Späť

Prečo je dôležité správne zaregulovanie vzduchu?

24.02.2021   |   #Blog #Technický servis

Bratislava, 24. február 2021
Autor: Michal Gorný, Projektový manažér ENGIE Services

V súčasnom období koronakrízy čoraz častejšie dochádza k prehodnocovaniu veľkosti prenajímaných administratívnych priestorov zo strany nájomníkov. Trendy v tomto odvetví mení najmä množstvo zamestnancov, ktorí zo dňa na deň zostali pracovať z domu. Firmy v blízkej budúcnosti budú preto pri výbere veľkosti prenajímaných priestorov opatrnejšie a určite vzrastie tlak na ich kvalitu. Jedným z dôležitých aspektov, ktoré majú vplyv práve na kvalitu vnútorného prostredia je správne navrhnutá a zaregulovaná vzduchotechnika v budove. Množstvo a kvalita vzduchu v kanceláriách ovplyvňuje pohodu a komfort nájomníkov, a preto bude dôležitým kritériom pri výbere prenajímaných priestorov.

Čo je vzduchotechnika a kde sa využíva?

Vzduchotechnika je komplexný systém, ktorý slúži na úpravu a rozvod vzduchu v priestoroch budovy. Skladá sa zo vzduchotechnickej jednotky a potrubia, ktoré rozvádza vzduch v budove.

Súčasťou vzduchotechniky je klimatizácia, ktorá slúži na úpravu privádzaného vzduchu filtráciou, odvlhčením/zvlhčením a tepelnou úpravou (ohrev/chladenie).

Neodborne sa pojem klimatizácia niekedy zamieňa s vnútornými chladiacimi jednotkami (Split, Multisplit , VRV a fan coil). Tieto zariadenia slúžia v lete na chladenie a v zime na ohrev priestoru na požadovanú teplotu. Jednotky pracujú s cirkulačným vzduchom, ktorý aj filtrujú.

Vzduchotechnika, v porovnaní s bežným vetraním, zabezpečuje oveľa efektívnejšiu výmenu vzduchu. Do priestorov budov privádza vzduch kontinuálne, bez citeľného prievanu a poskytuje spätné získavanie tepla, čím znižuje energetickú náročnosť vetrania. Okrem toho umožňuje dosahovať nastavené a požadované parametre okolia, ako sú teplota, čistota a vlhkosť vzduchu. Vzduchotechnika sa využíva najmä vo výškových administratívnych budovách, shopping centrách či niektorých priemyselných halách. Dôvodov, prečo sa v súčasnosti projektujú výškové budovy bez možnosti otvorenia okien je niekoľko :

  • rovnomerné zabezpečenie výmeny vzduchu, minimalizácia prievanu a s ním spojeného diskomfortu nájomcov, lepšia svetelná priepustnosť, lepší výhľad, jednoduchšia údržba a v neposlednom rade nižšie náklady spojené s obstaraním okien.

Aj vo výškových budovách je však možné zabezpečiť prirodzené vetranie. Ide hlavne o moderné budovy, ktoré boli projektované a postavené s dvojitou presklenou fasádou, vďaka ktorej pri vetraní nedochádza k tzv. komínovému efektu (veľmi silnému prievanu). Aj napriek tejto výhode sa však, z dôvodov efektívnosti prevádzky, vo väčšine budov využíva namiesto vetrania klimatizácia.

Ako funguje zaregulovanie vzduchu v budovách?

Pre funkčnosť každého zariadenia je dôležité, aby bolo dobre vyladené. A to isté platí aj pre budovy. Aby správne fungovali, musia byť dobre vyladené – teda zaregulované. V praxi sa stretávame s dvomi typmi zaregulovania vzduchotechniky (VZT) – v novostavbách a v už existujúcich budovách.

Kontrola a zaregulovanie VZT v novostavbách  

Stavba je komplexný projekt, v rámci ktorého úzko spolupracujú rôzne profesie, medzi ktoré patrí aj projektovanie a realizácia vzduchotechniky. Projektant, na základe informácií o využití a obsadenosti priestorov, navrhne projekt riešenia vzduchotechniky objektu, ktorý zahŕňa – VZT jednotky, rozvody VZT (potrubia), regulačné a koncové prvky. Projektant tiež určí, aký výkon budú mať  vzduchotechnické jednotky a koľko vzduchu bude prúdiť do jednotlivých blokov a miestností stavby.

Po navrhnutí a vypracovaní projektu nasleduje realizácia, ktorá zahŕňa inštaláciu všetkých častí VZT, rozvodov, oživenie systému –  meranie a regulácia (MaR), jeho spustenie a zaregulovanie.

VZT jednotky a určené úseky sa zmerajú a zaregulujú v zmysle podkladov od projektanta. Následne je potrebné preveriť, či VZT spĺňa zadané parametre a či do jednotlivých priestorov v objekte dodáva projektantom navrhované množstvo vzduchu. Na záver sa pripraví protokol o meraní a zaregulovaní a budova môže byť uvedená do prevádzky.

