Optimalizácia distribučnej sústavy tepla pre IKEA Industry v Malackách

Optimalizácia distribučnej sústavy tepla pre IKEA Industry v Malackách ENGIE Services v lete 2017 zoptimalizovala distribučnú sústavu tepla pre nový výrobný závod na výrobu dosiek BOARD, Skupiny IKEA Industry v Malackách. Podľa prvých výsledkov z testovacej prevádzky došlo k výraznému zlepšeniu výkonových parametrov distribučnej sústavy. Spolupráca s IKEA Industry sa v tomto období rozširuje aj v rámci závodu IKEA Flatline, kde ENGIE pripravuje návrh projektu optimalizácie systému vykurovania. 
 
Projekt optimalizácie prenosu tepla
IKEA Industry Slovakia (bývalý Swedwood a Swedspan) vznikla v máji 2013 vytvorením novej organizácie s jednoduchšou organizačnou štruktúrou. V súčasnosti má na Slovensku 5 výrobných závodov. V Malackách sa nachádzajú tri z nich – IKEA Components, IKEA Board a IKEA Flatline.

V roku 2013 ENGIE Services vybudovala pre IKEA Board centrálnu strojovňu s výkonom prenosu tepla 12 MW. Počas prvých rokov bolo potrebné zvýšiť a optimalizovať prenos tepla naprieč celým závodom IKEA Industry - BOARD. Na základe predošlej úspešnej spolupráce IKEA Industry oslovila ENGIE Services so žiadosťou o návrh riešenia optimalizácie vykurovacej sústavy aj v susednom závode IKEA Flatline. „Našou úlohou bolo optimalizovať vykurovacie okruhy, a to nielen na úrovni strojovne, ale aj na úrovni jednotlivých vykurovacích okruhov sústavy tak, aby bolo možné preniesť požadované množstvo energie do všetkých závodov IKEA v Malackách vrátane novovybudovaných skladov IKEA Components,“ vysvetľuje Juraj Sochor, riaditeľ regiónu Bratislava, ENGIE Services.

Celý projekt sa pripravoval takmer rok. Počas tohto obdobia boli vykonané viaceré merania, výpočty a analýzy, ktorých výsledkom bol návrh novej sústavy, začínajúcej v strojovni a pokračujúcej  potrubnými trasami až po spotrebné miesta tak, aby bolo možné preniesť požadované a dostatočné množstvo tepla do všetkých závodov IKEA Industry.

Realizácia riešenia úspešne prebehla v lete v roku 2017 počas 10-dňovej odstávky, počas ktorej boli vykonané všetky potrebné úpravy v strojovni a na potrubných trasách a doplnili sa chýbajúce zariadenia a výmenníky.
 
Inžiniersky náročný projekt bol úspešný 
Výsledkom úprav bola optimalizácia prenosu tepla. „V súčasnosti v rámci projektu prebiehajú záťažové skúšky. Počas týchto chladných dní sa testuje skutočné množstvo tepla a energie, ktoré dokáže sústava preniesť. Prvé výsledky, zaznamenávajúce dosiahnutie požadovaných výkonových parametrov sústavy, potvrdzujú správnosť nášho riešenia,“ hovorí Juraj Sochor.

Z pohľadu ENGIE sa jedná o špecifický projekt, ktorý bol výnimočne náročný na inžiniering, keďže bolo potrebné zmerať, prepočítať a zanalyzovať celú prenosovú sústavu vrátane tlakových pomerov, prietokov a prenesenej energie. Celý projekt bol kalkulovaný aj pomocou simulačných  programov hydrauliky a exaktných meraní prietokov a tlakov v sústave v reálnom čase, ktoré boli základom pre návrh jednotlivých úprav.

„Projekt bol špecifický aj tým, že v ňom ENGIE mohla naplno využiť svoje dlhoročné skúsenosti s prevádzkou zdrojov tepla. Jedná sa o prvý väčší komplexný projekt optimalizácie energetickej sústavy  v oblasti priemyslu s garantovaným výsledkom. Opäť sa potvrdilo, že náš projekt bol pre klienta úspešný najmä vďaka poskytnutiu komplexného riešenia,  teda nielen služieb z oblasti inštalácie technológií, ale aj energetického manažmentu,“ uzatvára Juraj Sochor. 
 
Záruka
ENGIE poskytuje IKEA Industry kompletnú záruku na funkčnosť diela a podľa garančných podmienok aj záruku na prenos maximálneho množstva energie (vyjadrenej v MW) naprieč celou sústavou.
 
Rozšírenie spolupráce so závodom IKEA Flatline
ENGIE aj naďalej pokračuje v spolupráci s IKEA Industry, konkrétne v závode Flatline, v rámci ktorého poskytuje služby technického servisu a MaR (meranie a regulácia). Okrem toho v súčasnosti vykonáva meranie, výpočty a návrh projektu optimalizácie systému vykurovania celého závodu, v ktorom je spoločnosť ENGIE garantom celkového riešenia, teda nielen projekčného, ale aj realizačného.

 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com