Naši absolventi si dnes môžu vyberať

Naši absolventi si dnes môžu vyberať  Rozhovor s riaditeľom Strednej odbornej školy technológií a remesiel na Ivánskej ceste v Bratislave – Ing. Ľubomírom Kovaľom, ktorý pracuje v školstve viac ako 28 rokov. Vďaka svojim odborným znalostiam, manažérskym zručnostiam, ale aj ľudskému prístupu stojí na čele vedenia SOŠ už úctyhodných 25 rokov.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNOLÓGIÍ A REMESIEL

Vaša škola má viac ako 50-ročnú tradíciu a  úspešne drží krok so stále sa rýchlejšie meniacim trhovým prostredím a technologickým vývojom. Investujete do materiálneho a technického vybavenia školy, zriadili ste jazykové laboratórium a zabezpečili nadštandardné vybavenie výpočtovou technikou. Aké ďalšie kroky robíte preto, aby sa vaša škola mohla pýšiť prívlastkom moderná a progresívna?

V súčasnosti sa nám podarilo získať prostriedky z EÚ na podporu odborného vzdelávania a plánujeme kompletne zrekonštruovať dielenské priestory tak, aby spĺňali náročné kritériá európskej strednej odbornej školy. Dielne, ktoré budú vybavené najmodernejšími zariadeniami, budú slúžiť študentom z odborov zameraných na stavebníctvo, elektrotechniku, drevársku výrobu, energetiku a technické zariadenia budov.

Každá úspešná firma, ktorá chce napredovať, musí mať jasnú víziu, stratégiu a ciele. Máte aj vy, ako riaditeľ školy, nastavenú stratégiu a ciele pre vašu školu?

Riaditeľ je volený do funkcie Radou školy a pri voľbách musí preukázať stratégiu a koncepciu rozvoja školy. V súčasnosti je naším cieľom vybudovať úspešné vzdelávacie centrum, ktoré by spojilo školu s centrom odborného vzdelávania. Snažíme sa vytvoriť organizáciu, ktorá by aktívne sledovala požiadavky stále sa meniaceho trhu práce a vedela na ne reagovať takými zmenami v rámci školských procesov, ktoré by zabezpečili lepšiu pripravenosť našich žiakov pre vykonávanie práce v odbore, ktorý študujú.

Naším cieľom je ponúkať komplexné vzdelávacie služby. Od formálneho vzdelávania, ktoré býva ukončené výučným listom, až po krátkodobé vzdelávacie aktivity, ktoré by umožnili žiakom získať praktické zručnosti v rámci konkrétnej technológie. Ponuka vzdelávania sa netýka iba mládeže, ale ponúkame ju aj vekovo starším záujemcom o štúdium, napríklad aj v rámci ich rekvalifikácie alebo doplnenia vzdelania v odbore. Ak by som to mal vyjadriť percentuálne, tak práve títo študenti u nás dnes tvoria približne 15 % zo všetkých žiakov školy.   

Funkciu riaditeľa SOŠ vykonávate už 25 rokov. Na ktorý úspech, alebo úspechy, ste počas vášho pôsobenia hrdý?  

Počas celej mojej pracovnej kariéry je pre mňa hybnou silou slovo nespokojnosť. Snažím sa stále robiť veci lepšie a neuspokojiť sa s dosiahnutým výsledkom. Hľadám ďalšie výzvy a snažím sa veci okolo seba neustále zlepšovať.

Keď som v 90. rokoch prišiel do školy, v Bratislave bolo 6 podobných stredných škôl. Dodnes prežili iba dve. Jedna je štátna, to sme my a a druhá je súkromná. Teším sa, že aj naďalej úspešne napredujeme, že máme takmer 400 študentov a široké portfólio študijných odborov s vysokým percentom uplatniteľnosti v praxi.  Vďaka za to patrí hlavne mojim kolegom, s ktorými sa spolu snažíme v tejto neľahkej dobe bojovať doslova o každého žiaka. Takže zjednodušene povedané, som hrdý na to, že vôbec existujeme. 