Ak sa všetko urobí v súlade s návrhom projektanta, vďaka správnej dodávke vzduchu môže prevádzkovateľ budovy svojim nájomcom zabezpečiť požadovaný komfort. Bohužiaľ nezriedka sa stáva, že v záverečnej fáze sa VZT nezareguluje alebo sa podklady o tomto výkone stratia. V budúcnosti tak majiteľovi objektu bez príslušných podkladov nezostane nič iné, ako v prípade potreby opätovne vykonať zaregulovanie celej budovy.

Kontrola a zaregulovanie VZT v existujúcich budovách a prevádzkach  

Budova je ako živý organizmus. V čase sa menia jej prevádzky a dispozičné riešenia. Pritom sa často zabúda, že podľa zmien je tiež potrebné korigovať a regulovať rozvody vzduchu.

Či sa už v budove zmenilo dispozičné riešenie, alebo bol zachovaný pôvodný stav, z praxe vieme, že  nájomníci sa pomerne často sťažujú na kvalitu a nedostatok vzduchu. Aké možnosti riešenia tejto situácie má prevádzkovateľ?

  • Nespokojným nájomcom môže potvrdiť správnosť fungovania systému vzduchotechniky na základe protokolu o zaregulovaní pri odovzdaní stavby. Prevádzkovateľ budovy to však môže urobiť iba vtedy, ak sa nemenila distribúcia vzduchu v budove vzhľadom na jej dispozičné riešenie.
  • Prevádzkovateľ preverí skutkový stav meraním a v prípade potreby zrealizuje doregulovanie systému.
  • Ak existujú podklady o potrebnom množstve vzduchu pre jednotlivé úseky objektu,  stačí zmerať množstvo dodávaného vzduchu, porovnať ho s projektovanou hodnotou a podľa nej systém doregulovať.
  • Ak podklady neexistujú, alebo sú z dôvodu zmeny dispozície vnútorných priestorov budovy neplatné, je potrebné opätovne naprojektovať distribúciu vzduchu. Vtedy sa projektant musí oboznámiť s novým dispozičným riešením budovy, jej využitím a  existujúcimi typmi VZT jednotiek. Následne vytvorí nový projekt, podľa ktorého sa zaregulujú rozvody VZT. V záverečnej fáze sa opäť vystaví platný protokol o zaregulovaní, ktorý potvrdí správnosť fungovania systému.


Ako si vybrať správneho dodávateľa riešení z oblasti vzduchotechniky?  

Hovorí sa, že nie vždy, keď dvaja robia to isté, je to to isté. Pri výbere dodávateľa riešení z oblasti vzduchotechniky to platí dvojnásobne. Asi najdôležitejším aspektom pri zaregulovaní vzduchotechniky sú skúsenosti dodávateľa, ktoré majú významný vplyv najmä na presnosť merania. ENGIE Services realizuje meranie a zaregulovanie množstva vzduchu v budovách prostredníctvom pravidelne kalibrovaných prístrojov v zmysle platných noriem STN. Rozsah prác a dĺžka ich trvania závisia od veľkosti priestorov, v ktorých vykonávame merania. Po ukončení projektu vždy vypracujeme pre klienta podrobný servisný protokol, v ktorom sú zaznamenané všetky merania. Ten mu následne slúži ako podklad pre ďalší servis, výmenu rozvodov alebo aj ako dôkaz o správnom zaregulovaní vzduchu v prípade sťažností zo strany nájomníkov.

V rámci projektov sa na Slovensku nezriedka stretávame s tým, že niektoré firmy vykonávajú merania s nekalibrovanými prístrojmi, nedodržiavajú normu a namiesto merania vo viacerých bodoch, merajú iba v jednom. Výsledkom je nepresné meranie, ktoré nesprávne popisuje reálny stav výmeny vzduchu a má vplyv na diskomfort nájomníkov, čo môže viesť k ich opakovaným sťažnostiam.

Pri výbere firmy by sa mali prevádzkovatelia budov zaujímať nielen o odbornosť dodávateľa, ale aj o jeho referencie a skúsenosti v tejto oblasti. ENGIE Services v posledných rokoch zrealizovala množstvo zaregulovaní vzduchotechniky v rôznych typoch objektov – bankové domy, shopping centrá či administratívne a priemyselné budovy.

Komplexná ponuka ENGIE 

ENGIE Services v oblasti vzduchotechniky poskytuje komplexné riešenia pre bežné budovy aj priemysel – projektovanie, meranie, zaregulovanie, inštaláciu VZT jednotiek a realizáciu úprav VZT rozvodov. Vďaka komplexnému prístupu, odbornosti našich tímov a množstvu zaregulovaných objektov vieme zabezpečiť, že vaša budova bude v tejto oblasti spĺňať všetky požadované normy a vyhovovať aj tým najnáročnejším požiadavkám nájomníkov.

Viac informácií o službách z oblasti merania a regulovania vzduchu: obchod.sk@engie.com.

Späť