Ako čítať vyúčtovanie faktúry?

Ako čítať vyúčtovanie faktúry? Strana 1. - Faktúra

1. Základné údaje o faktúre – číslo faktúry, variabilný symbol, konštantný symbol
2. Korešpondenčná adresa - vo väčšine prípadov je to adresa správcu objektu
3. Odberateľ - informácia o odberateľovi tepla
4. Dôležité dátumy - dátum splatnosti, vystavenia, dodania, meno a kontakt na osobu zodpovednú za vystavenie faktúry
5. Vyčíslenie nákladov za odber tepla - suma, ktorá bola vyfakturovaná v priebehu roka, či už vo forme preddavkových platieb, alebo ako reálna fakturácia po mesiacoch. V prípadoch kde sa nerozpočítava studená voda na prípravu TÚV, riadok chýba
6. Celková suma na faktúre - kladná hodnota znamená nedoplatok, ktorý je potrebné uhradiť, záporná hodnota – dodávateľ vráti odberateľovi preplatok

Strana 2. - Rozpis nákladov

1. Názov zdroja - zdroj, prostredníctvom ktorého je dom zásobovaný teplom
2. Údaje o spotrebe odberateľa - popis služby (variabilná zložka ÚK, TÚV, fixná zložka ÚK, TÚV, prípadne studená voda, obdobie za aké sa vyúčtovanie uskutočňuje, spotreba v kWh na m3).
Jednotková cena tepla – pri vyúčtovaní skutočná, počas roka cena tepla schválená ÚRSOM.
V prípade studenej vody ide o jednotkový náklad na základe fakturácie dodávateľa vody.
Základ dane - označenie R1 až Rn, odkaz na časť 3, resp. 5
3. Podiel spotreby domu voči celkovej spotrebe - v prípade, ak dochádza k prerozdeleniu nákladov na celý okruh (vo väčšine prípadov ide o TÚV)
4. Grafické znázornenie - spotreba tepla a porovnanie s predchádzajúcim rokom
5. Informácie o meračoch tepla - na základe ktorých je určená spotreba tepla.
V prípade reklamácií faktúr za teplo je potrebné kontaktovať osobu uvedenú na prvej strane faktúry.
 
Vysvetlenie skratiek: 
ÚK – ústredné kúrenie
TÚV – teplá úžitková voda
ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com