Ak podnikáte v energetike, neprehliadnite nový zákon prinášajúci povinnosti

Ak podnikáte v energetike, neprehliadnite nový zákon prinášajúci povinnosti Od 24. 02. 2017 je účinný zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Cieľom tejto právnej úpravy je predchádzať tomu, aby štát obchodoval so schránkovými firmami a zabránilo sa tak plytvaniu verejnými financiami. Nová právna úprava sa dotkne aj tých, ktorí podnikajú v energetike, preto je potrebné venovať jej pozornosť.

Kto je partnerom verejného sektora?

V zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov[1] (ďalej ako „zákon o registri“) je partnerom verejného sektora fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a spĺňa zákonné znaky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a). Verejné financie alebo majetok, ktoré prijíma musia byť nad limit, ktorý je určený v zákone (jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky musia prevyšovať sumu 100 000,- €; v úhrne poskytnuté prostriedky musia prevyšovať sumu 250 000,- € v priebehu kalendárneho roku, ak ide o opakujúce sa plnenia; jednorazovo nadobudnutý majetok, práva k majetku, či iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne musí prevyšovať sumu 100 000,- €).

Podnikanie v energetike na základe povolenia

Partnerom verejného sektora je však podľa zákona o registri aj ten subjekt, ktorý sa zapisuje do registra podľa osobitného predpisu. Týmto predpisom je aj zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov[2] (ďalej ako „zákon o energetike“) a zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.  

Paragraf 4 ods. 5 zákona o energetike hovorí, že osoba, ktorá vykonáva nižšie uvedené činnosti (viď § 6 ods. 2 písm. a) až  g) zákona o energetike), musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Všetky tieto činnosti sú podnikaním v energetike a vyžaduje sa na ne povolenie vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
 1. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
 2. činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 3. výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
 4. prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
 5. prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
 6. prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
 7. prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
 
Podnikanie v energetike na základe potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti
 
V prípade podnikania na základe povolenia máte v zmysle zákona o energetike jasný scenár a povinnosť zaregistrovať sa v registri partnerov verejného sektora.  Rozdielna situácia však nastáva v prípade, keď podnikáte v energetike nie na základe povolenia, ale na základe potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti. Ide o nasledujúce činnosti:
 
 1. výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
 2. výroba a dodávka plynu z biomasy,
 3. výroba a dodávka plynu z bioplynu,
 4. predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
 5. preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
 6. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
 7. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
 8. preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.
 
Doplatok ako forma „verejného zdroja“
 
Pri tomto podnikaní zákon výslovne neukladá povinnosť registrovať sa do registra partnerov verejného sektora tak, ako je to v prípade podnikania na základe povolenia. Avšak nie celkom jasná je situácia v prípade výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a pri vysoko účinnej kombinovanej výrobe s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW. Prečo práve tieto subjekty patria do „problémovej“ skupiny? Pretože poberajú podporu vyplácanú distribučnými spoločnosťami v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov[3] (ďalej ako „zákon o podpore“) a táto podpora je verejným zdrojom.
 
Ako príklad si môžeme uviesť fotovoltaickú elektráreň s inštalovaným výkonom do 1 MW. Elektrina vyrobená v tejto elektrárni je povinne odkúpená distribučnou spoločnosťou do sústavy, do ktorej je výrobca elektrickej energie pripojený. Túto elektrinu distribučná spoločnosť vykúpi za cenu na straty, ktorá je určená a schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a zároveň vyplatí výrobcovi doplatok (predstavuje rozdiel medzi cenou elektriny a cenou na straty, ktorú mu vypláca prevádzkovateľ distribučnej sústavy).
 
Práve tento doplatok je možné považovať za formu verejných financií a tu vzniká paradoxná situácia, kedy síce v zmysle zákona nemáte povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora, pretože nepodnikáte v energetike na základe povolenia, ale poberáte verejné zdroje. Stanoviská a názory na túto situáciu nie sú úplne jasné a jednoznačné, prevláda však názor, že sa stávate partnerom verejného sektora, ak výška podpory, ktorú poberáte v zmysle zákona o podpore presahuje jednorazovo  100 000 EUR alebo úhrnne za jeden kalendárny rok 250 000 EUR, a teda ste povinní sa registrovať. Ďalšia z foriem prijímania štátnej pomoci je aj podpora projektov z fondov EÚ.
 
 
Dokedy je potrebné sa zaregistrovať?
 
Ak patríte k tejto „problémovej“ skupine, mali by ste sa riadiť vyššie uvedeným odporúčaním. Podľa zákona sú výrobcovia elektriny, ktorí podnikajú v energetike na základe povolenia (a teda aj výrobcovia podnikajúci na základe potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti, ktorí presahujú finančné limity), povinní sa zaregistrovať do verejného registra do 31.7.2017. Návrh na zápis do registra môže za výrobcu elektriny podať len oprávnená osoba, ktorou podľa zákona je len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca.
 
Sankcie

Čo sa týka sankcií, tie sú vysoké. Za porušenie povinností podľa zákona hrozí pokuta až do výšky získaného hospodárskeho prospechu alebo, ak ho nie je možné zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10 000 eur do 1  000 000 eur.  Pokutu do výšky 100 000 eur registrujúci orgán uloží osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, zákaz obchodovať s verejným sektorom, trestnoprávny postih či vylúčenie štatutárov až na 3 roky z obchodných spoločností.
 
Ing. František Sás
Riaditeľ úseku energetického kontrolingu a podporných činností
 
[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170224
[2] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/20170201#paragraf-6.odsek-2
[3] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/20150801

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com