Stále sa hovorí, že mladí preferujú štúdium na gymnáziách a stredných školách, po ukončení ktorých majú lepšie predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Podľa trendov teda veľký záujem o štúdium na odborných stredných školách nie je. Vnímate to podobne?

Myslím si, že sa to už pomaly začína meniť. Teší ma, že médiá začínajú intenzívnejšie podporovať odborné školstvo. Firmy sa v posledných rokoch tiež viac zaujímajú o výchovu odborne zdatných špecialistov, ktorých je dnes na trhu práce nedostatok a snažia sa užšie spolupracovať s odbornými školami. Pracovné portály ponúkajú zaujímavé pozície pre našich študentov a samozrejme prejavuje sa aj presýtenosť trhu práce z hľadiska uplatnenia absolventov humanitných odborov.

Dôvodom, prečo možno nie je o štúdium na odborných školách taký záujem, je aj fakt, že dnešní mladí ľudia sa už tak často nestretávajú s manuálnymi činnosťami, s ktorými si niektorí odborné vzdelávanie spájajú. Na základnej škole napríklad neexistuje, ak tak len v malom rozsahu, technická príprava, ktorá by žiakom tieto činnosti priblížila a umožnila im tak nadobudnúť manuálne zručnosti, a možno aj túžbu pracovať v odboroch súvisiacich s takouto prácou.  

Má vaša škola naplnenú kapacitu? 

Kapacitu úplne naplnenú nemáme, ale na druhej strane sa nám podarilo zastaviť pokles žiakov. V súčasnosti máme 400 žiakov a patríme medzi väčšie odborné školy, čo osobne považujem za úspech. A to najmä preto, lebo ponúkame 2 a 3-ročné učebné odbory, od ktorých už väčšina škôl  upustila. Dnes je na Slovensku boom v podobe snahy získať formálne osvedčenie o štúdiu v podobe maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu. Výučný list sa berie ako niečo podradnejšie. A práve z tohto dôvodu považujem za úspech, že sa nám darí napĺňať aj nepopulárne učebné odbory približne rovnakým počtom študentov.

Je teda zrejmé, že záujem o štúdium na vašej škole je. Čomu za to vďačíte? Čo je podľa vás pre žiakov zo základných škôl hlavným dôvodom, prečo sa k vám hlásia?

Žiakom zo základných škôl sa snažíme ponúkať v primeranej a pravdivej forme čo najviac informácií o škole, ale aj o ďalších možnostiach ich uplatnenia po jej absolvovaní. Keďže, ako som už spomínal, ponuka štúdia na stredných školách prevyšuje dopyt, školy doslova bojujú o každého žiaka, a teda sa ich snažia aj svojimi komunikačnými aktivitami presvedčiť, prečo je pre nich výhodné študovať práve u nich. Z tohto dôvodu má naša škola vlastného zamestnanca, ktorý je zodpovedný za PR.Z môjho pohľadu je tiež veľmi dôležitá celková atmosféra, ktorú na škole máme. V otvorenej a priateľskej atmosfére sa lepšie študuje a naši žiaci sa v priestoroch školy cítia dobre. A keď sú žiaci spokojní, je to pre nás tá najlepšia vizitka, pretože spokojní žiaci nás odporučia ďalej svojim kamarátom a známym a osobné svedectvo je dôveryhodnejšie než akákoľvek prepracovaná komunikačná kampaň.  

Vašim študentom ponúkate množstvo benefitov - motivačné štipendium, štúdium v moderných učebniach, záujmové aktivity, finančnú odmenu za prax... Čo podľa vás zaujíma študentov z ponúkaných výhod najviac? 

Naši študenti asi najviac oceňujú finančné benefity, keďže pomerne vysoké percento z nich pochádza zo sociálne slabšieho prostredia. Hovoríme napríklad o finančných odmenách za prax alebo motivačné štipendium.

Žiaci tiež oceňujú prepojenie teórie s praxou. Veľmi radi chodia na exkurzie do firiem, preferujú názorný výklad v priestoroch spoločnosti pred teoretickou prednáškou na hodine. Je to pochopiteľné, pretože akokoľvek by sme sa snažili, v škole nedokážeme vytvoriť takú pracovnú atmosféru, aká vládne vo firmách. Teda aj časovým tlakom na dokončenie projektov, splnením prísnych nariadení BOZP, kladmi a zápormi tímovej práce či ďalšími eventualitami, ktoré sú súčasťou reálneho pracovného prostredia a ktoré sa nám v škole nikdy nepodarí umelo vytvoriť.

