Dokumenty ENGIE Services

Potvrdenie o pôvode elektriny

Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0026/2021/PoP-KV za rok 2020 pre KGJ K4
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0027/2021/PoP-KV za rok 2020 pre KGJ K8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č.0075/2020/PoP-KV
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou č. 0074/2020/PoP-KV   
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2018 pre KGJ K8, č.  0046/2019/PoP-KV  
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2018 pre KGJ K4, č.  0045/2019/PoP-KV
Potvrdenie o pôvode elektriny č.0063/2018PoP-KV KGJ K4
Potvrdenie o pôvode elektriny č. 0061/2018/PoP-KV KGJ K8
Potvrdenie o pôvode elektriny č. 0093/2017/PoP-KV vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou KGJ K8

Cenové rozhodnutia - KGJ K8

Cenové rozhodnutie URSO č. 0007/2021/E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2021 (KGJ K8)
Cenové rozhodnutie URSO č. 0002/2020 /E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2020 (KGJ K8), zo dňa 26.9.2019
Cenové rozhodnutie URSO č. 0060/2018/E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2019 (KGJ K8) zo dňa 5.9.2018
Cenové rozhodnutie URSO č : 0005/2018/E-KV stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby na rok 2018 KGJ K8 zo dňa 26.10.2017
Cenové rozhodnutie URSO : číslo 0056/2017/E-KV stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 2017-2021, zo dňa 10.1.2017
Cenové rozhodnutie ÚRSO - číslo 0082/2016/E, stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby na rok 2016, zo dňa 9.12.2016

Cenové rozhodnutia - KGJ K4

Cenové rozhodnutie URSO č. 0063/2021/E-KV Pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2021 (KGJ K4)
Cenové rozhodnutie URSO č. 0003/2020/E -KV- pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2020 (KGJ K4) zo dňa 26.9.2019  
Cenové rozhodnutie URSO č. 0061/2018/E-KV - pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2019 (KGJ K4) zo dňa 5.9.2018
Cenové rozhodnutie URSO č  0045/2018/E-KV - pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2019 (KGJ K4), zo dňa 4.12.2017
Cenové rozhodnutie URSO č : 0103/2017/E-KV stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby od 3.7.2017 do 31.12.2021 KGJ K4 Malack zo dňa 6.11.2017

Cena - teplo

Cenové rozhodnutie URSO teplo -  číslo 0112/2020/T pre odberné miesta  v meste VRBOVÉ. Platné od 14.10.2020 do konca 5 regulačného obdobia
Cenové rozhodnutie URSO č. 0205/2019/T od 5.6.2019 do 31.12.2021 pre odberné miesta v meste Nitra
Cenové rozhodnutie č. 0119/2019/T zo dňa 5.12.2018 
Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0374/2017/T na rok od 1.1.2017 do 31.12.2021 pre odberné miesta v meste Senica, Malacky a Brezová pod Bradlom
Cenové rozhodnutie  č. 0277/2017/T zo dňa 12.12.2016

Povolenie - teplo

Povolenie č. 2008T 0411 - 19. zmena

Povolenie - elektrina

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike - 8. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike - 7. zmena

Štandardy kvality - teplo

Štandardy kvality za oblasť teplo za rok 2020
Štandardy kvality za oblasť teplo za rok 2019
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018   
Evidencia štandarov kvality za oblasť teplo / 2017 
Štandardy kvality 2016 

Štandardy kvality - elektrina 

Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika dodávka 
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika dodávka 
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika dodávka
Štandardy kvality za rok 2017, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2017, elektroenergetika dodávka
Elektroenergetika, štandardy kvality 2016

Politika ISM

Politika kvality ENGIE Services

Zverejnenie údajov - KGJ K8 a KGJ K4

Zverejnenie údajov KGJ za rok 2020
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2019
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2018
Zverejnenie údajov KGJ za rok 2017
 

Dokumentácia - Európa Zvolen

Cenové Rozhodnutie URSO č : 0087/2018/E-Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcie elektriny Európa Zvolen od 1.1.2018 do 31.12.2021
Cenové Rozhodnutie URSO č.  0469/2017/E-Tarify za prístup do miestnej distrubučnej sústavy a distibúcie elektriny Európa Zvolen od 19.6.2017 do 31.12.2021

Elektroenergetika - právoplatné cenové rozhodnutia vydané na roky 2017 - 2021 

ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava

Rozhodnutie číslo: 0469/2017/E (pdf), zo dňa: 13.6.2017
Zrušené rozhodnutím číslo 0087/2018/E (PDF)

Rozhodnutie číslo: 0087/2018/E (pdf), zo dňa: 18.12.2017
v znení rozhodnutí číslo: 0152/2019/E [PDF]0161/2020/E [PDF]

Rozhodnutie číslo: 0152/2019/E (pdf), zo dňa: 12.12.2018
mení rozhodnutia číslo 0087/2018/E [PDF]

Rozhodnutie číslo: 0161/2020/E (pdf), zo dňa: 16.12.2019
mení rozhodnutia číslo 0087/2018/E [PDF]

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti ENGIE Services, 0017/2016/E-PP

Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ENGIE Services, prevádzka Európa Zvolen, s účinnosťou od 9.9.2016  
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, 0014/2016/E-OP

Cenové rozhodnutie ÚRSO - distribúcia elektriny, 0277/2016/E
Cenové rozhodnutie ÚRSO - distribúcia elektriny, 0225/2016/E
Cenové rozhodnutie ÚRSO, elektrina č. 0173/2015/E
Cenové rozhodnutie ÚRSO, elektrina č. 0206/2015/E

Havarijný plán prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti ENGIE Services a.s. prevádzka Europa Zvolen

Štandardy kvality, Cofely Zvolen, 2015
Štandardy kvality, distribúcia, Cofely Zvolen, 2015
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO / 2015
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO / 2014


ENGIE Services a. s. Ľ Jarošova 2961/1Ľ831 03 Bratislava, IČO 35 966 289, pre prevádzku: Europa CentrumĽ Námestie SNP 9690/63, 960 01 Zvolen m e n í rozhodnutie
č. 0087/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0152/2019/E z 12. 12. 2018 na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 takto:
 
Cenové rozhodnutie URSO č.0161/2020/ E (pdf) 
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach
    
Cenové rozhodnutie URSO č.0152/2019/ E (pdf)
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

Poučenie koncového odberateľa elektriny o dodávke poslednej inštancie

 

Dôležité kontakty

SSE - Distribúcia, a.s. (platí pre región Stred na území Slovenska – elektrina)
   800 159 000
Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0009/2018/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2018-2021

Východoslovenská Distribučná, a.s. (platí pre región Východ na území Slovenska – elektrina)
   800 123 332
 Cenník distribúcie elektriny

Zverejnenie cenníku elektriny pred účinnosťou
Regulovaný subjekt  ENGIE Services , Jarošova 1, 831 03  Bratislava, IČO: 35 966 289  na roky 2019 až 2021  preberá od spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a. s. tarify, ktoré bude uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov elektriny, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf uvedených v cenovom rozhodnutí spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a. s. číslo Rozhodnutia URSO 0059/2019/E zo dňa 16.11.2018.