizácie hydraulického vyregulovania objektových rozvodov ÚK, je na vstupe do odberného miesta nainštalovaný regulačný prvok, ktorý obmedzuje prietok vykurovacej vody.

 • Inštaláciu ekvitermickej regulácie s 3-cestným ventilom

Po odsúhlasení projektu dodávateľom je možné na vstup do odberného miesta nainštalovať zariadenie, ktoré umožňuje znížiť teplotu vykurovacej vody oproti dodávanej vykurovacej vody. Ekvitermická regulácia odberateľovi následne umožní nastaviť útlmové režimy podľa vlastného uváženia.

Medzi ďalšie investičné opatrenia patria:

 • inštalácia termostatických hlavíc,
 • vyregulovanie sústavy,
 • výmena okien,
 • inštalácia solárnych panelov,
 • zateplenie budovy.
Späť