Späť

Zelenšie školské dvory vďaka projektu ENGIE Eco školy

Sadenie zelene na školských dvoroch, environmentálna výučba zábavnou formou, či exkurzia do miestnej kotolne. Toto všetko je súčasť projektu ENGIE Eco školy, ktorý Skupina ENGIE po prvýkrát zrealizovala na jeseň 2015. Tento rok sa do projektu zapojili školy v 6 slovenských mestách a mestských častiach.    

ENGIE Eco školy 2022, Veľké Kapušany
ENGIE Eco školy 2022, Veľké Kapušany

ENGIE Eco školy je projekt zameraný na podporu vzdelávania detí a mládeže v oblasti environmentálnej výchovy. Program projektu, ktorý je určený predovšetkým školám, sa skladá z troch častí. Úvodnou časťou je prednáška, v rámci ktorej sa zamestnanci Skupiny ENGIE snažia hravou formou priblížiť a vysvetliť žiakom výrobu a distribúciu tepla a predstaviť im rôzne ekologické spôsoby využívania energie. Druhou časťou projektu je exkurzia do miestnej kotolne, kde si žiaci môžu názorne, prostredníctvom technických zariadení a technológií, pozrieť spôsob výroby a distribúcie tepla. Záverečnou časťou je výsadba zelene na školskom dvore, do ktorej sa aktívne zapájajú všetci zúčastnení – žiaci, pedagógovia a zamestnanci Skupiny ENGIE. 

Vyučovanie, ENGIE Eco školy 2022
Vyučovanie, ENGIE Eco školy 2022

Štvrtý ročník projektu ENGIE Eco školy sa tento rok realizoval v 6 slovenských školách, v mestách a obciach, v ktorých Skupina ENGIE prevádzkuje tepelné hospodárstva. Celkovo sa do neho zapojilo viac ako 120 žiakov a študentov a 30 zamestnancov Skupiny ENGIE. „Teší nás, že sme mohli pomôcť zazeleňať školské dvory v bratislavskej Rači a Ružinove, Skalici, Senici, Moldave nad Bodvou a vo Veľkých Kapušanoch. Úspešný CSR projekt sa už niekoľko rokov teší veľkému záujmu zo strany žiakov, pedagógov, ale aj našich kolegov – dobrovoľníkov, ktorí nielen sadia, ale aj pripravujú prednášky a exkurzie,“ hovorí Róbert Ruňanin, obchodný riaditeľ ENGIE Services.

Exkurzia do kotolne, Moldava nad Bodvou
Exkurzia do kotolne, Moldava nad Bodvou

Na školských dvoroch žiaci s dobrovoľníkmi zo Skupiny ENGIE spoločne vysadili vzrastlé listnaté stromy, ovocné a ozdobné kríky. Do nových vyvýšených záhonov v Senici zasadili zeleninu a kvetiny, v Moldave nad Bodvou do oddychovej zóny dodali 15 záhradných lavičiek a v Skalici vysadili viac ako 30 drevín.

Lavičky, Moldava nad Bodvou
Lavičky, Moldava nad Bodvou

Výsadba zelene je dôležitou súčasťou celého programu. Z teoretickej roviny prednášok, v rámci ktorých žiakom vysvetľujeme dôležitosť výsadby zelene pre náš život, takto môžu plynule prejsť do tej praktickej, kde si to sami vlastnoručne skúsia. Zasadiť krík, či strom nie je pre deti také jednoduché, ako to možno na prvý pohľad vyzerá. Musia vynaložiť väčšie úsilie a námahu ako dospelí, používajú skutočné náradie a vidia, koľko trvá výsadba jedného stromu, či kríku. Veríme, že aj vďaka tomu si budú viac vážiť zeleň okolo seba, nebudú ju ničiť, ale naopak chrániť. Výsadba zelene podporuje tímového ducha a dobrovoľníctvo navyše prináša všetkým zúčastneným radosť a dobrý pocit z práce, ktorá má zmysel a je prospešná pre lokálnu komunitu,“ vysvetľuje R. Ruňanin.

Aké sú ciele projektu?

  • Podporiť environmentálne vzdelávanie na školách 
  • Predstaviť žiakom a študentom svet energie, jej zákonitosti a efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov
  • Aktívne zapojiť žiakov, študentov, pedagógov a zamestnancov ENGIE do zlepšovania životného prostredia, a to konkrétne výsadbou stromov a zelene na školských dvoroch
  • Zelenými aktivitami podporiť dekarbonizačnú stratégiu ENGIE
  • Posilniť Employee Branding medzi mladými ľuďmi na školách – zvýšiť povedomie o značke a spoločnosti ENGIE, ako o spoľahlivom a atraktívnom zamestnávateľovi, ktorý podporuje environmentálne projekty
Vyvýšené záhony, ZŠ Senica
Vyvýšené záhony, ZŠ Senica

„Projekt ENGIE Eco školy bol pre našu školu, ako aj pre žiakov, ktorí sa ho zúčastnili, veľkým prínosom. Deťom sa páčila úvodná prednáška s poučnými a zábavnými hrami. Mnohí žiaci po prvýkrát spoznali miesto, kde sa vyrába a odkiaľ sa dodáva teplo a teplá úžitková voda. Exkurzia žiakov veľmi zaujala. Spoločne sme vybudovali krásne záhony, skrášlili okolie školy a získali sme základy, aby sme mohli ďalej rozvíjať pestovateľské práce. Bez podpory Skupiny ENGIE by sme ich nemali,“ hodnotí projekt Hana Kalamenová, učiteľka zo ZŠ Komenského v Senici.  

Vzrastlé stromy, ZŠ Rača
Vzrastlé stromy, ZŠ Rača

„Projekt Engie Eco školy 2022 bol pre našu školu veľkým prínosom. Sme radi, že si vybrali práve nás. Pozitívnu spätnú väzbu sme dostali od všetkých žiakov, ktorí sa aktívne zapojili do tohto projektu. Deti zaujala najmä výsadba drevín, vďaka ktorej si začali uvedomovať význam drevín v mestskom prostredí,“ hovorí Katarína Janeková, učiteľka zo ZŠ Komenského v bratislavskej Rači.

Do programu ENGIE Eco školy sa počas 4 ročníkov zapojilo viac ako 400 detí a mladých ľudí a približne 150 zamestnancov Skupiny ENGIE. „Projekty podobného charakteru majú veľký spoločenský zmysel a pridanú hodnotu pre zúčastnených, kolegov dobrovoľníkov, ale aj samotných žiakov. Aj vďaka takýmto aktivitám vieme deťom priblížiť pomerne zložitý svet energií, ich význam, fungovanie a budúcnosť, ktorá nás v spojitosti s ich efektívnym a hospodárnym využívaním čaká. Je dôležité deti vzdelávať v oblasti ochrany životného prostredia, podporiť ich ochotu pomáhať iným a vlastnou prácou skrášľovať prostredie, v ktorom žijú,“ uzatvára R. Ruňanin.

Späť