Späť

3,5 miliónová investícia do modernizácie tepelných hospodárstiev

Bratislava, 22. október 2020 


Skupina ENGIE, ktorá na Slovensku patrí k najväčším privátnym výrobcom tepla, tento rok v rámci svojich dcérskych spoločností preinvestuje do obnovy tepelných hospodárstiev viac ako 3,5 milióna eur. Investície budú využité najmä na rekonštrukciu rozvodov, pripájanie nových objektov či výmenu technológií a zariadení.

„Skupina ENGIE každoročne investuje do modernizácie svojich tepelných hospodárstiev milióny eur, a aj preto sa jej kontinuálne darí zvyšovať energetickú efektívnosť výroby a distribúcie tepla. Vďaka modernizácii môžeme pre obyvateľov miest, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva, zabezpečiť spoľahlivú dodávku energie, a pritom šetriť primárne energetické zdroje, čo sa premietne do zníženia nákladov na výrobu tepla, a zároveň bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie,“ hovorí Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky. Najvýznamnejšie projekty modernizácie budú tento rok zrealizované v bratislavských mestských častiach Nové Mesto a Rača, v  Liptovskom Mikuláši, Moldave nad Bodvou, Skalici a v Senici.   

 

Tepelné hospodárstvo v bratislavskom Novom Meste

Teplárenská spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, pôsobí na trhu od roku 1996 a prevádzkuje  tepelné hospodárstva v 7 mestách. V bratislavskej mestskej časti Nové Mesto plánuje tento rok do obnovy systému CZT (centrálneho zásobovania teplom) investovať 450 tisíc eur. Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu rozvodov tepla. Technologicky zastaralé rozvody sa vymenia za nové – predizolované, ktorých vysoká kvalita tepelno-izolačných vlastností pomôže znížiť tepelné straty a zefektívni využívanie energie.

„Naše tohtoročné plány, týkajúce sa modernizácie tepelného hospodárstva, boli samozrejme rozsiahlejšie. Vzhľadom na prekážky, ktoré vyplynuli z mimoriadneho stavu počas koronakrízy, sme boli nútení presunúť časť našich investičných plánov na budúci rok. Aj napriek tomu nás teší, že môžeme zrekonštruovať aspoň časť rozvodov, a tým zvýšiť účinnosť distribúcie na tepelných okruhoch.,“ vysvetľuje Miroslav Pajchl.  

Tepelné hospodárstvo v bratislavskej mestskej časti Rača

Račianska teplárenská, člen Skupiny ENGIE, prevzala tepelné hospodárstvo v Rači pred 15-timi rokmi. Za ten čas preinvestovala do jeho modernizácie viac ako 6,3 milióna eur. Počas posledných dvoch rokov spoločnosť vybudovala 6 plynových kotolní s doplnkovým ohrevom prostredníctvom solárnych panelov v Malých Krasňanoch. K zdroju tepla v Záhumeniciach boli pripojené nové objekty z Radničného námestia. V rámci tohto projektu Račianska teplárenská vybudovala a sprevádzkovala 2 plynové kotolne a niekoľko výmenníkových staníc. Začiatkom tohto roka bola ukončená komplexná rekonštrukciu kotolne v časti Východné, ktorá je majetkom mestskej časti. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia systému kúrenia v objekte Dobrovoľného hasičského zboru na Detvianskej a na Miestnom úrade na Kubačovej.  Celkovo Račianska teplárenská do obnovy tepelného hospodárstva v tomto roku preinvestuje viac ako 100 tisíc eur.

Tepelné hospodárstvo v Liptovskom Mikuláši

LMT, člen Skupiny ENGIE, na trhu pôsobí od roku 2008. V Liptovskom Mikuláši, vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu pre viac ako 7 000 bytov, príslušnú občiansku vybavenosť a podnikateľské priestory. Od roku 2010 sa významná časť tepla v meste vyrába z obnoviteľných zdrojov – spaľovaním drevnej štiepky v biomasovej kotolni Podbreziny, ktorá v tom istom roku prešla rekonštrukciou. LMT tento rok v rámci modernizácie tepelného hospodárstva preinvestuje 800 tisíc eur.

