Späť

Vo Veľkých Kapušanoch sa ukončila 2. etapa modernizácie tepelného hospodárstva

V septembri 2023 bola vo Veľkých Kapušanoch ukončená 2. etapa modernizácie tepelného hospodárstva v celkovej výške viac ako 3 milióny eur. Projekt realizovala spoločnosť TERMMING, člen Skupiny ENGIE, ktorá prevádzkuje tepelné hospodárstvo v meste od roku 2016.

„2. etapa modernizácie nadväzuje na 1. etapu, v rámci ktorej sme vymenili 2,5 km zastaraných rozvodov tepla, zrealizovali dodávku a montáž 25 domových odovzdávacích staníc tepla, montáž merania a regulácie a upravili technológiu v jednej z plynových kotolní. Celková hodnota modernizácie  bola viac ako 2,5 milióna eur,“ hovorí Jozef Fabian, riaditeľ úseku energetiky regiónu Východ v Skupine ENGIE.  

Realizácii 2. etapy predchádzala príprava projektovej dokumentácii a získavanie potrebných povolení. Samotná modernizácia sa začala v máji a ukončená bola v septembri 2023.

Cieľom projektu bolo zefektívniť prevádzku tepelného hospodárstva. To sa podarilo vďaka výmene pôvodného 4-rúrkového teplovodného systému za efektívnejší 2-rúrkový. Takmer 2 km zastaraných rozvodov TERMMING vymenil za nové, predizolované potrubie, vďaka čomu sa v budúcnosti znížia straty pri distribúcii a eliminujú sa havarijné stavy rozvodov tepla.

Súčasťou 2. etapy modernizácie bolo aj vybudovanie 35 domových odovzdávacích staníc, ktoré občanom zabezpečia komfortnú dodávku tepla a teplej vody zodpovedajúcu súčasným trendom. Inštalácia domových odovzdávacích staníc prinesie odberateľom zníženie nákladov na prípravu teplej vody, ako aj možnosť nastaviť si individuálnu teplotu a termín vykurovania.

K efektívnejšej prevádzke tepelného hospodárstva a zníženiu emisií  prispeje aj odstavenie jednej z kotolní, ktoré bolo realizované v septembri 2023.

Vďaka rekonštrukcii rozvodov sa nám podarilo zokruhovať jedným primárnym rozvodom celé mesto. Modernizácia prinesie obyvateľom Veľkých Kapušian kvalitnejšiu dodávku a zníženie nákladov na prípravu teplej vody. Radi by sme sa im poďakovali za trpezlivosť a zhovievavosť s dočasným diskomfortom, spôsobeným rozkopávkami. Sme presvedčení, že po ukončení rekonštrukcie ocenia výsledky našej práce v podobe spoľahlivej dodávky energie a dosiahnutých úspor,“ vysvetľuje Jozef Fabian.  

Jedným zo strategických cieľov Skupiny ENGIE, do ktorej patrí aj TERMMING, je dekarbonizácia. Spoločnosť preto v blízkej budúcnosti plánuje vo Veľkých Kapušanoch vybudovať 2 fotovoltické elektrárne na strechách vlastných kotolní. Cieľom projektu je zvýšiť v regióne ponuku dodávky elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

Späť