Slovenské elektrárne, a.s.

Pre spoločnosť Slovenské elektrárne ENGIE Services posudzovala energetickú náročnosť vybraných objektov v Trnave, Trenčíne a vo Vojanoch. Výsledkom auditu bol popis aktuálneho stavu a návrh dvoch variantov riešení rekonštrukcie, ktoré mali  prispieť k zvýšeniu hospodárnosti a energetickej efektívnosti. Audit tiež zahŕňal spracovanie investičných nákladov a definíciu úspor v percentách pri implementácii ekonomicky výhodnejšieho riešenia.