V júli tohto roku LMT začala s rekonštrukciou rozvodov v okruhu kotolne na Jesenského ulici. Modernizácia zmení systém dodávky tepla zo 4-rúrkových na 2-rúrkové rozvody, čo výrazne zvýši účinnosť distribúcie a zníži tepelné straty. Okrem toho spoločnosť vybuduje 15 odovzdávacích staníc priamo v bytových domoch. Vďaka nim bytový dom zaplatí iba za teplo, ktoré odoberie.

Tepelné hospodárstvo v Moldave nad Bodvou  

Tepelné hospodárstvo Moldava, člen Skupiny ENGIE, pôsobí na trhu od roku 1997 a v Moldave nad Bodvou vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu pre bytovú a komunálnu sféru. Hlavným zdrojom tepla v meste je kotolňa na spaľovanie drevnej štiepky.

V júli tohto roku začala s rekonštrukciu rozvodov tepla v celkovej hodnote 500 tisíc eur (bez DPH). Investícia je spolufinancovaná z Európskych fondov (operačný program Kvalita životného prostredia). Modernizácia zmení systém dodávky tepla v meste zo 4-rúrkových na 2-rúrkové rozvody.  Okrem toho spoločnosť súčasne vybuduje odovzdávacie stanice v 5 bytových domoch.

Tepelné hospodárstvo v Skalici

SKAL&CO, člen Skupiny ENGIE, pôsobí v oblasti tepelnej energetiky v Skalici už od roku 1994. Spoločnosť tento rok do obnovy tepelného hospodárstva investovala viac ako 155 tisíc eur.

V marci 2020 zrealizovala pripojenie nového bytového domu na Sídlisku SNP k sekundárnym rozvodom plynovej kotolne na Sídlisku SNP. V rámci pripojenia boli použité moderné predizolované potrubia, ktoré zvýšia účinnosť distribúcie a znížia tepelné straty. Nový bytový dom je v súčasnosti v záverečnej fáze výstavby a do konca tohto roku by mal byť spustený odber tepla a teplej úžitkovej vody.

V lokalite Jazerné pole SKAL&CO v auguste tohto roku ukončila výstavbu nového primárneho rozvodu tepla medzi dvomi novovybudovanými bytovými domami. Pre oba domy bude v priebehu jesene vybudovaná nová plynová kotolňa a 2 kompaktné odovzdávacie stanice tepla.

Tepelné hospodárstvo v Senici

Službyt, člen Skupiny ENGIE, pôsobí v oblasti tepelnej energetiky v Senici už od roku 1994. Tento rok do obnovy tepelného hospodárstva preinvestovala viac ako 65 tisíc eur.

V rámci 2. etapy rekonštrukcie sekundárnych rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody z plynovej kotolni na Ulici J. Mudrocha, v máji tohto roku vymenila 121 metrov potrubia. K výmene spoločnosť pristúpila z dôvodu technického zastarania rozvodu. Staré zhrdzavené potrubie nahradila novými zaizolovanými rúrami, ktoré prispejú k zvýšeniu účinnosti rozvodu tepla a zníženiu tepelných strát.

V júli tohto roku Službyt na žiadosť obyvateľov pripojila do siete CZT bytový dom na Komenského ulici číslo 958. Bytový dom sa zo siete CZT odpojil pred 18 rokmi. Dôvodom žiadosti o opätovné pripojenie bol zlý technický stav vlastnej plynovej kotolne, keďže jej zariadenia sú už v súčasnosti zastarané a vyžadujú si investície na obnovu a ďalšiu prevádzku. V rámci pripojenia bytového domu k sekundárnemu rozvodu odovzdávacej stanice tepla boli použité v zemi predizolované potrubia.

Späť