Späť

Ružinov a Staré Mesto chcú vybrať dodávateľa tepla bez súťaže. Hrozí zvyšovanie cien a pokuty.

V utorok 28. júna majú poslanci bratislavskej MČ Ružinov hlasovať o návrhu na zmenu dodávateľa tepla bez vyhlásenia verejnej súťaže. Výsledkom rozhodnutia môžu byť miliónové pokuty a zvýšené náklady na cenu tepla pre mnohých Bratislavčanov.

Podobný scenár sa chystá aj bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Výsledkom rozhodnutí bude zvýšenie nákladov zo strany MH Teplárenský holding o 1,8 mil. EUR, ktoré sa premietnu do cien tepla pre obyvateľov v iných bratislavských mestských častiach. Starému Mestu a Ružinovu by navyše v prípade porušenia zákona o verejnom obstarávaní hrozili pokuty až do výšky 12,5 mil. EUR.

Cieľom návrhu, o ktorom majú budúci týždeň hlasovať poslanci Ružinova, je zmeniť dodávky tepla od súčasného dodávateľa Prvej ružinovskej spoločnosti (člen Skupiny ENGIE) na MH Teplárenský holding (bývalá BAT – Bratislavská teplárenská, a. s.). Podobné hlasovanie sa pripravuje aj v bratislavskom Starom Meste. Rozhodovanie bez verejnej súťaže sa však javí byť v rozpore s aktuálnym metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie.

Iniciatíva starostu mestskej časti Ružinov Martina Chrena a starostky mestskej časti Staré mesto Zuzany Aufrichtovej vychádza z nekorektnej cenovej ponuky spoločnosti MH Teplárenský holding (MH TH). MH TH ponúkol aktuálnu cenu tepla, ktorá nezahŕňa náklady na prevádzku kotolní a sekundárnych rozvodov, ktoré teplo privádzajú priamo ku koncovému odberateľovi. Ponuka tak pôsobí zdanlivo výhodnejšie.

Predstavitelia mestských častí za účasti ministra hospodárstva nedávno v médiách uviedli, že prevádzkovatelia sekundárnych rozvodov sú iba „sprostredkovatelia“, ktorí si k cene tepla „prihodia“ maržu až do výšky 26 % a teplo je tak pre obyvateľov zbytočne drahé. Zmena na MH Teplárenský holding má podľa tejto logiky priniesť občanom úspory. Podľa odborníkov však tieto tvrdenia nie sú pravdivé.

„Aby  sa horúca voda dostala cez primárne rozvody MH TH na konkrétne miesto spotreby, sú potrebné výmenníkové stanice tepla a sekundárne tepelné rozvody. Prevádzkovateľ sekundárnej tepelnej infraštruktúry má náklady so svojou sieťou, to nie je nijaká marža, to sú reálne náklady, ktoré sa premietajú do cien tepla. Ak by bol MH TH vlastníkom aj sekundárnych rozvodov, náklady na ne by tiež premietol do ceny tepla a tá by bola automaticky vyššia ako má dnes,“ vysvetľuje Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.

Zaplatia to iné mestské časti

Náklady na prevádzku sekundárnych rozvodov a kotolní v Ružinove a Starom Meste sa odhadujú na 1,8 milióna EUR. MH Teplárenský holding je dodávateľom tepla aj v ďalších bratislavských mestských častiach (napr. Karlova Ves, Dúbravka). Náklady na prevádzku sekundárnych rozvodov a kotolní v jednej mestskej časti sa tak neférovo premietnu aj do koncových cien za teplo v iných mestských častiach. V prípade schválenia priameho výberu štátneho MH TH ako dodávateľa tepla tak môžu poslanci v Ružinove svojim hlasovaním rozhodnúť aj o zvýšení nákladov za dodávky tepla napríklad pre Karlovešťanov a Dúbravčanov.

“Jednoducho povedané, všetci odberatelia tepla z MH Holdingu mimo mestskú časť Staré Mesto a Ružinov zaplatia v cene tepla aj prevádzku, nájom, aj investície do prevádzky sekundárnej tepelnej infraštruktúry vo vlastníctve týchto dvoch mestských častí. Je to to isté, akoby sa skladali napr. na úpravu chodníkov, ciest a podobne. Treba sa spýtať dotknutých Bratislavčanov, či s tým súhlasia,” dodáva Janiš.

Podľa Stanislava Janiša je celá filozofia MH TH účelová, bez transparentnej súťaže, bez diskusie k danej problematike, s cieľom priamo získať na 20 rokov prevádzku dvoch tepelných hospodárstiev, čo škodí imidžu teplárenstva ako takého.

Nejde o nájom, ale o koncesiu

Verejné obstarávanie chcú starostovia mestských častí Ružinov a Staré Mesto obísť a zmluvy na spolu štvrť miliardy eur uzavrieť bez súťaže formou tzv. osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí. Ten v prípade jednoduchého nájmu umožňuje uskutočniť zmenu dodávateľa priamym rozhodnutím bez verejnej súťaže. V prípade prenájmu sekundárnych rozvodov však podľa dostupných informácií vysoko pravdepodobne nepôjde o nájom, ale o tzv. koncesiu alebo zákazku.

