Aktuálna informácia o prerušení vykurovania v Bratislave

Informujeme  všetkých odberateľov, pripojených na TTZ v Bratislave  prevádzkovaných našimi spoločnosťami , že na základe vývoja a predpovede počasia sme  prerušili v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva č.152/2005, § 1 Určený čas dodávky tepla, odseky 1, 2 a 3 vykurovanie dňa 23. 4. 2015.

152

V Y H L Á Š K A 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:

 § 1

Určený čas dodávky tepla

(1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak

a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a

b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C.

(3) Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.

 

 

Deň

 

Aktuálna a predpokladaná priemerná denná teplota (stav k 23.04.2015)

 

21.4.2015

15,0

22.4.2015

13,6

23.4.2015

16,4

24.4.2015

14,5

25.4.2015

15,8

26.4.2015

17,0

27.4.2015

17,6

28.4.2015

12,8

29.4.2015

12,0

30.4.2015

12,1