Smart City riešenia – sen alebo realita?

 Smart City riešenia – sen alebo realita?  Od 19. do 21. septembra 2017 sa v centrále ENGIE v Paríži, neskôr v Beaune a Dijone, konal seminár zameraný na zdieľanie skúseností s riešeniami Smart City a verejného osvetlenia. Odborného seminára sa medzi zástupcami z 13 krajín Európy zúčastnil aj Pavol Plavnický, obchodno-technický zástupca z Divízie obchodných činností ENGIE na Slovensku, ktorý nám priblížil svoj pohľad na využiteľnosť Smart City riešení u nás a v okolitých krajinách.
 
Čo bolo cieľom semináru Smart City a Public lighting?
Cieľom bolo okrem prezentácie nových trendov v smart riešeniach aj zdieľanie referencií a poznatkov z ich aplikovania z pohľadu technických detailov, právnych a obchodných aspektov.

Tak ako na Slovensku, aj v iných krajinách Európy je téma Smarty City a verejného osvetlenia mimoriadne aktuálna. ENGIE sa profiluje ako líder v rámci poskytovaní týchto moderných riešení. Niektoré z krajín majú už s podobnými projektami skúsenosti a materský koncern im poskytuje, prostredníctvom špecializovaných oddelení a tímov,  administratívnu, technickú a komunikačnú podporu.

Ako sa hovorí – nemusí sa každý učiť z vlastných chýb, a tak z môjho pohľadu jedným z hlavných cieľov bola najmä výmena skúseností z reálnych uskutočnených projektov a prípravy ponúk.
 
Sú v rámci prípravy ponúk do tendrov zameraných na verejné osvetlenie a Smart City riešenia  medzi jednotlivými krajinami rozdiely?

Vo Francúzsku sú napríklad ponuky pripravované s väčším dôrazom na vizuálnu stránku. Vytvárajú krátke názorné videoprezentácie a vizualizáciu reálneho stavu pred a po rekonštrukcii osvetlenia.

V rámci prípravy ponuky Smart City riešení pre mesto Dijon, na ktorej 3 mesiace pracoval tím 15-tich ľudí, vytvorili v ENGIE špeciálny show room, v rámci ktorého si zástupcovia mesta mohli osobne prezrieť všetky aplikácie, jednotlivé komponenty a technologické riešenia.

Aj keď projekt nakoniec nevyhrali, show room sa aj naďalej využíva v rámci ponúk pre mestá vo Francúzsku a aj v iných krajinách Európy. Okrem toho tím odborníkov v týchto priestoroch pracuje na vývoji vlastného softvéru Smart City platformy. 
 
Aký je na trhu v krajinách EU, z pohľadu kolegov z ENGIE, záujem o Smart riešenia?
Dalo by sa povedať, že záujem o tieto riešenia je, aj keď zatiaľ nie veľmi značný. Pozornosť sa skôr orientuje na modernizáciu verejného osvetlenia. Vnímame to tak, že modernizácia osvetlenia je zatiaľ jedinou súčasťou Smart City, ktorá sa sama zaplatí. Obyčajne to býva tak, že ostatné riešenia Smart City sa nabaľujú na pôvodnú a hlavnú ponuku rekonštrukcie osvetlenia.
 
Predpokladám, že aj proces tendrovania je iný ako u nás.
Zväčša áno. Vo Francúzsku sa napríklad v rámci modernizácie verejného osvetlenia vymieňajú iba samotné svietidlá. U nás aj podzemná kabeláž, rozvádzače a stožiare. Francúzski kolegovia prevádzkujú a ručia iba za svietidlá a časti siete verejného osvetlenia, ktoré sami vymenili. Na Slovensku je bežnou požiadavkou prevádzkovať celú sieť a ručiť aj za podzemné káble, ktoré spoločnosť nevymieňala. Je preto oveľa náročnejšie navrhnúť riešenie tak, aby bolo ekonomicky rentabilné.

Ďalším zaujímavým rozdielom je napríklad ponuka osvetlenia architektonických pamiatok, ktorá je vo Francúzsku bežnou súčasťou tendrov. Z dlhodobého ekonomického hľadiska má svoj význam, keďže mestá sa snažia udržať turistov vo svojich uliciach aj po zotmení. Na Slovensku požiadavky osvetlenia  pamiatok, vzhľadom k obmedzeným rozpočtom miest, zatiaľ stále nie sú aktuálne.
 
Čo vás v rámci semináru zaujalo z technickej stránky?  
Prínosným bolo pre mňa stretnutie s kolegom z ENGIE Laborelec, ktorú využíva materský koncern ako svoje akreditované vývojové a testovacie centrum. Keďže na Slovensku mám na starosti aj prípravu ponúk modernizácie verejného osvetlenia, prirodzene ma zaujímali najnovšie trendy a výsledky testov. Potešilo ma, že v rámci našich riešení používame svietidlá a komponenty, ktoré boli počas testovania vynikajúco hodnotené.

