Vážení čitatelia,

Vážení čitatelia, dovoľte mi na úvod prvého tohtoročného vydania ENGIE News vás čo najsrdečnejšie pozdraviť.

Aj v tomto roku, ktorý sa už naplno rozbehol, pokračujeme v diverzifikovaných aktivitách a naším cieľom je naďalej dosahovať výborné výsledky v nových segmentoch. Radi by sme pokračovali v rozvoji lokálnych distribučných sietí elektrickej energie, a to nielen investíciami do budovania nových sústav, ale aj do ich modernizácie. Jedným z takýchto príkladov je aj nový projekt MDS v Senici, o ktorom sa viac dočítate v tomto čísle.

Ďalšou z našich strategických úloh, ktoré plánujeme zrealizovať v tomto roku, je rozšírenie aktivít a využitie synergií, ktoré môžeme ponúknuť našim klientom v lokalitách, kde pôsobíme. Ide predovšetkým o oblasť služieb technickej správy, špecializovaného servisu a energetického manažmentu.

Strategická orientácia na priemysel prináša v oblasti inštalácií a správy nehnuteľností príležitosť ponúknuť klientom ďalšie služby s vysokou pridanou hodnotou. Ako príklad možno uviesť projekty  z oblasti chladenia (Slovenská Grafia), komplexnej správy nehnuteľností (CNIC Galanta Gáň) alebo inštalácie priemyselného chladenia (Getrag Ford).

Naďalej intenzívne pracujeme na projektoch výstavby a na akvizíciách decentrálnych zdrojov tepla - domových kotolní. Ich počet sa zvýšil na 114 (s celkovým inštalovaným výkonom 38,3 MW) a s ohľadom na pokračujúci trend stavebného rozvoja v oblasti bývania  očakávame rastúci dopyt aj v tomto segmente.

V súlade so stratégiou ENGIE úspešne prispievame k procesu transformácie v energetike, ktorý naštartoval materský koncern v roku 2016. Náš odborný tím z úseku energetického manažmentu na dennej báze pracuje na projektoch zvýšenia energetickej efektívnosti, ktoré prinášajú zákazníkom nielen úspory v oblasti energií, ale aj zefektívňujú prevádzku a v neposlednom rade prispievajú k zlepšeniu životného prostredia. Okrem toho ENGIE na Slovensku aj naďalej pokračuje v modernizácii tepelných hospodárstiev, a to nielen rekonštrukciou kotolní s cieľom využívať obnoviteľné zdroje energie (biomasu) a zefektívňovať prevádzku, ale aj rozvodov, ktoré prispievajú k zníženiu tepelných strát.

Verím, že vás články v prvom tohtoročnom čísle ENGIE News zaujmú. Želám vám príjemné čítanie.  

Ing. Roman Doupovec
Generálny riaditeľ ENGIE Services a.s.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com