Myslíme zodpovedne

Informačná kampaň ECO FRIENDLY

ECO FRIENDLY je informačná kampaň, ktorú realizuje ENGIE Services s cieľom zvýšiť informovanosť o možnostiach úspory energie, či už v domácnosti, alebo v práci. V praxi je možné, aj napriek využitiu najnovších technológií, dosiahnuť najväčšie úspory práve na strane užívateľa. Na miestach, akými sú vypínače na svetlo, klimatizačné jednotky, vykurovacie telesá či vodovodné batérie, ENGIE Services umiestňuje nálepky, ktoré informujú užívateľov o zodpovednom prístupe a možnostiach zníženia spotreby energie.  

Životné prostredie

Filozofiou spoločnosti ENGIE Services je prispieť k znižovaniu spotreby palív a negatívnych dopadov výroby tepla na životné prostredie, a to zavádzaním nových - vysoko účinných technológií a obnoviteľných zdrojov. Týmto sa zároveň snaží zmierniť dopady rastu cien primárnych energií na výslednú cenu tepla. Z primárnych palív preto využíva zemný plyn alebo alternatívnu drevnú štiepku. Okrem tradičnej výroby tepla pre klientov s vhodnou štruktúrou spotreby tepelnej a elektrickej energie zabezpečuje aj prevádzku kogeneračných jednotiek.Spoločnosť ENGIE Services v rámci energetiky ponúka aj projekty s technológiami na využitie obnoviteľných zdrojov energií. V mestách Liptovský Mikuláš, Moldava nad Bodvou, Brezová pod Bradlom, Senica, Malacky a Bratislava (MČ Vrakuňa) využíva na výrobu energie drevnú štiepku.

Takáto diverzifikácia vstupných zdrojov energií na výrobu tepla umožňuje ponúkať koncovým dodávateľom prijateľnú a dlhodobo udržateľnú cenu tepla s ohľadom na znižovanie dopadov na životné prostredie.  

ENGIE ECO školy 

ENGIE Services, v rámci projektu ENGIE ECO školy, ktorý po prvýkrát zrealizovala v roku 2015, podporila v apríli 2017 štyri školy na západnom Slovensku. Spolu s takmer stovkou žiakov z vybraných piatych a šiestych ročníkov, ako aj s dobrovoľníkmi z radov zamestnancov, vysadili v apríli na školských dvoroch stromy, kríky a zeleň. Žiaci sa navyše zapojili do interaktívnych prednášok, ktoré pripravili zamestnanci ENGIE Services a následne navštívili miestne kotolne, kde si mohli názorne prezrieť technológie slúžiace na výrobu tepla.Ak je niečo spoločensky prospešné a dobré, je potrebné v tom pokračovať, a preto sa ENGIE Services aj v roku 2017 rozhodla podporiť rovnaké školy v Pezinku, Malackách, Senici a v Rači. Do projektu bolo zapojených takmer 100 žiakov piatych a šiestych ročníkov a 30 dobrovoľníkov z radov zamestnancov ENGIE Services.

Program pripravený pre školy bol opäť pestrý a zaujímavý a v apríli sa žiaci týchto štyroch škôl rozhodne nenudili. Projekt bol rozdelený na tri časti. Prvou časťou bola prednáška, v rámci ktorej sa zamestnanci ENGIE Services snažili hravou formou priblížiť deťom spôsob výroby a distribúcie tepla a teplej vody, svet energie a jej efektívne a hospodárne využívanie.

Druhou časťou projektu, ktorá prebehla v tých istých termínoch ako prednášky, bola návšteva kotolne. Každá škola absolvovala exkurziu vo svojom meste. V rámci návštevy kotolne zamestnanci ENGIE Services ukázali deťom kde, ako a prostredníctvom akých technológií vzniká teplo, ktoré následne prichádza prostredníctvom rozvodov do ich domovov.

Poslednú časť projektu, tú najaktívnejšiu v exteriéri, venovanú výsadbe zelene, naplánovala ENGIE Services na druhú polovicu apríla. Touto formou chce deťom prakticky ukázať, aká je zeleň pre život nás všetkých dôležitá, aktívne ich zapojiť do jej tvorby a zároveň podporiť tímového ducha. V Senici a v Rači žiaci spolu s dobrovoľníkmi z radov zamestnancov ENGIE Services vysadili na školskom dvore ovocné stromy. V Pezinku boli pred vchodom do školy osadené nové lavičky, veľké kvetináče a vysadené okrasné kríky a zeleň. Na Štúrovej ulici v Malackách žiaci pred školou vysadili viac ako 80 okrasných kríkov.

„Projekty podobného charakteru majú spoločenský význam nielen pre ľudí, ktorí v danej oblasti žijú, ale aj pre všetkých zúčastnených dobrovoľníkov - kolegov z našej spoločnosti, ako aj samotných žiakov. Aj vďaka takýmto aktivitám vieme deťom priblížiť pomerne zložitý svet energií, ich význam, fungovanie a budúcnosť, ktorá nás v spojitosti s ich efektívnym a hospodárnym využívaním čaká. Je dôležité deti vzdelávať v oblasti ochrany životného prostredia, podporiť ich zvedavosť, aktivitu, pohyb na čerstvom vzduchu a aj takto ich vytrhnúť z virtuálnej reality, v ktorej často trávia celé hodiny a podporiť ich ochotu pomáhať iným a vlastnou prácou skrášľovať prostredie, v ktorom žijú,“ hovorí František Sás, riaditeľ úseku energetického kontrolingu a podporných činností ENGIE Services.
 


KAMPAŇ ECO FRIENDLY