Späť

Facility manažment pre retailové parky

09.12.2021   |   #Blog #Správa nehnuteľností

Autor: Ing. Róbert Harton, Manažér sieťových projektov, ENGIE Services

Poskytovanie služieb Facility manažmentu pre retailové parky je špecifické z pohľadu zabezpečenia chodu a plynulosti prevádzky obchodov. Keďže nájomcovia sú závislí od návštevnosti svojich obchodných predajní, aj menší výpadok im môže spôsobiť komplikácie a straty. Je preto dôležité, aby si majitelia parkov pre správu svojich objektov vybrali spoľahlivého partnera. 

Špecifiká retailových parkov z pohľadu Facility manažmentu

Retailové parky sú tiež špecifické architektonickým riešením obchodných prevádzok a keďže sú zvyčajne umiestnené v otvorenom areáli, tak aj ich verejnou dostupnosťou. Jednopodlažné budovy majú rovné strechy s veľkou a členitou rozlohou. Tá sa v súčasnosti môže využívať rôznym spôsobom – na výsadbu zelene (zelené strechy), alebo umiestnenie fotovoltaických panelov. Práve strechy retailových parkov si vyžadujú väčšiu starostlivosť a údržbu, keďže ich životnosť je často z dôvodu použitia menej kvalitných materiálov pomerne krátka. V prípade zanedbanej údržby alebo technického zastarania je napríklad nutné realizovať komplexnú výmenu strešnej fólie, aby sa zabránilo zatekaniu do nájomných prevádzok počas daždivých dní.

Nie je to iba strecha, ktorá si zaslúži zvláštnu pozornosť z hľadiska servisu. V retailových parkoch patria automatické dvere v predajniach k najdôležitejším technickým zariadeniam. Sú umiestnené v každej prevádzke a slúžia ako vchod do predajne. Pre plynulý chod obchodu sú preto kľúčové. Úlohou správcu je zabezpečovať ich pravidelný servis a prípadnú poruchu riešiť v čo najkratšom čase.

Aj parkovisko v retailových parkoch, ktoré na prvý pohľad môže pôsobiť ako bezúdržbové, si vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Jednou z vecí, ktoré treba v rámci parkovísk riešiť, je zber a vývoz ropných látok a tukov, prostredníctvom odlučovačov.  Tieto zariadenia majú pravidelný, zákonom stanovený režim čistenia a vyvážania odpadu. Zachytené látky z odlučovača sa odvážajú na certifikované skládky nebezpečného odpadu a samotné nádrže sa pravidelne čistia. No nie sú to iba odlučovacie zariadenia, ktoré je potrebné v rámci správy parkoviska riešiť.

Retailový park
Retailový park

Komplexné služby od jedného dodávateľa

Starostlivosť o retailový park je možné riešiť prostredníctvom dodávok služieb od viacerých obchodných partnerov, alebo komplexnou ponukou od jedného dodávateľa. S ohľadom na naše dlhoročné skúsenosti som presvedčený, že druhá možnosť je pre majiteľa parku efektívnejšia nielen z hľadiska úspory času a vynaloženej energie, ale aj nákladov.

Služby komplexného Facility  manažmentu zahŕňajú viacero oblastí, ktoré sú všeobecne rozdelené na technické (facility) a administratívne (property). Postupným štandardom sa stáva ich spájanie do jednej komplexnej služby, a tým aj zjednodušenie komunikácie medzi vlastníkmi objektov, poskytovateľom služby a samotnými nájomcami. Výsledkom je zefektívnenie prevádzky, zníženie nákladov, a tým aj väčšia konkurencieschopnosť samotného objektu. 