Aj podľa zverejneného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie môže ísť v tomto prípade o koncesiu. ÚVO upozorňuje, že kľúčovým aspektom pri posudzovaní, či sa jedná o koncesiu, je otázka, či na nájomcu prechádza prevádzkové riziko. Prevádzkové riziko znamená, že nájomca nemá zaručenú návratnosť vynaložených investícií alebo nákladov a je vystavený výkyvom trhu (pokles dopytu po teple v dôsledku zatepľovania budov, odpájanie sa z CZT, problém s nákupom palív a energií, regulácia ÚRSO a iné). V takomto prípade ide o koncesiu.

Ak by sa po hlasovaní prostredníctvom osobitného zreteľa potvrdilo, že sa naozaj jedná o koncesiu, čo je podľa vyššie uvedeného zjavné, poslanci  oboch MČ by svojim konaním vedome obišli zákon o verejnom obstarávaní a čelili by tak možným následkom.

Obstarávateľovi by hrozilo udelenie pokuty až do výšky 5 % hodnoty zákazky. V prípade 20 ročných kontraktov pre Ružinov a Staré Mesto ide o riziko pokuty vo výške približne 12,5 milióna EUR (10 miliónov eur pre Ružinov a 2,5 milióna eur pre Staré Mesto).

Hoci zatiaľ nie sú známe detaily navrhovanej zmluvy medzi dotknutými mestskými časťami a MH TH, dodávka tepla sa javí ako koncesia a nie ako nájom. Nájomný vzťah totiž nie je hlavným predmetom kontraktu, ale iba prostriedkom/nástrojom na jeho naplnenie.  Predmet kontraktu, je  výroba a dodávka tepla, pričom sa na tento účel využíva prevádzka prenajatej sústavy tepelného hospodárstva. Mestská čas na dodávateľa tepla prenáša vlastné povinnosti a riziká v súvislosti s prevádzkou tepelného hospodárstva (keďže nemá licenciu na výrobu tepla) a taktiež očakáva zhodnocovanie svojho majetku vo forme modernizácie.

Aj keď mestská časť nebude dodávateľovi tepla za plnenia predmetu zmluvy (výroba tepla) priamo platiť, neznamená to, že ich tento dostáva zadarmo. Odplatou pre neho sú príjmy z predaja tepla, ktoré by inak patrili mestskej časti. Z týchto skutočností vyplýva, že v tomto prípade nejde iba o nájom obecného majetku, ale o koncesiu. Preto treba postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a nie sa ho snažiť obísť formou osobitného zreteľa.

Iba súťaž prinesie najlepšie podmienky

Najtransparentnejším a najefektívnejším spôsobom ako pre odberateľov získať tie najvýhodnejšie podmienky pri dodávkach tepla je verejná súťaž. Vzhľadom k tomu, že ide o zmenu od januára 2023, je stále dostatok času na kvalitné zadefinovanie a uskutočnenie tendra, ktorý sa dá s jasnými kritériami pripraviť ako obstaranie koncesie za niekoľko mesiacov. Do súťažných podmienok je možné zakomponovať všetky technické, prevádzkové, legislatívne a rozvojové/environmentálne informácie.

Nevidíme žiadny dôvod na to, aby sa verejná súťaž v tomto prípade nemohla uskutočniť. Výberu sa môže zúčastniť aj MH Teplárenský holding a ponúknuť obyvateľom aj výhodnejšie, ako už deklarované ceny. Aj my sme samozrejme pripravení ponúknuť čo najvýhodnejšiu cenu,“ hovorí Roman Doupovec, generálny riaditeľ ENGIE Services.

Uzavretie zmluvy na 20 rokov, ktorá zahŕňa dodávku tepla v hodnote spolu za vyše 250 miliónov EUR priamym zadaním, sa javí ako zásadné obchádzanie zákona. Vyzývame preto poslancov, aby už poznajúc názor ÚVO, hlasovanie o zmluvách formou osobitného zreteľa odložili, a aby namiesto toho  zorganizovali verejnú súťaž, napríklad za účelom obstarania koncesie,“ dodáva R. Doupovec.

Teplo dôležitejšie ako inokedy

V súčasnej situácii vysokej inflácie a rastúcich cien energií je cena tepla pre obyvateľov mimoriadne citlivou otázkou. Je preto dôležitejšie ako inokedy riešiť výber dodávateľov maximálne transparentným spôsobom.

Uplatnenie dôvodov osobitného zreteľa pre výber dodávateľa tepla v Ružinove a v Starom Meste prináša hrozbu vysokých pokút a neférovo vyšších cien tepla pre iné časti Bratislavy. Zároveň môže byť nebezpečným precedensom, ako v období pred komunálnymi voľbami zneužívať tému rastúcich cien energií na populistické, ale neefektívne rozhodnutia.

Späť