Späť

Ako čítať vyúčtovanie faktúry?

Strana 1. – Faktúra1. Základné údaje o faktúre – číslo faktúry, variabilný symbol, konštantný symbol

2. Korešpondenčná adresa – vo väčšine prípadov je to adresa správcu objektu

3. Odberateľ – informácia o odberateľovi tepla

4. Dôležité dátumy – dátum splatnosti, vystavenia, dodania, meno a kontakt na osobu zodpovednú za vystavenie faktúry

5. Vyčíslenie nákladov za odber tepla – suma, ktorá bola vyfakturovaná v priebehu roka, či už vo forme preddavkových platieb, alebo ako reálna fakturácia po mesiacoch. V prípadoch kde sa nerozpočítava studená voda na prípravu TÚV, riadok chýba

6. Celková suma na faktúre – kladná hodnota znamená nedoplatok, ktorý je potrebné uhradiť, záporná hodnota – dodávateľ vráti odberateľovi preplatok


Strana 2. – Rozpis nákladov1. Názov zdroja – zdroj, prostredníctvom ktorého je dom zásobovaný teplom

2. Údaje o spotrebe odberateľa – popis služby (variabilná zložka ÚK, TÚV, fixná zložka ÚK, TÚV, prípadne studená voda, obdobie za aké sa vyúčtovanie uskutočňuje, spotreba v kWh na m3).

Jednotková cena tepla – pri vyúčtovaní skutočná, počas roka cena tepla schválená ÚRSOM.

V prípade studenej vody ide o jednotkový náklad na základe fakturácie dodávateľa vody.

Základ dane – označenie R1 až Rn, odkaz na časť 3, resp. 5

3. Podiel spotreby domu voči celkovej spotrebe – v prípade, ak dochádza k prerozdeleniu nákladov na celý okruh (vo väčšine prípadov ide o TÚV)

4. Grafické znázornenie – spotreba tepla a porovnanie s predchádzajúcim rokom

5. Informácie o meračoch tepla – na základe ktorých je určená spotreba tepla.

V prípade reklamácií faktúr za teplo je potrebné kontaktovať osobu uvedenú na prvej strane faktúry.

 

Vysvetlenie skratiek: 

ÚK – ústredné kúrenie

TÚV – teplá úžitková voda

ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíSpäť