ENGIE Services zabezpečuje pre SSE služby ochrany osôb a majetku

ENGIE Services zabezpečuje pre SSE služby ochrany osôb a majetku ENGIE Services od novembra 2015 poskytuje pre spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE) služby súvisiace s ochranou osôb a majetku. Od nového roku k nim pribudla servisná podpora a výkon technickej činnosti.

Na jar v roku 2015 vyhlásila SSE obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej bol: „Výber dodávateľa na ochranu objektov v skupine SSE.“ Po výhre v súťaži SSE podpísala na jeseň zmluvu s ENGIE Services. V rámci jej plnenia ENGIE Services poskytuje služby súvisiace s výkonom strážnej služby a ochranou majetku a objektov prostredníctvom integrovaného bezpečnostného systému (IBS), konkrétne PSN – poplachový systém narušenia, ktorý je schopný diaľkovo signalizovať narušenie určitého priestoru. Medzi ďalšie zazmluvnené služby patrí monitoring objektov, vypracovanie plánu ochrany objektov, zabezpečenie bezpečnostných auditov a poradenská činnosť. Jednotlivé služby spolu predstavujú komplexnú starostlivosť v oblasti poskytovania služieb bezpečnosti a ochrany.

Od nového roku 2016 ENGIE Services zastrešuje aj nový projekt servisnej podpory a výkonu technickej činnosti. „Úlohou nového projektu je proaktívna a reaktívna systémová údržba procesnej úrovne a centrálnych systémov, servisná činnosť a technická podpora s cieľom predchádzať možným výpadkom alebo  obmedzeniam štandardnej funkčnosti IBS a  jeho obnoveniu v prípade incidentu. V rámci toho máme samozrejme ošetrené aj situácie pre nahlasovanie incidentov a objednávku reaktívnej údržby. Rovnako zabezpečujeme aj správu fotopracoviska na overenie totožnosti osôb. Rozsah poskytovaných služieb je však ďaleko širší a zohľadňuje potreby klienta v oblasti bezpečnosti a ochrany,“ hovorí Jozef Galdun, riaditeľ žilinskej pobočky ENGIE Services.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com