Okrem toho žiaci oceňujú aj finančné príspevky, ktoré im škola dáva napríklad na lyžiarsky výcvik či pracovné oblečenie. Snažíme sa minimalizovať finančné požiadavky školy na rodičov žiakov. 

TEÓRIA A PRAX

O aké odbory je na vašej škole najväčší záujem? 

Z tých maturitných odborov je to dnes mechanik počítačových sietí. Podarilo sa nám rozbehnúť nové odbory zamerané na energetiku, a to je mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení, elektromechanik pre chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Na tieto odbory máme veľmi dobrú odozvu od žiakov zo základných škôl a ich rodičov, ale aj od firiem - potenciálnych budúcich zamestnávateľov.

Samozrejme bojujeme aj o odbory, o ktoré nie je medzi žiakmi až taký záujem, so zameraním na  stavebníctvo a strojárstvo, pretože práve aj po absolventoch tohto štúdia je na trhu práce v súčasnosti najväčší dopyt.

Podľa dostupných zdrojov na Slovensku vo všeobecnosti nie je veľký záujem o duálne vzdelávanie. A to ako zo strany firiem, tak zo strany študentov, či skôr ich rodičov. Čo je podľa vás dôvodom tohto stavu?

V súčasnosti nemáme ani jedného žiaka, ktorý by bol zapojený do duálneho vzdelávania. Mám na mysli duálne vzdelávanie, pri ktorom dochádza k zmluve medzi zákonným zástupcom a firmou a následne firmou a školou. U nás preferujeme pružnejší, tzv. školský systém, teda systém, v rámci ktorého zmluvu o praxi a vzdelávaní uzatvára s firmou škola. Ak by som to mal vysvetliť, uprednostňujeme možnosť pružnejšie si vyberať firmy, oblasti pôsobenia a technológie, ktoré žiaci v rámci praxe využívajú. Nie sme tak viazaní na jednu firmu, jednu oblasť pôsobenia a jednu technológiu, ktorú firma, s ktorou by mal žiak v rámci duálneho vzdelávania zmluvu, využíva.

Sme informovaní, že v súčasnosti firmy nie sú technologicky, ale ani personálne pripravené na to, aby mohli plniť školský vzdelávací program. Takže hlavne menšie firmy vítajú spoluprácu s našou školou v rámci školského systému praktického vyučovania.  

V tejto súvislosti musím povedať, že o ponuku praxe pre našich žiakov prejavujú firmy enormný záujem. Každý rok ich musíme odmietať, keďže množstvo študentov, ktorí sa môžu praxe zúčastniť je obmedzené a dopyt firiem prevyšuje naše možnosti. Firmy majú o prax záujem, pretože sa často stáva, že žiaci, ktorí v určitej firme praxujú, nastúpia po skončení štúdia do danej spoločnosti na plný úväzok. Z môjho pohľadu je to pre firmy určite výhodný spôsob ako získať nových zamestnancov v odboroch, o ktoré je na trhu práce najväčší záujem.

Čo by pomohlo naštartovať alebo zlepšiť fungovanie duálneho systému vzdelávania?

Duálny systém v súčasnosti podľa mňa vyhovuje najmä väčším firmám, ktoré umožňujú žiakom praxovať v dielňach alebo v jednom konkrétnom priestore. V rámci našich odborov sú žiaci nútení často meniť prostredie a priestory firmy. Dobrou správou je, že s problematikou duálneho systému sa pracuje, a tak verím, že časom sa podarí prispôsobiť ho väčšine žiakov a škôl tak, aby ho mohli ešte lepšie využívať. 

V minulom školskom roku sme prijali vaše pozvanie na stretnutie výchovných poradcov základných škôl so zástupcami firiem, s ktorými spolupracujete. Čo bolo vaším hlavným zámerom a aký bol záver a spätná väzba z tohto stretnutia? Splnilo očakávania všetkých zúčastnených strán?

