ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.

Spoločnosť zaoberajúcou sa výrobou a distribúciou elektrickej energie a prevádzkou energetickej infraštruktúry.
 

Cenové rozhodnutie Číslo: 0156/2020/E zo dňa 12.12.2019. 
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v areáli Slovenského Hodvábu v Senici a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach
regulovaný subjekt ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova 2961/1,831 03 Bratislava, IČO 47 608 919, pre prevádzku: areál Slovenského Hodvábu v Senici m e n í rozhodnutie č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14.12.2018 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 
 
Rozhodnutie č. 0263/2020/E zo dňa 27.01.2020platné od 1.2.2020 do 31.12.2021
Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0263/2020/E sa slová „pre prevádzku: areál Slovenského Hodvábu
v Senici“ nahrádzajú slovami „pre prevádzky: areál Slovenského Hodvábu v Senici, DS - Nákupné centrum Vajnoria a DS Green Point Offices a.s.“
Ostatné časti rozhodnutia č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia
č. 0100/2019/E z 14.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E z 12. 12. 2019 zostávajú
nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0279/2018/E
z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14. 12. 2018 v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E z 12. 12. 2019
 

Cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia od 7.05.2019 do 31.12.2021

Cenové rozhodnutie č . 0036/2019/P zo dňa 29.04.2019
Cenník za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu platný od 7.5.2019


Rozhodnutie č: 0014/2018/P 
Schválená maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 01. marca 2018 do 31. decembra 2021 je vo výške 0,0577 €/m3, t. j. 5,3976 €/MWh pre lokálnu distribučnú sieť v Veľkej Ide, číslo rozhodutia 0014/2018/P.  
 

Cenové rozhodnutie č. 0037/2019/P zo dňa 30.04.2019, Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 7.05.2019 do 31.12.2021 platné pre lokálnu distribučnú sieť v Senici

Cenové rozhodnutie Číslo: 0156/2020/E zo dňa 12.12.2019. 

Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v areáli Slovenského Hodvábu v Senici a podmienky ich uplatnenia:

Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach
regulovaný subjekt ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o., Jarošova 2961/1,831 03 Bratislava, IČO 47 608 919, pre prevádzku: areál Slovenského Hodvábu v Senici m e n í rozhodnutie č. 0279/2018/E z 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E z 14.12.2018 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 nad toto

Cenové rozhodnutie URSO č.0100/2019/ E (pdf) zo dňa 27. 11. 2018

Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v areáli Slovenského Hodvábu v Senici a podmienky ich uplatnenia:

Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach
Cenové rozhodnutie č. 0100/2019/E  mení vo výrokovej časti cenové rozhodnutie č. 0279/2018/E. zo dňa 14.12.2018


Riešenie reklamácií - REKLAMAČNÉ FORMULÁRE


Poučenia:
Poučenie koncového odberateľa elektriny o dodávke poslednej inštancie
Poučenie o právach odberateľa plynu
Poučenie koncového odberateľa elektriny a koncového odberateľa plynu o možnosti urovnávania sporov prostredníctvom ÚRSO
Poučenie koncového odberateľa plynu o dodávke poslednej inštancie

Žiadosti:
Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, EN
Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy: MDS Slovenský hodváb Senica - Domácnosti

Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete do 60 tis
Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete do 60 tis, EN
Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete nad 60 tis
Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete nad 60 tis, EN

Služby

Výroba a distribúcia energie, prevádzka energetickej infraštruktúry.

Dispečing

  0918 708 694   |  

Adresa

ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 1    
831 03 Bratislava   

  Pozrieť na mape

Kontaty

Všeobecný kontakt
  +421 2 5831 6223, 6139

Otváracie hodiny: Po-Pia: 8:00 - 14:00 h

Dokumenty

Povolenie na distribúciu a dodávku elektriny, 6. zmena
Povolenie na distribúciu a dodávku elektriny, 5. zmena

Povolenie na distribúciu a dodávku plynu, č. 2018P 0281, 3. zmena 
Povolenie na distribúciu a dodávku plynu, č. 2018P 0281, 2. zmena 

Rozhodnutie č. 003/2019 /E-OP zo dňa 17.07.2019
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky platné od 25.7.2019

Rozhodnutie URSO č:  0005/2018/E-OP zo dňa 21. 02. 2018
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky platné do 25.7.2019
Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky schválené pod Číslo: 0002/2019/P-OPM, právoplatné dňa 17.05.2019

Rozhodnutie, č. 0002/2019/P-OP k obchodným podmienkam dodávaky plynu č. 0002/2019/P-OPM
Obchodné podmienky pre dodávky elektriny pre domácnosti, Rozhodnutie č. 0026/2018/E-OP
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, právoplatné 1.3.2018

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete č. 0002/2018/P-PP, zo dňa 19.2.2018
Rozhodnutie č. 0003/2019/P-PP, súčasť rozhodnutia č. 0002/2018/P-PP
P
revádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, č. 0003/2018/E-PP

Technické podmienky pripojenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy, platné od 7.4.2018
Technické podmienky pripojenia prevádzkovateľa distribučnej siete, platné s účinnosťou od 6.5.2018

Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika distribúcia 
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika dodávka

Štandardy kvality dodávka PLYN - 2019
Štandardy kvality distribúcia PLYN - 2019

Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika distribúcia 
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika dodávka

Evidencia štandardov kvality za rok 2018 oblasť PLYN - DISTRIBÚCIA

Cenové rozhodnutie č. 0126/2019/E - ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny domácnosti  a  malým podnikom na rok 2019 (platnosť od 1.1.2019 do 31.12.2021)

Cenové rozhodnutie č. 0280/2018/E - ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti na rok 2018 (platnosť od 1.12.2018)

Cenové rozhodnutie č. 0258/2018/E - tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia pre prevádzku priemysleného parku vo Veľkej Ide (platnosť od 1.3.2018 do 31.12.2021)

Cenník elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom platný od 1.01.2019 do 31.12.2021
Cenník elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom platný od 1.12.2018