Späť

Pomáhame znižovať uhlíkovú stopu v Košickom regióne

Bratislava 14. január 2020

V roku 2020 ENGIE Services navrhla a vypracovala nízkouhlíkovú stratégiu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre aktivity na znižovanie emisií skleníkových plynov a podporiť boj proti klimatickým zmenám na území regiónu.

Predmetom nízkouhlíkovej stratégie bolo približne 400 verejných budov, objekty terciárnej sféry, doprava, zásobovanie, nakladanie s odpadmi, smart city a spotreba energie. Stratégia zahŕňala aj všetky doteraz prijaté dokumenty, ktoré boli zamerané na znižovanie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti Košického samosprávneho kraja. V rámci prípravy odborný tím ENGIE zmonitoroval stav jednotlivých objektov a určil potenciál možných úspor energie a nákladov na prevádzku. Okrem toho zhodnotil samotné prevádzkovanie a využite objektov s ohľadom na ich komunitný a spoločenský dopad. Súčasťou stratégie bol aj popis prekážok, ktoré zabraňovali znižovaniu emisií a prijímaniu potrebných opatrení, a tiež návrh spôsobu monitorovania spotreby energie.

„Nízkouhlíková stratégia je v súčasnosti pripravená na dve časové obdobia. ENGIE vypracovala podrobný plán do roku 2030 a dlhodobý do roku 2050. Podľa odporúčaní nášho odborného tímu by mala byť stratégia aktualizovaná každých 5 rokov,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ divízie obchodných činností ENGIE Services.

Pomocou opatrení, vyplývajúcich zo strategického dokumentu, bude môcť Košický samosprávny kraj v budúcnosti koncepčne riadiť vlastný prístup využitia finančných nástrojov, ktoré budú smerované na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja so zámerom znižovania negatívnych dopadov zmeny klímy na život obyvateľov.

„Na začiatku minulého roku medzinárodná Skupina ENGIE predstavila svoju stratégiu na najbližšie 3 roky. Jej hlavnou ambíciou je stať sa svetovým lídrom v transformácii energetiky s cieľom dosiahnutia nulových emisií uhlíka. V súlade so stratégiou matky by sme aj my na Slovensku chceli viac podporovať ekologické projekty a spolupracovať na riešeniach, ktoré znižujú uhlíkovú stopu a nadmerné zaťaženie životného prostredia. Teší nás, že práve realizáciou nízkouhlíkovej stratégie pre Košický samosprávny kraj môžeme prispieť k naplneniu tohto cieľa. Veríme, že vďaka našej odbornej expertíze v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti budeme aj v budúcnosti súčasťou podobných zaujímavých a verejne prospešných projektov,“ uzatvára Róbert Ruňanin.  

Späť