Späť

Investícia viac ako 1 750 tisíc eur pre Malacky, Senicu a Vrakuňu

Bratislava, 28. január 2016  

Cofely v minulom roku v tepelných hospodárstvach v Malackách, Senici a Vrakuni preinvestovala viac ako 1 750-tisicí eur. Investície súviseli s vybudovaním kogeneračných jednotiek a inštaláciou plynového kotla v Malackách, výmenou a inštaláciou nového účinnejšieho plynového kotla v kotolni na spracovanie drevnej biomasy v Senici a s inštaláciou nového dopravníka na automatický presun a výsyp popola v kotolni na spracovanie drevnej biomasy na Železničnej ulici vo Vrakuni.

V Malackách Cofely začala s výstavbou kogeneračných jednotiek koncom roku 2014. Celková investícia spojená s ich vybudovaním bola  1 116 tisíc eur. Medzi hlavné výhody kombinovanej výroby tepla a elektriny prostredníctvom kogeneračnej jednotky patrí úspora paliva, zníženie nákladov na nákup a rozvod energie, ekologický spôsob výroby, disponovanie núdzovými zdrojmi elektrickej energie v miestach nepretržitej spotreby a výroba tepla. Nové kogeneračné jednotky budú spustené začiatkom tohto roka.

Ďalšou, nemenej dôležitou, investíciou v rámci tepelného hospodárstva v Malackách bola inštalácia plynového kotla s výkonom 1,4 MW . Moderný kotol s vyššou účinnosťou pokrýva špičkový výkon spotreby TÚV v letných mesiacoch pri 100 – percentom výkone kogeneračnej jednotky. 

„Okrem vybudovania kogeneračných jednotiek a inštalácie plynového kotla, spoločnosť Termming v Malackách zrekonštruovala aj 120 m rozvodov TÚV, dala vyregulovať  rozvody TUV z dvoch OST staníc a jedného okruhu kotolne po päty bytových domov. Tento rok bude pokračovať vo vyregulovaní okruhov, v ktorých sa zmenilo odberové množstvo či technický stav,“ hovorí Martin Žigo, riaditeľ divízie výroby a distribúcie energií v Cofely.

V auguste 2015 Cofely nainštalovala v Senici nový moderný kotol s celkovým výkonom 6 MW. Vďaka vyššej účinnosti bude slúžiť hlavne ako záložný zdroj. Výmena staršieho kotla za nový prispela k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky a zvýšeniu efektivity výroby tepla.

„Inštaláciou nového moderného kotla v kotolni na spracovanie drevnej biomasy naše investičné plány v Senici nekončia. Naopak, aj v blízkej budúcnosti plánujeme investovať ďalšie prostriedky do projektov obnovy a modernizácie tepelného hospodárstva. Naším cieľom je zabezpečiť pre obyvateľov Senice kvalitné, dlhodobé a stabilné dodávky tepla. Vďaka neustálej modernizácii našich zariadení a efektívnej výrobe a distribúcie energií, sa cena tepla v roku 2015 nezmenila,“ hovorí Martin Žigo, riaditeľ divízie výroby a distribúcie energií v Cofely.

CofeIy, prostredníctvom dcérskej spoločnosti Termming, v minulom roku vo Vrakuni investovala do inštalácie nového dopravníka na automatický presun a výsyp popola v kotolni na spracovanie drevnej biomasy na
Železničnej ulici. Pôvodne bol popol, ktorý vzniká spaľovaním drevnej štiepky pri výrobe tepla, manuálne prepravovaný kontajnermi a vysýpaný do kontajnera. Vďaka modernému dopravníku je v súčasnosti popol automaticky prepravovaný z kotla priamo do kontajnerov, čim sa znížil jeho únik do ovzdušia a celková prašnosť v okolí kotolne. Inštalácia nového dopravníka zvýšila bezpečnosť obsluhy a prevádzky a efektivitu výroby tepla.

V priebehu minulého roku bola taktiež zrealizovaná výmena riadiaceho systému  na jednotlivých odovzdávacích staniciach tepla z okruhu kotolne Železničná v celkovom počte 17 kusov a na troch najväčších blokových kotolniach – Čiližská, Rajčianska a Bebravská bola natretá fasáda. Výmenou riadiaceho systému sa zabezpečila zvýšená účinnosť a efektívnosť výroby tepla.

Vykurovacej sezóne, ktorá sa bola vo všetkých troch tepelných hospodárstvach spustená začiatkom septembra 2015, predchádzala letná údržba, v rámci ktorej technici Cofely vyčistili kotly, nastavili spaľovacie procesy a skontrolovali funkčnosť a nastavenie všetkých systémov a zariadení kotolne. Okrem iného zabezpečili aj pravidelné ciachovanie meračov v zmysle platnej legislatívy. 

Späť