Späť

Nová bioplynová stanica v Moldave nad Bodvou je ďalším míľnikom Skupiny ENGIE na ceste k udržateľnej energetike

Skupina ENGIE získala v roku 2022 do vlastníctva bioplynovú stanicu, ktorú sa jej podarilo úspešne zrekonštruovať a premeniť na efektívny zdroj zelenej energie. V súčasnosti je stanica pripravená na plnohodnotnú prevádzku, s cieľom znížiť negatívny dopad produkcie energie na životné prostredie a podporiť dekarbonizáciu v regióne.

Modernizácia bioplynovej stanice v Moldave nad Bodvou bola nevyhnutná

Bioplynová stanica v Moldave nad Bodvou (BPS Moldava) nebola pôvodným vlastníkom dlhšie obdobie prevádzkovaná, a tak musela Skupina ENGIE po jej prevzatí pristúpiť k rekonštrukcii. „Modernizácia objektu a technológií bola nevyhnutná nielen kvôli nefunkčnosti zariadení, ale najmä z hľadiska ich technického zastarania. Rekonštrukcia bola zrealizovaná počas leta v roku 2023 a všetky práce boli ukončené v marci tohto roku. Postupné uvedenie BPS do prevádzky predpokladáme už v priebehu nasledujúcich mesiacov,“ približuje Miroslav Mravec, investičný riaditeľ Skupiny ENGIE.

Ako funguje bioplynová stanica v Moldave?

BPS Moldava kedysi spracovávala prevažne kukuričnú siláž a kurací trus. Dnes je okrem týchto materiálov využívaný na pohon aj maštaľný hnoj, hygienizovaný biologicky rozložiteľný odpad a srvátka. Samotný bioplyn vzniká v betónovej nádrži nazývanej fermentor, ktorý je vybavený vykurovaním a miešadlami. Predtým, ako sa bioplyn využije ako zdroj energie, sa ešte odsíri a schladí. Nakoniec v kogeneračnej jednotke dochádza k výrobe elektrickej energie a tepla.

Technické informácie o BPS Moldava

Inštalovaná kapacita:

  • Elektrický výkon: 999 kWe
  • Tepelný výkon: 1 127 kW

Produkcia bioplynu: 3 500 000 m3/rok

Plánovaná ročná výroba energii

  • Elektrická energia: 6 500 MWh/rok
  • Teplo: 7 300 MWh/rok

Zámer

Spustená prevádzka BPS Moldava bude zabezpečovať výrobu elektrickej energie, ktorá bude dodávaná do verejnej siete, a taktiež využívaná v rámci vlastnej spotreby v technologickom procese. Vyprodukované teplo bude využívané v Tepelnom hospodárstve v Moldave nad Bodvou.

„BPS Moldava je pre Skupinu ENGIE na Slovensku pilotným projektom v rámci kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla z bioplynu. Našou snahou je znižovať uhlíkovú stopu miestnych zdrojov v poľnohospodárstve, a to najmä znižovaním úniku metánu do ovzdušia vďaka využitiu odpadu zo živočíšnej výroby. V budúcnosti navyše plánujeme prostredníctvom BPS Moldava vyrábať biometán, vďaka čomu budeme môcť čiastočne nahrádzať zemný plyn v našich tepelných prevádzkach týmto ekologickým palivom, a napĺňať tak naše dekarbonizačné ciele v energetike. Biometán chceme vyrábať aj z biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach a neúmerne tak zaťažoval životné prostredie,“ vysvetľuje Miroslav Mravec.  

Spustenie prevádzky BPS Moldava je iba začiatok

„Do budúcnosti navyše plánujeme vybudovanie nového koncového skladu a prebudovanie existujúceho koncového skladu na dofermentor. Ďalej výstavbu spomínanej biometánovej  stanice a natláčanie tohto paliva do verejnej siete. Cieľom bude zvýšenie produkcie bioplynu  približne o 50 % oproti súčasnému stavu,” uzatvára Miroslav Mravec.

Späť