BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ

Cieľ: žiadny smrteľný úrazNeprechádzam a
nestojím pod
visiacim bremenom.
Pred začatím práce
s horľavinami sa uistím, že
neexistuje riziko požiaru alebo
explózie.
 
Vždy stojím mimo
smeru pohybujúcich
sa zariadení a
predmetov.
Uistím sa, že pred začatím
práce sú všetky zariadenia
zabezpečené (nie sú pod
prúdom, nehrozí výbuch,
sú zaistené proti pohybu).
 
Keď pracujem vo výške,
som istený.
Keď šoférujem, nepoužívam
mobilný telefón.
 
Pred vstupom do
výkopu sa uistím, že
steny výkopu sú
zabezpečené pred
zosuvom.
Nešoférujem pod vplyvom
alkoholu alebo iných
omamných látok.
 
Pred vstupom do
uzavretého priestoru sa
uistím, že vzduch je čistý a
počas prác vzduch
kontrolujem.