ENGIE chce byť uhlíkovo neutrálna

ENGIE chce byť uhlíkovo neutrálna Bratislava, 1. apríl 2021 

Svet čelí klimatickej kríze. Je ešte možné odvrátiť neodvrátiteľné? Spomaliť klimatické zmeny? Aj bez odpovede na túto otázku je jasné, že našou spoločnou úlohou a snahou by malo byť, aby sme sa o to aspoň pokúsili. Či už na úrovni jednotlivcov, spoločností, korporácií alebo štátov. Skupina ENGIE, ktorá patrí medzi popredných svetových dodávateľov energie a energetických riešení, prikladá tejto úlohe strategickú dôležitosť. Vyjadrila ju aj vo svojom zámere (“raison d’être”), ktorý bol prijatý na valnom zhromaždení akcionárov v roku 2020: „Naším zámerom je urýchliť prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku prostredníctvom zníženia spotreby energie a vďaka riešeniam priaznivým pre životné prostredie. Náš cieľ spája spoločnosť, jej zamestnancov, klientov a akcionárov a zosúlaďuje ekonomickú výkonnosť s pozitívnym vplyvom na ľudí a planétu.“
 
Skupina ENGIE je v boji proti klimatickým zmenám aktívna už 15 rokov. V roku 2015 implementovala nový akčný plán, ktorý bol zosúladený s medzinárodnými cieľmi a záväzkami (napr. aj s Parížskou dohodou COP21). Odvtedy sa jej podarilo podstatne znížiť emisie skleníkových plynov, a to najmä vďaka radikálnym strategickým zmenám, zameraním na nízkouhlíkové aktivity, zelenú energiu a znižovaním spotreby u svojich zákazníkov.
 
Čo ďalšie sa ENGIE v tejto oblasti podarilo?
 • V portfóliu má viac ako 800 zdrojov na výrobu obnoviteľnej energie
 • 19 % zvýšenie kapacity výroby obnoviteľnej energie od roku 2016
 • 59 % zníženie emisií skleníkových plynov od roku 2016
 • o 72 % menej uhlia pri výrobe energie od roku 2015
 • 466 mil. eur – investície a výdavky spojené s ochranou životného prostredia v roku 2020
ENGIE získala Certifikáciu SBTi (Science Based Targets) pre nové ciele do roku 2030, ktoré sú kľúčové pre prechod Skupiny k uhlíkovej neutralite.
 
Aké sú ciele ENGIE do roku 2030?
 • 58% obnoviteľných zdrojov energie v jej energetickom mixe
 • 52% zníženie emisií CO₂ na kWh vyrobenej energie
 • 35% zníženie spotreby vody priemyselnými činnosťami*
*v porovnaní s rokom 2019


 
Medzinárodná Skupina ENGIE si v súlade so svojím zámerom stanovila 3 hlavné strategické priority, ktoré by jej mali pomôcť s urýchlením transformácie v energetike a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. 
 
 1. Akcelerácia investícií do obnoviteľných zdrojov s ambicióznym cieľom zvýšiť kapacitu obnoviteľnej energie z 3 na 4 GW ročne.
 • Zameranie na rozvoj obnoviteľných energií (solárna, vodná a veterná energia,  biomasa) a investície do pokrokových technológií (veterná energia na mori, bioplyn, vodík).
 1. Zvýšenie investícií do infraštruktúry
 • Posilnenie a diverzifikácia infraštruktúry s cieľom zabezpečiť efektívny prenos energie z miesta jej výroby k odberateľovi.
 1. Zameranie na klientske riešenia
 • Najmä v oblasti nízkouhlíkovej výroby energie, energetickej infraštruktúry a s ňou súvisiacich službách, pri poskytovaní sofistikovaných, integrovaných a komplexných riešeniach pre mestá, komunity a priemyselné odvetvia. Medzi hlavné činnosti v tejto oblasti patrí mestské vykurovanie a chladenie, decentralizovaná výroba energie, energeticky efektívne riešenia, smart cities, zelená mobilita a inžiniering.
 
A aby nezostalo iba pri slovách a strategických zámeroch, ENGIE pravidelne vyhodnocuje svoje projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na boj proti klimatickým zmenám a na zníženie uhlíkovej stopy. Na záver preto prinášame prehľad niekoľkých úspechov, ktoré sa jej podarilo v tejto oblasti dosiahnuť v roku 2020.  
 
 • + 3 GW kapacity výroby z obnoviteľných zdrojov uvedených do prevádzky
  • Takmer + 2 GW / USA, + 300 MW / Mexiko, + 205 MW / Nórsko, + 200 MW / Francúzsko, + 169 MW / Španielsko, + 144 MW / India
 • Významné akvizície v segmente vodnej energie na európskom trhu
  • ENGIE sa stalo druhým najväčším prevádzkovateľom vodných elektrární v Portugalsku (+1,7 GW)
 • Akcelerácia v oblasti veternej energii na mori
  • Uvedenie do prevádzky: Windfloat Atlantinc park v Portugalsku (+ 25 MW)
  • Inštalácia SeaMade turbíny v Belgicku (+487 MW)
 • Vedúce postavenie v oblasti zelených korporátnych PPA (Power Purchase Agreement)
  • 1,5 GW zakontrahovaných v roku 2020 verejnou správou a spoločnosťami  
  • Spolupráca ENGIE X Amazon: projekty z oblasti výroby obnoviteľnej energie s kapacitou 650 MW v Európe a USA
 • Projekty z oblasti obnoviteľných plynov
  • Biometán: + 20 % výrobných jednotiek v roku 2020
  • Obnoviteľný vodík: + 30 projektov
 • Priekopnícke technológie zajtrajška
  • SPORE, Singapur - inaugurácia pilotného projektu 100 % obnoviteľných mikrosústav (microgrid)
  • GAYA, Francúzsko -  prvá molekula syntetizovaného metánu z odpadu
  • ZEBRA, Francúzsko - prvé 100% recyklovateľné rameno veternej turbíny
 
Ak vás táto téma zaujíma, prečítajte si viac na engie.com:
Náš zámer
Naša stratégia
Naše klimatické záväzky

 

 
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com