EPC – Energy Performance Contracting

EPC (Energy Performance Contracting) predstavuje modernú metódu spolupráce medzi zákazníkom a dodávateľom v poskytovaní energetických služieb so zaručeným výsledkom.

Metóda EPC ponúka realizáciu úsporných opatrení v energetickom hospodárstve vrátane zabezpečenia finančných zdrojov prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých a dodávateľom zaručených úspor, tzn. bez nutnosti investície zo strany zákazníka, vlastníka a prevádzkovateľa objektu.

Výhody metódy EPC pre zákazníka:

 • Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu energetických zariadení.
 • Nie sú potrebné vlastné investície, zákazník môže využiť svoj kapitál na iné účely.
 • Zvýšenie hodnoty majetku bez vlastného kapitálu.
 • Modernizácia zariadenia a optimalizácia prevádzky prispievajúce k zlepšeniu pracovného prostredia.
 • Nulové riziko v prípade nedosiahnutia zmluvne garantovaných úspor.

Investícia a súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia sa postupne splácajú počas trvania zmluvného vzťahu z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energiu.

 

Pre koho je EPC kontrakt vhodný?

Model EPC je vhodný najmä pre projekty rekonštrukcií a modernizácií už existujúcich budov a technológií ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore.
Aby bolo možné dobre nastaviť parametre rekonštrukcie a naplánovať budúce ekonomické efekty projektu, je nutné poznať históriu využitia energetických zariadení a východiskovú úroveň spotreby energie.

Verejný sektor:

 • príspevkové organizácie, kancelárske objekty, športové a kultúrne zariadenia
 • zdravotnícke a školské zariadenia, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy pre seniorov 

Súkromný sektor:

 • výrobný (priemysel, iný komerčný),
 • nevýrobný (obchodné objekty, kancelárske budovy, kultúrne zariadenia).

Energetické služby

Referencie

 • Rekonštrukcia tepelno-technických zariadení a budov, Malacky

  Viac