Predstavujeme Divíziu výroby a distribúcie energie

Predstavujeme Divíziu výroby a distribúcie energie Dcérska spoločnosť Termming, a.s. je najväčším výrobcom tepla v rámci skupiny Cofely. Najväčším distribútorom tepla je Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Ďalšími spoločnosťami patriacimi pod Divíziu výroby a distribúcie energie sú LMT, a.s. v Liptovskom Mikuláši a Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.  Okrem toho do divízie patrí aj spoločnosť KPT, a.s., ktorej úlohou je zabezpečiť dodávky a distribúciu palív (zemný plyn, elektrina). Z hľadiska cenovej výhodnosti a množstevných zliav KPT centrálne zásobuje prevádzky Cofely, vlastniace zdroje na biomasu, drevnú štiepku.


Riadite najväčšiu divíziu spoločnosti Cofely. Môžete nám povedať niečo bližšie k jej fungovaniu?

Naša divízia je skutočne z pohľadu tržieb najväčšou divíziou Cofely (podiel až do 70 %). Tento fakt sa samozrejme premieta aj do zisku. Po organizačnej stránke je divízia vnútorne vnímaná a rozčlenená na dva úseky – úsek prevádzky a výroby s riaditeľom Miroslavom Pajchlom a úsek energetického manažmentu, ktorý vedie František Sás. Toto rozdelenie vychádza z dvoch základných poslaní našej divízie.

Prvé  poslanie súvisí s výrobou a prevádzkou a jeho podstata spočíva v tom, aby mal zákazník zabezpečenú kvalitnú, spoľahlivú a bezpečnú dodávku tepla. To je pre Úsek prevádzky a výroby alfou a omegou. Pán Pajchl má v rámci svojho úseku dosah na všetky tepelné hospodárstva a stará sa o to, aby bola dodržaná jednotná stratégia prevádzky, opráv a údržby pre všetky hospodárstva.

Druhé poslanie súvisí s rozvojovými programami, ktoré spadajú pod úsek energetického manažmentu. Patria sem akvizície, vlastný energetický manažment, nové investície, cenová stratégia v oblasti tepla a samozrejme energetické služby.

Tieto dva úseky okrem každodennej prevádzky zabezpečujú aj realizáciu rozvoja a plnenia strategických zámerov v rámci skupiny. 

Na akých projektoch aktuálne pracujete?

Najväčším projektom, na ktorom naša divízia tento rok intenzívne pracuje, je rozsiahla rekonštrukcia rozvodov v Pezinku.

Okrem toho samozrejme pracujeme aj na iných projektoch. Za zmienku určite stoja  EPC projekty (EPC – Energy Performance Contracting). Jedným z nich je napríklad projekt verejného osvetlenia v Čadci. Druhým je projekt v Malackách, kde vo februári 2014 Cofely vyhralo verejnú súťaž, ktorá spočíva v návrhu a realizácii opatrení na zníženie energetickej náročnosti a v modernizácii tepelno-technických zariadení a budov. Predmetom posúdenia a návrhu úsporných opatrení boli budovy v majetku a správe mesta – športová hala, mestské centrum sociálnych služieb a kino. Ďalším projektom,  na ktorom pracujeme, je vybudovanie kogeneračných jednotiek. A to konkrétne v troch našich kotolniach, kde už máme aj súhlas na pripojenie od prevádzkovateľa distribučnej siete. V súčasnosti začínajú prípravné projektové práce a inžinierska činnosť na to, aby bolo možné požiadať o stavebné povolenie a prejsť k realizácii. 

Pod vašu divíziu patria aj samostatné dcérske spoločnosti vyrábajúce a distribuujúce teplo. Ako sa im z vášho podhľadu darí dnes, pár rokov po integrácii do skupiny Cofely?

Spoločnosť Cofely bola na Slovensku založená v roku 2009, a to vstupom strategického partnera GDF SUEZ, prostredníctvom svojej 100 % dcéry Cofely, do skupiny Hetech Services. V roku 2010 Cofely získalo tepelné hospodárstvo v Moldave nad Bodvou. Nasledujúci rok – 2011, Cofely akvizíciou získalo západoslovenskú teplárenskú skupinu  Comeron Group.

Dá sa teda povedať, že integračný proces už máme úspešne za sebou. Čo sme spravili? Výrazne sme zjednodušili a zjednotili existujúcu štruktúru jednotlivých spoločností, vrátane Cofely. Dcérske spoločnosti sú aj dnes samostatnými právnymi subjektami. Ich riadenie však spadá pod moju divíziu. Finančné, podporné a dodávateľské služby im poskytujú ďalšie divízie spoločnosti Cofely – napr.   divízia financií a podporných činností, ktorá je riadená Ing. Martinom Žigom.

Myslím si, že najdôležitejšie a najzložitejšie bolo zjednotiť systémy riadenia a spôsob prevádzky v jednotlivých spoločnostiach. A to hlavne z pohľadu rôznych vlastníkov s rôznym zastúpením vo výkonných funkciách.

Čo sa samotnej štruktúry týka, tak okrem Termmingu majú všetky dcérske spoločnosti jednu prevádzku v jednej lokalite. Termming, vzhľadom k tomu, že je najväčšou spoločnosťou aj z pohľadu záberu, má prevádzku v Starom Meste, Vrakuni, Pezinku, Stupave, Malackách a v Lehote pod Vtáčnikom.

Každá prevádzka má svojho vedúceho. Raz za mesiac sa v centrále Cofely stretnú všetci vedúci prevádzok. Účelom týchto stretnutí je hlavne výmena informácií, riešenie aktuálnych problémov, zdieľanie pracovných úspechov, alebo zaujímavých riešení. Na týchto stretnutiach sa tiež hodnotí výroba, hospodárnosť, hľadajú sa riešenia závažných porúch.

Bežný operatívny život je zabezpečený na každej prevádzke. Okrem centrálneho dispečingu v Cofely na Mlynských nivách má každá prevádzka, alebo mesto lokálny dispečing, ktorý je s tým centrálnym prepojený. Zamestnanci centrálneho dispečingu vedia spraviť to, čo by sa inak dalo urobiť iba na lokálnych dispečingoch. Je to výhodné hlavne z pohľadu chybových či havarijných hlásení, ktoré sú takto zdvojené. Služby dispečingu patria tiež pod našu divíziu.

Pokračovanie - Cofely news 4/2014

Ing. Jozef Smolka, riaditeľ Divízie výroby a distribúcie energie nám v ďalšom čísle bližšie predstaví oddelenie energetických služieb a priblíži výhody ponuky služieb tepelných hospodárstiev v rámci skupiny Cofely oproti samostatne pôsobiacim subjektom na trhu z pohľadu  zákazníka. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com