Z technického hľadiska bola pre mňa zaujímavá aj prezentácia najnovších trendov v oblasti využitia snímačov a detektorov pohybu, komunikačných modulov a meshovej komunikácie na osvetlenie.
 
Okrem spomínaných technických zariadení, aké iné prezentované smart aplikácie a systémy vás zaujali?
Zaujal ma systém „svetelnej bubliny“, ako súčasť adaptívneho osvetlenia, ktorý reaguje na vonkajšie podnety – detekuje pohyb, mení intenzitu osvetlenia v závislosti od podmienok (zasnežená vozovka, hmla). Systém „svetelnej bubliny“ nie je nový, stále sa vyvíja a má aj svoje nedokonalosti, ale zaujal ma z hľadiska úspory energie, ktorú mestám môže priniesť. Jeho podstatou je sledovanie pohybu osôb alebo vozidiel na vozovke, pričom svetelný senzor zaznamená pohyb a svetlo sa rozsvieti okolo objektu, ktorý sa pohybuje a nasleduje ho.
Dá sa povedať, že človek alebo vozidlo sa pohybuje akoby vo „svetelnej bubline“. Pritom dochádza k úspore energie, pretože osvetlený je iba jeden objekt a nie celá ulica. Ako som už spomínal, aplikácia má ešte svoje nedokonalosti, ktoré sa zistili pri testovaní. V jednom z miest sa pri spustení aplikácie vo väčšom vetre adaptívne osvetlenie zmenilo na stroboskop. Aplikácia tiež nevie dopredu predikovať správanie objektu. Ak teda po ulici v určitej rýchlosti beží človek, osvetlenie predpokladá a prepočítava, ako sa bude ďalej pohybovať. Zatiaľ však nedokáže dostatočne rýchlo zareagovať na zmenu smeru, rýchlosť, spomalenie, zastavenie alebo iné neočakávané správanie.
 
Spomínali ste, že v ENGIE show roome v Dijone kolegovia vyvíjajú vlastnú softvérovú Smart City platformu.
Smart City platforma je navrhnutá s cieľom integrovať všetky riešenia riadenia mesta do jedného systému. Platformu si môžete predstaviť ako systém s niekoľkými vrstvami, pričom základnou vrstvou môže byť osvetlenie, ďalšou svetelné dopravná signalizácia, aplikácia pre riadenie odpadového hospodárstva, bezpečnostné kamery, komunikácia s občanmi... Všetky vrstvy sú prepojené a vzájomne synergicky reagujú na podnety. Čím viac vrstiev systém obsahuje, tým je komplikovanejšie ich vzájomne prepojiť.

V reálnej situácii potom jeho využitie môže vyzerať tak, že ak dispečer pri jednom zo stĺpov verejného osvetlenia zaznamená prostredníctvom kamery výtržníctvo, systém mu automaticky ponúkne prednastavené možnosti riešenia situácie – privolanie polície, zdravotnej služby... Niektoré riešenia budú zapnuté automaticky, iné budú podliehať následnému schváleniu.

Zaujal ma aj príspevok zameraný na propagáciu využívania ekologicky preferovanej mestskej hromadnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dodržiavania dopravného poriadku bez ohľadu na dopravnú situáciu v meste. Dodržanie stanovených časov v rámci harmonogramu mestskej prepravy bolo docielené zabudovaním GPS lokátorov do autobusov a električiek MHD s následným prepojením s reálnom dopravnou situáciou v meste. Senzory a neskôr systém, vyhodnocujúci celkovú dopravnú situáciu v meste, tak môže ovplyvňovať plynulosť premávky prostredníctvom svetelnej signalizácie v prospech prostriedkov MHD.
 
Všetky tieto riešenia sú veľmi zaujímavé. Otázkou zostáva, či sú v súčasných podmienkach aj reálne uplatniteľné. Teda, či sú podľa vás momentálne Smart City riešenia viac snom alebo skutočnosťou?
Smart City riešenia budú jedného dňa určite bežnou realitou. Zatiaľ je to z môjho pohľadu viac sen ako skutočnosť. Riešenia už existujú, ale ich uplatniteľnosť v našich podmienkach je, s prihliadnutím na obmedzené rozpočty miest, zatiaľ stále nízka.

Na Slovensku je Smart City sen, ktorý sa raz stane skutočnosťou – prepojenie osvetlenia, dopravy, odpadového hospodárstva, merania spotrieb energií, komunikácie s občanmi. Jednoducho riešenia pre jednoduchší a pohodlnejší život v mestách, navrhnuté s ohľadom na ochranu životného prostredia. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com