Medzi dôležité facility oblasti v tomto segmente patrí starostlivosť o technické zariadenia. Ako som spomínal, retailové parky sú špecifické veľkým pohybom osôb počas dňa. Servis požiarnych zariadení patrí preto medzi priority. V každom objekte je nainštalovaný elektronický požiarny systém (EPS), ktorý je automaticky napájaný na náš Centrálny dispečing 24/7 s diaľkovým dohľadom. Okrem rizika požiaru sa EPS využíva aj na zabezpečenie objektov proti vniknutiu cudzích osôb, keďže Centrálny dispečing je prepojený aj so strážnou službou.

Medzi ďalšie technické zariadenia, ktoré sú súčasťou retailových parkov a ktorých technickú prevádzku a údržbu zabezpečuje správca, patria napríklad tepelné zdroje, vzduchotechnika, klimatizácia, vykurovací a chladiaci systém, elektroinštalácie (NN, VN, verejné osvetlenie) a MaR.

Služby Facility manažmentu pre retailové parky zahŕňajú aj údržbu zelene, upratovacie a deratizačné služby, či zimnú údržbu vonkajších areálov (parkoviská, chodníky, príjazdové cesty).Počas pandémie koronavírusu k štandardným službám pribudla aj možnosť ozonizácie priestorov obchodov, ktorá  prispieva k zlepšeniu bezpečnosti prostredia. 

Výhodou jedného dodávateľa Facility manažmentu so širokým portfóliom je, že môže majiteľom parkov ponúknuť aj služby energetického manažmentu. Ten pomáha nielen zefektívniť prevádzku parkov, ale aj znižuje náklady na energie, čo je v súčasnosti pri ich neustálom raste, výraznou konkurenčnou výhodou.

V posledných rokoch, s nárastom využívania elektromobilov, rastú aj požiadavky na zabezpečenie nabíjacích staníc na parkoviskách. V rámci elektromobility dnes dodávateľ vie pripraviť návrh riešenia, dodávku a inštaláciu nabíjacej stanice a zabezpečiť jej následnú údržbu, servis a opravy.

Retailový park
Retailový park

ENGIE Services – dodávateľ komplexných riešení pre FM 

Spoločnosť ENGIE Services pôsobí v segmente Facility manažmentu viac ako 25 rokov. Počas tohto obdobia sme spolupracovali s najväčšími obchodnými centrami na Slovensku. V súčasnosti, okrem iných projektov z tejto oblasti, poskytujeme služby Facility manažmentu pre približne 30 retailových parkov.

Jednou z najväčších konkurenčných výhod je naše celoslovenské pokrytie. Prostredníctvom vlastných odborných tímov, vieme plynule zabezpečovať prevádzku a flexibilne reagovať na požiadavky nájomcov vo všetkých regiónoch.

Digitalizácia Facility manažmentu je pre ENGIE prioritou a rozvoj v tejto oblasti je jedným z našich strategických cieľov. Aj vďaka tomu v súčasnosti aktívne využívame niekoľko softvérových platforiem. Jednou z nich je komplexný CAFM systém, ktorý umožňuje zaznamenávať všetky činnosti spojené s prevádzkou retailových parkov – údržbu, servis, havarijné zásahy. V ENGIE sa využíva už niekoľko rokov a naše tímy s ním pracujú na dennej báze. Samozrejmosťou CAFM systému je HelpDesk, ktorý aktívne používajú aj naši klienti, ktorí do neho zadávajú svoje požiadavky a v reálnom čase sledujú ich plnenie. Okrem toho využívame nový softvér na pasportizáciu, vďaka ktorému máme prehľad o všetkých technických zariadeniach na objektoch a ich plánovaných údržbách a servisoch.

Prečo si pre správu retailového parku vybrať ENGIE? Okrem vyššie spomenutého je to určite aj pre komplexnosť portfólia služieb ktoré ponúka. ENGIE má počas svojho pôsobenia v rámci správy možnosť lepšie spoznať skutočné potreby klienta a ponúknuť mu najvhodnejšie riešenia, ktoré navyše môže vďaka svojmu širokému portfóliu aj profesionálne zrealizovať.

Späť