Späť

ENGIE inovačný workshop 2017

28.06.2017   |   #Aktuality #Inovácie

Bratislava, 19. 6. 2017

ENGIE Services na Slovensku sa aj tento rok aktívne zapojila do medzinárodného projektu ENGIE Innovation Week 2017, ktorý organizuje materský koncern ENGIE. Témou tohtoročného podujatia je „svet energetiky v 3D“ (dekarbonizácia, decentralizácia a digitalizácia).  Do úspešného 3. ročníka Innovation Week-u sa tento rok zapojilo 29 krajín, ktoré prostredníctvom viac ako 180 podujatí ponúkli verejnosti možnosť zoznámiť sa s inováciami a inovačnými aktivitami v rámci Skupiny ENGIE. Na  Slovensku ENGIE Services pre svojich zamestnancov a pozvaných hostí zorganizovala už druhý ročník ENGIE Innovation Workshop, ktorý sa uskutočnil 16. júna 2017 v priestoroch Reštaurácie Breweria v Bratislave. 

Medzinárodný ENGIE Innovation Week 2017
Ústrednom témou tohtoročného ENGIE Innovation Week-u bol „svet energetiky v 3D“. Dekarbonizácia, decentralizácia a digitalizácia radikálne ovplyvňujú výrobu, skladovanie, distribúciu a spotrebu energie. S cieľom predvídať a prekročiť nové očakávania zákazníkov v tejto oblasti, vyvíja ENGIE inovatívne riešenia na globálnej i lokálnej úrovni, v spolupráci so start-upmi, expertmi, výrobcami a s partnermi z interných „inovačných inkubátorov“.
Súčasťou ENGIE Innovation Week-u bolo ocenenie a prezentácia víťazov internej súťaže Innovation Trophies 2017, ktorej cieľom je podporiť inovácie v rámci Skupiny a zozbierať najlepšie inovačné nápady z celého sveta. Tento rok bolo do súťaže prihlásených rekordných 670 inovačných projektov, pričom 52 najlepších prác bolo odbornou porotou nominovaných do finále súťaže.

ENGIE Innovation Workshop 2017, Bratislava
Slovensko sa zapojilo, rovnako ako minulý rok, do celosvetovej iniciatívy zorganizovaním ENGIE Innovation Workshop 2017, ktorý sa uskutočnil 16. júna 2017 v Reštaurácii Breweria v Bratislave. Workshopu sa zúčastnilo viac ako 50 zamestnancov ENGIE Services a pozvaní hostia zo Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. „Cieľom 2. ročníka Innovation Workshopu bolo interaktívnou formou informovať našich zamestnancov o najnovších inovačných aktivitách v rámci globálnej Skupiny ENGIE a ENGIE Services na Slovensku. Podujatie tohto charakteru vnímame ako otvorenú komunikačnú platformu, v rámci ktorej spolu so zamestnancami hľadáme spoločné možnosti ako ešte viac podporiť rozvoj inovácií v Skupine, ako zapojiť do inovačných aktivít každého zamestnanca, od vrcholového manažmentu až po technikov a údržbárov,“ hovorí Michal Trnovský, riaditeľ Divízie Developmentu v ENGIE Services.

Inovácie v ENGIE Serivces na Slovensku
Slovensko sa tento rok aktívne zapojilo aj do súťaže Innovation Trophies prihlásením inovačného projektu Smart City Trenčín.

„V rámci internej podpory inovácií v spoločnosti už niekoľko rokov funguje na našom intranete Innovation Box, prostredníctvom ktorého môžu zamestnanci posielať svoje inovačné nápady a návrhy. Tento rok sa v rámci Skupiny ENGIE na Slovensku, rovnako ako je tomu aj v iných krajinách sveta, začal využívať YAMMER. Tento komunikačný kanál vnímame veľmi pozitívne najmä z pohľadu komunikácie inovačných riešení a vzájomnej interakcie s kolegami v rámci Skupiny ENGIE na Slovensku i vo svete,“ hovorí Michal Trnovský a dodáva: „Som rád, že v ENGIE spoločne neustále hľadáme nové riešenia a spôsob ako robiť veci lepšie, modernejšie, efektívnejšie a inovatívnejšie. Vzhľadom k neustále sa meniacemu svetu, prostrediu a najmä technológiám vnímame naše inovačné aktivity nielen ako niečo potrebné, ale skôr nevyhnutné – ako sa prispôsobiť, predvídať a snažiť sa byť o krok vpred pred konkurenciou. Rozvoj inovácií je preto jedným z našich kľúčových záväzkov nielen voči zákazníkom, ale aj vlastným zamestnancom, ktorí majú chuť meniť veci, učiť sa a napredovať,“ uzatvára Michal Trnovský.

Späť