Či stretnutie splnilo očakávania všetkých strán ukáže čas. Nás, napriek tomu, že sme ho pripravovali, prekvapilo, ako otvorene firmy hovorili o možnostiach, ktoré svojim zamestnancom a našim budúcim absolventom poskytujú. Cieľom stretnutia bolo urobiť akési premostenie medzi základnými školami a firmami. Iniciačným momentom boli hlasy výchovných poradcov zo základných škôl, ktoré hovorili o tom, že stredná škola nasľubuje čokoľvek, aby získala nových žiakov. Na základe toho sme sa rozhodli pozvať zástupcov základných škôl a firiem, aby im tieto priamo predstavili reálne pracovné podmienky a benefity, ktoré by mohli získať budúci absolventi našej školy po nástupe do ich spoločností.

Deklarujete 100 % uplatniteľnosť absolventov po štúdiu. Je tomu naozaj tak alebo je to iba reklamný slogan? 

Na zamestnateľnosť absolventov sa dá pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Keďže nerobíme výber, ale robíme nábor žiakov, máme na škole aj študentov, ktorí majú nízku motiváciu a malý záujem o vzdelávanie. Z daného dôvodu si aj po ukončení školy zložitejšie hľadajú budúceho zamestnávateľa. Na druhej strane však môžem povedať, že z celkového počtu absolventov nám úrad práce vykazuje 2,7 % nezamestnanosť, čo je medzi strednými školami v rámci Bratislavy veľmi dobrý výsledok.

Záujem firiem o našich absolventov je veľmi vysoký. Každý z našich absolventov, ak chce, si určite miesto nájde a môže si vyberať spomedzi množstva ponúk. Z tohto hľadiska by som povedal, že 100 % uplatniteľnosť je na mieste, závisí však od prístupu absolventa k ponukám na trhu práce a chuti pracovať.

SPOLUPRÁCA S ENGIE

Vaši študenti v minulosti absolvovali niekoľko návštev našich tepelných zdrojov a v súčasnosti hľadáme ďalšie vhodné formy pravidelnej spolupráce. V čom vidíte prínos spolupráce s firmou zaoberajúcou sa poskytovaním služieb v oblasti energetiky a správy nehnuteľností pre vašu školu a študentov?

Na škole máme viacero odborov, ktoré úzko súvisia so službami, ktoré ENGIE poskytuje. Hovorím napríklad o technikovi energetických zariadení budov. Keďže sa jedná o nový odbor a študentov máme zatiaľ iba v druhom ročníku, určite vidím potenciál na spoluprácu v rámci ich praxe u vás.Na jeseň tohto roku sa vaša škola zapojila do projektu ENGIE ECO školy. Ako hodnotíte tento projekt? Bol pre vás a študentov prínosný?

Myslím si, že je to vynikajúci projekt. Oceňujeme snahu energetickej firmy podporovať zlepšovanie životného prostredia v rámci revitalizácie zelene na školách. Je to dobrý nápad. O to viac, že aj naši vlastní študenti sa aktívne zapojili do výsadby zelene, a teda sami zistili, aké náročné, ale verím, že aj krásne, je vysadiť strom.  

NA ZÁVER...

Ak by si tento článok čítali aj vaši študenti, čo by ste im ako riaditeľ školy chceli povedať s ohľadom na ich budúcnosť a ďalšie pôsobenie po ukončení štúdia v praxi? 

Ťažko radiť mladým ľuďom, lebo majú vlastné predstavy o živote a nás starších často berú ako mentorov. Všetko si chcú sami vyskúšať. Za seba by som im teda na základe vlastných životných skúseností povedal, že počúvať iných je veľmi dobré a stojí to za to. Človek nemusí vždy naraziť, môže tomu predísť a poučiť sa z chýb iných.

Na druhej strane by som chcel všetkým absolventom popriať, aby sa im v živote darilo, aby boli úspešní v práci a vo firme, ktorú si vyberú. Toto je aj mojím osobným cieľom, vytvoriť im na škole také podmienky, aby sa im to podarilo po jej skončení dosiahnuť. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com