Späť

ENGIE otvorila vo Veľkej Ide novú transformačnú stanicu 110/22 kV

Bratislava, 28. jún 2018

Spoločnosť ENGIE Services 27. júna 2018 slávnostne otvorila novovybudovanú transformačnú stanicu 110/22 kV, ktorá bude od júla distribuovať elektrickú energiu spoločnostiam sídliacim v Logistickom a priemyselnom parku vo Veľkej Ide. Projekt s hodnotou 2,7 mil. eur financovala spoločnosť ENGIE vlastnými zdrojmi, čím umožnila investorom parku využiť svoje finančné prostriedky na aktivity podporujúce ich core biznis. O úspešný model financovania, výstavby a prevádzky transformačnej stanice už prejavili záujem aj ďalší obchodní partneri, s ktorými ENGIE v súčasnosti rokuje. 

V máji 2017 podpísala ENGIE Services so spoločnosťou KKP Invest kontrakt na zabezpečenie financovania, projektovania, výstavby a následnej prevádzky transformačnej stanice 110/22 kV pre areál Logistického a priemyselného parku Veľká Ida. KKP Invest je majiteľom a developerom priemyselného parku, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti Košíc, má celkovú výmeru 29,4 hektárov a výborný potenciál na výstavbu a prevádzku výrobných či logistických hál.

Investícia z vlastných zdrojov

ENGIE projekt navrhla a zrealizovala z vlastných zdrojov. Celková investícia bola 2 765 000 eur. „Financovanie projektu z vlastných zdrojov umožnilo investorom priemyselného parku využiť svoje finančné prostriedky na investovanie do aktivít vo výrobe. Aj na základe tejto úspešnej referencie prebiehajú v súčasnosti rokovania medzi ENGIE a ďalšími obchodnými partnermi o realizácii podobných projektov s vlastným financovaním,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ Divízie obchodných činností ENGIE Services.  

Jedinečný projekt

„Výstavba transformačnej stanice 110 kV je pre ENGIE významným projektom, ktorého cieľom je rozšírenie energetickej kapacity priemyselného parku vo Veľkej Ide zo súčasných 3,7 MW na 12 MW, s možnosťou ďalšieho rozšírenia na 25 MW, teda až na úroveň strategického priemyselného parku. Rozšírenie energetickej kapacity parku bude mať pozitívny vplyv na jeho rozvoj, keďže developerovi umožní ponúknuť priestor na výstavbu nových hál budúcim investorom. Príchod nových spoločností do tohto regiónu pomôže zvýšiť zamestnanosť a podporí jeho celkový rozvoj,“  hovorí Róbert Ruňanin.
Účelom projektu výstavby transformačnej stanice je zmena veľmi vysokého napätia 110 kV (VVN) na vysoké napätie 22 kV (VN) a následné zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej dodávky elektrickej energie pre spoločnosti sídliace v priemyselnom parku.

„V rámci nášho portfólia poskytujeme energetické služby spoločnostiam z priemyselného sektora. Výstavba transformačnej stanice v priemyselnom parku a dodávka elektrickej energie súčasným i budúcim investorom je však pre nás z hľadiska poskytovania služieb takéhoto rozsahu a v tejto oblasti  novinkou. Projekt je jedinečný aj tým, že novovybudovaná transformačná stanica v priemyselnom parku vo Veľkej Ide je jednou z mála staníc na Slovensku, ktoré sú riadené automaticky a bezobslužne,“ vysvetľuje Róbert Ruňanin.

Výstavba TS 110/22 kV

Výstavbe transformačnej stanice, ktorá sa začala v novembri 2017, predchádzalo vypracovanie realizačného projektu, ktorý pozostával z dvoch častí – stavebnej a technologickej.

V rámci stavebnej časti ENGIE zrealizovala výstavbu budovy spoločných prevádzok, oceľového prestrešenia transformátorov, stavebných kanálov pre kabeláž, vonkajšieho osvetlenia, prevádzkového a areálového oplotenia. Okrem toho zabezpečila zemné práce (spevnenie plôch a vrstvenie podložia) a terénne úpravy (svahovanie, príjazdovú cestnú komunikáciu). Budova spoločných prevádzok slúži ako riadiace pracovisko trafostanice a v rámci nej je inštalovaná technológia 22 kV (rozvádzače), transformátor vlastnej spotreby, kamerový systém (CCTV) a elektronický zabezpečovací systém (EZS).
V technologickej časti spoločnosť vybudovala stanovište transformátorov a inštalovala dva trojfázové transformátory 110/22 kV s výkonom 25 MVA (2 x 12,5 MVA).

„Dĺžka výstavby podobných projektov zvyčajne trvá 15 mesiacov. Sme preto hrdí, že sa nám úspešne podarilo zrealizovať tento technicky náročný projekt iba za 8 mesiacov. S ohľadom na krátkosť času bola pre nás veľmi dôležitá súčinnosť a koordinácia všetkých subjektov, ktoré vstupovali do prípravnej, realizačnej, ale aj samotnej odovzdávacej fázy. Naše poďakovanie patrí najmä obchodným partnerom, ktorí nám počas celého projektu aktívne pomáhali s jeho realizáciou a vďaka ktorým sme mohli výstavbu transformačnej stanice úspešne ukončiť v stanovenom čase a začať s jej prevádzkou,“  hovorí Róbert Ruňanin.  

Slávnostné otvorenie – 27. jún 2018

Transformačná stanica bola slávnostne otvorená 27. júna 2018 za prítomnosti generálneho riaditeľa Romana Doupovca spoločnosti ENGIE Services, Arpáda Lörincza, konateľa KKP Invest (developer Logistického a priemyselného parku Veľká Ida), Gabriela Lukácsa, prednostu obecného úradu vo Veľkej Ide a ostatných významných hostí z oblasti štátnej správy, samosprávy a biznisu. V rámci programu odzneli krátke príhovory, v ktorých rečníci vyzdvihli význam vybudovania transformačnej stanice pre priemyselný park, obec či región, ale aj jej dôležitosť pre ďalšie napredovanie, rozširovanie služieb a stratégiu rozvoja spoločnosti ENGIE. Po slávnostnom prestrihnutí pásky nasledovala prehliadka stanice spojená s výkladom a následne hostia využili priestor pre neformálne rozhovory a networking.

Distribúcia elektrickej energie a ďalšie služby

Transformačná stanica začne so skúšobnou prevádzkou v júli 2018. „ENGIE Services bude pre spoločnosti sídliace v priemyselnom parku distribuovať a dodávať elektrickú energiu. Veríme však, že nezostaneme iba pri dodávke energie. Radi by sme rozšírili našu spoluprácu aj v iných oblastiach pôsobenia a ponúkli im, podľa ich potrieb, aj ďalšie služby z nášho komplexného portfólia,“ uzatvára Róbert Ruňanin.

Späť