Späť

Spolupráca so študentmi v projekte Ambasádori udržateľnosti

25.03.2019   |   #Aktuality #Uhlíková neutralita

Spoločnosť ENGIE sa v minulom roku stala súčasťou pilotného programu pre odbornú prípravu mladých „AMBASÁDORI UDRŽATEĽNOSTI“, ktorý organizuje Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC). Dvojročný projekt, do ktorého sa zapojilo viac ako 120 študentov zo 4 bratislavských škôl, spustil organizátor na začiatku školského roka 2018/2019. Cieľom programu je systematicky pracovať so študentmi stredných škôl a prostredníctvom teoretických a praktických znalostí a zručností z oblasti udržateľného rozvoja ich pripraviť na budúce profesijné pôsobenie.

Požiadavka pre odbornú prípravu mladých vzišla z radov členských spoločností SKGBC, ktoré vnímajú nízke povedomie absolventov o odborných témach spojených s udržateľnosťou v stavebníctve a energetike. ENGIE je jednou zo 6 spoločností, ktoré sa do projektu zapojili. „Dlhodobo podporujeme a rozvíjame spoluprácu s vysokými, strednými, ale i základnými školami, a preto sme veľmi radi prijali ponuku participovať na tomto pilotnom projekte. Je to ďalšia zmysluplnú príležitosť predstaviť študentom ENGIE ako lídra v oblasti energetických riešení na Slovensku, a možno aj ako ich budúceho zamestnávateľa.“ hovorí Dominika Hippová, manažérka ľudských zdrojov ENGIE Services.

Ciele programu

Hlavným cieľom programu je systematicky a dlhodobo prinášať študentom stredných škôl interaktívnou formou (prednášky, exkurzie, vypracovanie projektu s využitím virtuálnej platformy) moderné informácie a praktické skúsenosti. Po úspešne zrealizovanom dvojročnom programe plánuje SKGBC osloviť ďalšie krajské mestá a implementovať pilotný projekt aj do ostatných regiónov Slovenska. Druhoradým, ale nie zanedbateľným, cieľom projektu je propagovať členské spoločnosti SKGBC ako potenciálnych zamestnávateľov a dodávateľov.

Štruktúra a harmonogram programu

Program bol oficiálne spustený v septembri 2018, počas týždňa Zelených budov na Slovensku. Od začiatku školského roka až do apríla 2019 sú naplánované odborné exkurzie a 28 prednášok pre 120 študentov druhých ročníkov štyroch bratislavských stredných škôl (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova / Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova / Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová / Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta).

Gestorom programu za spoločnosť ENGIE je projektový manažér úseku energetických služieb Filip Choura, ktorý pre študentov v decembri 2018 a v marci tohto roku pripravil prednášky z oblasti environmentu a energetického manažmentu. „Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tohto projektu a priblížiť študentom praktické skúsenosti z oblasti, ktorej sa venujem. Som presvedčený, že väčšina študentov prijala možnosť zúčastniť sa tohto programu pozitívne, nakoľko štúdium na stredných a vysokých školách je venované hlavne teórii, bez priameho prepojenia s praxou. Musím však povedať, že nielen študenti mali možnosť naučiť sa niečo nové. Aj mňa osobne tieto inšpiratívne stretnutia obohatili o nové skúsenosti a znalosti, za čo som vďačný.“ hovorí Filip Choura.    

Vďaka ústretovosti, dobrej spolupráci a podpore projektu zo strany klienta ENGIE – spoločnosti Aupark Bratislava sa marcová interaktívna prezentácia a exkurzia po prevádzke môžu uskutočniť priamo v priestoroch nákupného centra. Študenti si v rámci odbornej prehliadky s výkladom budú môcť prezrieť zariadenia slúžiace na výrobu tepla a  chladu, vzduchotechniku, fotovoltiku a moderné LED osvetlenie v interiéri a exteriéri centra.

Počas apríla a mája bude približne tridsiatka študentov pracovať na odbornej záverečnej práci, ktorá je tiež súčasťou programu. Hlavnou témou je zelená obnova zapojených škôl.

Filip Choura bude mentorom skupiny zostavenej zo študentov z jednotlivých stredných škôl. Počas minulého roka špecialisti z ENGIE v Strednej odbornej škole technológií a remesiel na Ivanskej ceste nainštalovali merače elektrickej energie, teploty a vlhkosti. Úlohou študentov teraz bude vyhodnotiť získané dáta a navrhnúť teoretické riešenia, ktoré by mohli prispieť k efektívnejšej energetickej prevádzke budovy školy.

Záverečné práce 8 študentských tímov budú odovzdané a vyhodnotené do konca mája. Najlepšie projekty získajú hodnotné ceny, ktoré do súťaže poskytli partnerské spoločnosti.   

Cieľom súťažnej časti projektu je podporiť užšiu spoluprácu medzi študentmi a mentormi zo zúčastnených spoločností a vytvoriť tak priestor pre budovanie možné budúceho zamestnávateľského vzťahu.

Ambíciou organizátora je, aby sa pilotný program rozšíril aj do ďalších škôl. Na prvý ročník bezprostredne nadviaže druhý, ktorý bude prebiehať počas školského roku 2019/2020. Je predpoklad, že študenti, ktorí sa zúčastnia záverečnej odbornej práce v druhom ročníku, budú pokračovať v súťaži aj v treťom ročníku.

Výhody pre školy aj zamestnávateľov

Projekt „Ambasádori udržateľnosti“ prináša mnohé výhody pre všetky zúčastnené strany. Školy, ktoré sa do programu zapoja, skvalitnia proces výučby a poskytnú svojim študentom najaktuálnejšie informácie a praktické znalosti a zručnosti z rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti digitalizácie v energetike a udržateľnosti v stavebníctve. Študenti získajú viac hodín praxe a zároveň príležitosť nazrieť do „kuchyne“ potencionálnym zamestnávateľom, čo pre obe strany môže predstavovať výhodu pri procese náboru v budúcnosti.

„Mladým ľuďom nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú. Stále viac sa angažujú v oblasti ochrany životného prostredia a celkom prirodzene ich preto zaujíma aj oblasť inteligentných riešení efektívneho hospodárenia s energiou. Program pre odbornú prípravu mladých im ponúka nové vedomosti a praktické zručnosti z tejto progresívnej oblasti, ktorú raz, možno práve vďaka vlastnej pozitívnej skúsenosti z účasti na tomto projekte, pomôžu rozvíjať,“ uzatvára Dominika Hippová.

Viac informácií o projekte: http://skgbc.eu/portal/ambasadori-udrzatelnosti/

Späť